sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma Aşaması
· İslâm Kelimesinin Anlamları
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· HAYY-KAYYUM
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve Huzur
· a- Hudûs Delili
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· Hikmetin Kur’andaki Dört Anlamı
· Sâlih İnsan Kimdir?.

Burayada Bak
· Müderris
· İkon
· Kitab-ı Mukaddes
· Diğer Görevleri
· Ana-Babanın En Büyük, En Kutsal Görevi Çocuklar, Çocuklar, Çocuklar!
· Birden çok Kadınla Evlenmenin Şartları
· 4- Şiddetli Geçimsizlik ve Kötü Muâmele
· Athene
· İsrâiliyyât
· Mürşid
· Rûhânî
· Allah’ın İsmi Olarak Şehid
· Tevekkül Sahiplerini, Kendisine Dayanıp Güvenenleri
· Atalarının Dinine Uymaları
· Hevânın İlâh Haline Getirilmesi

Son Okunanlar
· Yüce Allah’ı En Güzel Bilmek
· Peygamberlerin Şâhid Oluşu
· Salihlere Sığınmak Şirktir
· Bellona
· Buda (Buddha)
· Hayrın İki Yönü.
· Zekât Nedir?.
· İnsandan Allah'a Fetih; İbâdet
· İ’tikâfın Hükmü.
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma AşamasıKavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Yüce Allah’ı En Güzel Bilmek

Yüce Allah
Yüce Allah’ı En Güzel Bilmek
Marifetin (bilme ve tanıma) en üstün derecesi, Yüce Allah’ı en güzel var­lık olarak bilmektir. Bu, seçkin ve özel kullara has bir marifet türüdür. Her kul, Al­lah’ı bir özel sıfatı ile tanır. Bu tanımaların en mükemmeli ve üstünü, O’nu güzelliği, yüceliği ve kusursuz oluşu ile tanımaktır. İsim ve sıfatlarında Allah’a benzer bir varlık yoktur. Eğer bütün varlıkların güzelliği bir adamda toplansa ve hepsinde bu güzellik bulunsa, onların bu iç ve dış bütün güzellikleri Al­lah’ın güzelliğinin yanında, ancak zayıf bir kandil ışığının muhteşem güneş ışığı karşısındaki durumuna benzer.
Allah’ın güzelliği, eğer yüzündeki nur perdesini kaldıracak olsa, nurunun ulaş­tığı bütün varlıkları yakacak niteliktedir. Dünya ve âhiretteki bütün var­lıkla­rın iç ve dış güzelliği, O’nun bir eseridir. Bütün bu güzellikleri yaratan acaba ne kadar güzeldir?
O, bütün üstünlüklerin, güç ve kuvvetin, cömertliğin, ihsan ve iyiliğin sa­hibi­dir. Her şeyi en iyi bilendir. Bütün karanlıklar O’nun yüzünün nuru ile aydın­lanmıştır. Hz. Peygamber, Taif dönüşünde şöyle dua etmiştir: “Karan­lıkla­rın kendisiyle aydınlandığı, dünya ve âhiret işlerinin kendisiyle düzeldiği o yü­zünün nuru ile sana sığınıyorum.”[1]
Abdullah b. Mes’ûd der ki: “Rabb’inize göre gece ve gündüz yoktur. Gökle­rin ve yerin nuru, O’nun yüzünün nurudur. O, göklerin ve yerin nuru­dur. Kıyamet günü hüküm vermek için geldiğinde, yer O’nun nuru ile aydın­lanır. O’nun en güzel isimlerinden biri de Cemîl’dir. Hz. Peygamber şöyle buyur­muştur: “Şüphesiz Allah güzeldir, güzel olanı sever.”[2]
Allah’ın güzelliği (cemâl) dört derecedir: Zatının güzelliği, sıfatlarının gü­zel­liği, fiillerinin güzelliği ve isimlerinin güzelliği. Allah’ın bütün isimleri güzel­dir. Bütün sıfatları en mükemmeldir. Bütün fiilleri hikmetle, adaletle ve mer­ha­metle gerçekleşir.
Allah’ın zatının güzelliği kusursuzdur. Kendisinden başka kimse bu güzel­li­ğini bilemez, idrak edemez. Varlıklar O’nun güzelliğini tarif edemez. Kulları arasından özel ikramda bulunduğu kimseler bile güzelliğini tanımlayamazlar. Çünkü bu güzelliği başkalarından saklanmıştır. Üzerinde, görünmesini engel­leyen ridâ (dış elbise) ve izâr (iç giysi, örtü) vardır. Hz. Peygamber bir kudsî hadi­sinde Allah’ın şöyle buyurduğunu söyler: “Yücelik benim ridâm, büyük­lük ise izârımdır”[3] Yücelik, büyüklükten daha geniş anlamdadır. Allah Teâlâ, büyük ve yücedir, üstün ve güçlüdür.
İbn Abbas der ki: “Allah’ın zatı, sıfatlarla, sıfatları da fiillerle örtülmüştür. En mükemmel sıfatlarla, yüce ve üstün niteliklerle örtülen bir güzelliği nasıl tasav­vur edebilirsin?”
Bu sözle Allah’ın zatının güzelliğiyle ilgili bazı anlamları anlayabilmekte­yiz. Kul Allah’ın fiillerini tanıma derecesinden sıfatlarını tanıma derecesine, sıfatla­rını tanıma derecesinden de zatını tanıma derecesine yükselmektedir. Fiille­rin güzelliğini biraz müşahede edince bununla sıfatların bazı güzelliklerini ta­nımaktadır. Sonra tanıdığı bu sıfatların güzelliği ile zatın güzelliklerini tanı­makta­dır. Burada hamdin sadece O’na ait olduğu, hiçbir varlığın hakkıyla O’na hamd edemediği ortaya çıkmaktadır. Allah, kendisini tanıttığı gibidir. O, za­tına ibadet edilmeyi, zatının sevilmesini ve zatına şükredilmeyi hak eden tek varlıktır. Allah, kendisini seven, kendisiyle övünen ve kendisini övendir. O’nun bir olması, kendisini sevmesi, kendisiyle övünmesi ve kendisini öv­mesi, birliğinin, sevginin, övünmenin ve övgünün ta gerçeğidir. Allah, kendi­sini övdüğü gibidir. Varlıkların yaptıkları bütün övgülerinin üstündedir. Allah, zatını sevdiği gibi bütün sıfatlarını ve fiillerini de sevmektedir. O’nun bütün fiil­leri güzel ve sevimlidir. Yapılanlar arasında kendisini öfkelendiren ve ho­şuna gitmeyen şeyler bulunsa da bu, O’nun, fiillerini sevmesine mani değil­dir. Hoş olmayan ve sevilmeyen hiçbir fiili yoktur. Varlıklar arasında O’ndan başka zatı için sevilen ve hamd edilen başkası yoktur. O’nun dışında sevilen her şey, O’nun sevgisine bağlı olarak ve O’nun rızası için seviliyorsa, bu doğru bir sevgidir. Aksi halde geçersiz bir sevgidir.
İlâhî gerçek işte budur. Gerçek ilâh, kendi zatı için sevilen ve kendi zatına hamd edilendir. İhsanı, bol nimeti, kendisine isyan edenlere bile yumuşak­lıkla davranması, affetmesi, suçlarını bağışlaması O’nun sevgisinin bir tezahü­rüdür. Bu yüzden kulun, Allah’tan başka ilâh olmadığını bilmesi, inanması, O’nun için sevmesi, O’na hamd etmesi ve bütün noksanlıklardan uzak tut­ması gerekir. O’nun dışında açık ve gizli gerçek nimet verenin olmadığını bil­meli, bu nimetlere karşılık O’na sonsuz teşekkür etmelidir. Böylece hem ver­diği nimetlere karşılık hem de nimet karşılığı olmadan O’na hamd etmeli, O’nun için sevmeli ve O’nun için nefret etmelidir.
Allah’ın zatına benzer bir varlık olmadığı gibi, O’nun sevgisi gibi bir sevgi de yoktur. Çünkü O’nu sevmek, kendisine itaat etmekle birlikte geçerlidir. O’na itaat etmek, varlıkların yaratılış amacı olan kulluğu yerine getirmektir. O’nun belirlediği emir ve yasaklara samimiyetle uymaktır. Sevginin sonu ve en üst derecesi budur. Böyle sevgi ancak O’na beslenir. Sevgide O’na ortak koşmak, O’na şirk koşmaktır. Allah, kendisine şirk koşanları bağışlamayaca­ğını ve amellerini kabul etmeyeceğini bize bildirmiştir.
Allah’a hamd etmek iki türlüdür. Birisi, iyiliklerini ve üstün niteliklerini iti­raf etmekle birlikte O’nu sevmektir. Buna göre O’nu sevmeden sadece iyilik ve üstünlüklerini itiraf eden Allah’a hamd etmiş olmaz. Diğeri ise, O’nu sev­diği halde iyilik ve üstün niteliklerini itiraf etmemektir. Böyle yapan da Allah’a hamd etmiş olmaz. Hamd etmekte asıl olan; her iki yönün de bulun­masıdır. Gerçek bir hamd eden olmak için hem Allah’ın kullara yaptığı iyilik­leri ve mü­kemmel sıfatlarını itiraf edip kabul etmek, hem de O’nu sevmek gerekir. Allah, kendisini övdüğü gibi meleklerin, peygamberlerin ve mü’min kul­ları­nın yaptığı hamdlerle de övünür. O, hem kendi kendisini över, hem de varlık­ların kendisine hamd etmesi ile övünür. Varlıkların övmesi, ancak O’nun dile­mesi, izni ve yaratması ile gerçekleşir. Hamd edene hamd etme im­kanı tanıyan, müslümanın müslüman olmasını, namaz kılanın namaz kılma­sını ve tevbe edenin tevbe etmesini sağlayan O’dur. Bütün nimetler ve iyilikler O’ndan başladı ve O’nda son bulacaktır. Hamd O’nunla başladı yine O’nda son bulacaktır. Kuluna tevbe etmeyi ilham eden ve buna sevinen, son derece mutlu olan O’dur. Bütün bu fiil ve eylemler O’nun varlığıyla, fazlı kere­miyle gerçekleşmektedir. Kuluna itaat etmeyi ilham eden, itaat etmesinde ona yar­dımcı olan sonra da amellerine karşılık onu ödüllendiren O’dur. Bu da O’nun kendi fazlı ve keremidir. Allah, her yönden kendisinin dışındaki her şey­den müstağnidir. Hiç kimseye muhtaç değildir. O’nun dışındaki her şey, her yön­den O’na muhtaçtır.
Kul, bütün sebep ve sonuçlarda O’na muhtaçtır. O’nun yardımıyla olma­yan bir şey gerçekleşmez. O’nun için yapılmayan bir amel, fayda sağlamaz.[4]   [1]     Bu, zayıf bir hadistir. Zira ravileri arasında tedlis yapan Muhammed b. İshak bulunmaktadır. Bkz. İbn Hişam, 1/420. [2]     Müslim, 91; Ravdatü’l-muhibbîn, 1/349. [3]     Müslim, 2620. [4]     İbn Kayyim, “el-Fevâid”, 1/199.


Son takip: 27.05.2020 - 10:57
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· Ağlama Konusunda Hadis-i Şerif Kaynakları · Af ve Müsâmahanın Yozlaştırılması · Allah’ı Gereği Gibi Takdir Edememeleri · Şirk’in Yaygın Çeşitlerinden Sihir, Kehanet ve Falcılık. · EVVEL-AHİR-ZAHİR-BATIN · 1) Dindarlık · Bazı Uyarılar · Hadis-i Şeriflerde Nisyân/Unutma Kavramı ve Unutkanlığın Tedavisi · Cemaat Anlayışı ve İslâm Toplumu · Doğru Yolda Sebat Göstermek · FISK VE FÂSIK .. · Câhilî Düşünce ve Diğer Dinlerde Kadın. · Sehâvet · Müneccimlik ve Falcılık; Gayb Bilme İddiâsı ve Yıldızları Putlaştırma. · Nasârâ · Anglikan · Enaniyetli Bir Kimse Dini Yaşadığını İddia Ederse Ne Olur?. · Oruç Tutmamayı Mubah Kılan Mâzeretler · AKIL HASTALIĞI · Vicdanları Kabul Ettiği Halde İnkar Etmeleri
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber