sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma Aşaması
· İslâm Kelimesinin Anlamları
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· HAYY-KAYYUM
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve Huzur
· a- Hudûs Delili
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· c- Gâye ve Nizam Delili
· Hikmetin Kur’andaki Dört Anlamı

Burayada Bak
· Yalancılar
· Süryâni
· Tekfir (Keffâret, Fidye–Redemption)
· Hâtemu’l-Evliyâ
· İstiğâse
· Bu İsmi Bilmenin Faydaları
· Ticarette Kâr Sınırı
· 3- İnsanların ve Toplulukların Denenmesi
· Cezâ Tedbiri
· Arazi Gasbetmek.
· Tartışmada ve Münakaşada Güzellik
· Hz. Nûh'un, Kavmini Dine Davet Edişi
· 3. İhsan ve Islahla Çözüm
· Akidedeki Yeri
· Altıncısı Allah'tan Gelen Hareket Metodunun Yeryüzünde Belli Bir Hedefi Vardır

Son Okunanlar
· Allah Güzeldir, Güzelliği Sever
· Nifak ve Münâfık; Anlam ve Mâhiyeti
· Medyum
· Kur'ân-ı Kerim'de Ecel ve Ölüm ..
· Tasdikin Derece ve Türleri
· TÖVBE.
· Hadis-i Şeriflerde Hayır ve Şer
· 15) Zulümden Uzak Durmak
· Ve En Büyük Fesad Yolu; Düzen
· a) İnsanın Olumlu ÖzellikleriKavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Allah Güzeldir, Güzelliği Sever

Allah Güzeldir
Allah Güzeldir, Güzelliği Sever
Hz. Peygamber bir hadislerinde şöyle buyurur: “Şüphesiz Allah güzeldir, gü­zelliği sever.”[1] Hz. Peygamber bu sözü, kendisinden istenen güzel el­bise üzerine söylemiştir. Buna göre güzellik, elbiseleri kapsadığı gibi bunun dışın­daki bütün güzel şeyleri de kapsamaktadır. Nitekim bir başka rivâyette Hz. Pey­gamber şöyle buyurmuştur: “Allah temizdir, temizliği sever.”[2] Sahih bir rivâyette ise şöyle buyurur: “Allah güzeldir, güzelden başkasını kabul et­mez.”[3] Sünen kitaplarında geçen bir başka hadis ise şöyledir: “Allah, nimeti­nin eserini, kulunun üzerinde görmeyi sever.”[4]
Ebü’l-Ahvas el-Ceşmî şöyle anlatır: “Hz. Peygamber, üzerimde eski ve yıp­ranmış bir elbise gördü. Bunun üzerine bana: “Malın var mı?” dedi. Ben: “Evet” deyince, Hz. Peygamber: “Ne malın var?” dedi. Ben: “Allah’ın bana verdiği develer ve koyunlar.”  dedim. Hz. Peygamber: “O hâlde, sana verdiği bu nimet ve saygıyı üzerinde göster” buyurdu.[5]
Allah Teâlâ, verdiği nimetlerin eserini kulların üzerinde görmekten hoşla­nır. Çünkü bu, sevdiği güzelliklerdendir. Buna göre; Allah’ın verdiği ni­metlere şük­reden kimse, bu nimetlerin gereğini yerine getirmeli ve kullanma­lıdır. Nimet­leri kullanmak dış güzellik; dil ve kalp ile şükretmek ise, iç güzellik­tir.
Yüce Allah, güzelliğe olan sevgisi nedeniyle kulları için, dışlarını örtüp süsle­yecekleri içlerini takva ile güçlendirip süsleyecekleri güzel elbiseler yarattı­ğını bize şöyle haber vermektedir:
“Ey Âdemoğulları, biz sizin çirkin yerlerinizi örtecek bir elbise ve size süs ka­zandıracak bir giyim indirdik (yarattık). Takva ile kuşanıp-donanmak ise hayırlı­dır. Bu, Allah’ın âyetlerindendir. Umulur ki öğüt alıp-düşünürler.” [6]
Allah, cennet ehlinin güzel ve mutluluklarını ise şöyle ifade eder:
“Artık Allah da, onları böyle bir günün şerrinden korumuş ve onlara pa­rıl­tılı bir aydınlık ve bir sevinç vermiştir. Ve onları sabretmeleri dolayısıyla cen­netle ve ipekle ödüllendirmiştir.” [7]
Allah cennet ehlinin yüzlerini parlaklıkla, içlerini mutlulukla ve bedenle­rini de ipek giysilerle ödüllendirmiştir. Allah güzel sözleri, fiilleri, elbiseleri ve güzel görünmeyi sevdiği gibi çirkin sözleri, fiilleri, elbiseleri ve çirkin görü­nümlü­leri de sevmez. Kısaca Allah, çirkinliği ve çirkini sevmez, güzelliği ve gü­zeli sever.
Bilmelidir ki, iki grup bu konuda doğru yoldan sapmıştır: Bu gruplar­dan biri şöyle dedi: “Allah’ın bütün yarattıkları güzeldir. O, yarattığı bütün şeyleri sever. Biz de O’nun yarattığı bütün şeyleri severiz. O’ndan gelen hiçbir şey­den nefret etmeyiz ve kızmayız. Bütün varlıkları O’nun yarattığını ve O’ndan geldiğini bilen, bütün varlıkları güzel görür. Kâinata O’nun gözü ile bakarsan, bütün varlıkların güzel olduğunu görürsün.” Bu grup, görüşlerinin doğrulu­ğuna şu âyetleri delil gösterdiler: “Ki O, yarattığı her şeyi en güzel yapan­dır.”[8], “Her şeyi sapasağlam ve yerli yerinde yapan Allah’ın sanatı (yapısı) dır.”[9], “Rahmân (olan Allah’)ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygun­suzluk göremezsin.”[10] Bunlara göre; ârif (Allah tanıyan), varlık âleminde hiçbir çirkin­lik görmeyen, her şeyin iyi ve güzel olduğunu kabul eden­dir.
Ancak bu kimselerin kalplerinde ve düşüncelerinde Allah için öfkelen­mek, Allah için düşmanlık yapmak, dinin çirkin kabul ettiği fiilleri kınamak, Al­lah yolunda cihad etmek ve Allah’ın koyduğu cezaları uygulamak yoktur. Er­kek ve kadınların güzel sûretlerini, Allah’ın sevdiği güzelliklerden sayar, böy­lece günah işlemeye gerekçe bulurlar. Hatta bu gruptaki bazı kimseler, Rabb’i­nin güzel sûrete girip onda göründüğünü iddia eder. Bu gruptan olan, eğer Allah’ın varlıklarla bir olduğuna inanan biriyse: “Bu sûret, Hak Teâlâ’nın gü­zel görüntülerinden biridir” der ve onu “Güzel görüntüler” olarak adlandı­rır.
Bu grubun iddialarına karşılık diğer grup ise şöyle söyler: “Yüce Allah gü­zel sûretleri ve düzgün bedenleri ve yapıları kötülemiştir. Münafıklar hak­kında Al­lah şöyle buyurmuştur: “Sen onları gördüğün zaman cüsseli-yapıları ho­şuna gider. Konuştukları zaman da onları dinlersin.” [11]  Allah, helak ettiği bazı kavimler hakkında ise şöyle buyurur: “Onlardan önce nice insan-kuşak­larını yıkıma uğrattık, onlar mal (giyim, kuşam ve tefriş) bakımından da, gös­teriş bakımından da daha güzeldiler.” [12]
Hasan Basrî, âyette geçen “gösteriş” sözcüğünü güzel sûretler olarak açık­lar. Sahih-i Müslim’de geçen bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber, Allah ka­tında dış güzelliğin önemli olmadığını belirtmiş ve şöyle buyurmuştur: “El­bette Allah, sizlerin sûretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak O, kalplerinize ve amellerinize bakar.”[13] Bu hadiste, bilgi bakışı değil, sevgi bakışı yok sayıl­maktadır.”
Bu grup, dünyanın en güzel nimetleri sayılan ipek elbisenin, altının, altın ve gümüş kapların kullanılmasının yasaklanmasını da görüşlerinin doğrulu­ğuna delil gösterirler. Bunun yanında Yüce Allah bu nimetlere göz dikilmeme­sini emreder ve şöyle buyurur: “Onlardan bazı gruplara, kendile­rini onunla de­nemek için yararlandırdığımız dünya hayatının süsüne gözünü dikme.” [14] Hz. Peygamber de bir hadislerinde şöyle buyurur: “Perişanlık[15] iman­dan­dır.”[16] Bütün bu metinlerde güzellik yerilmekte ve teşvik edilmemekte­dir. Bununla birlikte Allah Teâlâ, israfı yasaklamakta ve israf eden­leri zemmet­mektedir. İsraf, yemek ve meşrubatlarda olduğu gibi giyimde de olur.
Bu iki zıt görüş arasından şöyle bir sonuç çıkarabiliriz: Sûret, giyim ve gö­rü­nümde güzellik üç türlüdür. Bunlar, övülen, yerilen ve ne övülen ne de yeri­len güzelliklerdir. Övülen güzellik; Allah için olan, Allah’a itaat etmeye, emirle­rini uygulamaya, yasaklarından kaçınmaya yardım eden güzelliktir. Hz. Peygamber, gelen yabancı heyetleri karşılayacağı zaman güzel giyinirdi. Bu, savaşmak için hazırlanan bir savaş aletine benzer. Kibir ve gurur ifade etme­sine rağmen, eğer düşmanların daha fazla öfkelenmelerini sağlayacaksa, Al­lah’ın dinine yardım edecek ve Allah sözünü yüceltecekse savaşta ipek elbise giymeye cevaz verilmiştir. Yerilen güzellikler ise, dünya için, başkanlık için, ki­bir ve gurur için, nefsî arzu ve isteklerine ulaşmak için olan güzelliklerdir. Bu güzelliklere ulaşmak, kulun temel amacıdır. Zaten insanlardan çoğunun bun­dan başka bir amacı yoktur.
Ne övülen ne de yerilen güzellikler ise; bu iki amacın ve niteliğin dışında olan güzelliklerdir.
Yukarıda aktardığımız hadis, iki önemli ilkeye işaret etmektedir: Bilgi (ma­ri­fet) ve yaşamak (sulûk). Allah güzelliklerle bilinir. Güzellikte O’na benzer hiç­bir varlık yoktur. Bunun ardından O’na, sevdiği güzel söz, fiil ve ahlaki davra­nışlarla ibadet edilir. Elde edilen bilgi böylece hayata geçirilir. Allah, kulu­nun dilini güzel sözlerle; kalbini samimiyet, sevgi, kendisine yönelme ve dayanma ile; organlarını itaatle süslemesini sever. Bununla birlikte Yüce Al­lah, verdiği nimetleri kulunun üzerinde görmeyi de sever. Kulun güzel giyin­mesi, bedenini her türlü kirden, pislikten ve çirkinliklerden, aklını kötü düşünceler­den koruması Allah’ın hoşuna gider. Sünnet olmak, tırnakları kes­mek, koltuk altlarını ve avret yerlerini temiz tutmak, bedenî güzelliklerin ba­şında gelir.
Allah güzel sıfat ve niteliklerle bilinir. Güzel ahlâk, söz ve fiillerle daha iyi tanı­nır. Bu bize, O’nun özel vasfı olan güzelliği tanıtır. Ardından güzel olan di­niyle O’na ibadet edilir. Özetle hadis, bilgi ve pratik gibi iki temel ilkeyi bize kısa ve öz bir biçimde ifade etmektedir.[17]
 
* * *   [1]     Müslim, 91. [2]     Tirmizî, 2799. Bu, zayıf bir hadistir. [3]     Müslim, 1015. [4]     Tirmizî, 2819. [5]     Ebû Davud, 4063. [6]     A’raf, 26. [7]     İnsan, 11-12. [8]     Secde, 7. [9]     Neml, 88. [10]    Mülk, 3. [11]    Münafikûn, 4. [12]    Meryem, 74. [13]    Müslim, 2064. [14]    Tâ-Hâ, 131. [15]    Perişanlık olarak çevirdiğimiz “el-Bezâze” sözcüğü, pejmürdelik, kılıksızlık, dağınıklık, eski yırtık elbiseler giymek gibi anlamlara gelmektedir. Kısaca; kişinin kendisine bakmaması ve giyimine özen göstermemesi kastedilmektedir. -Çev. [16]    Ebû Davud, 4161. [17]    İbn Kayyim, “el-Fevâid”, s. 201.


Son takip: 17.01.2021 - 03:45
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· Allah'ın Hz. Nûh'a Üzülmemesini Hatırlatması · En Büyük Korkuları Hata Yapmaktır · İslâm Cezâ Hukukunda Temel Cezâlar; Hadler · İstikbâr; Tanım ve Mâhiyeti · Allah'ın İndirdiğiyle Hükmetme · 3) Cennet, Melek ve Kaderle İlgili · 18- Katl (Öldürme) Vakaları Artar · Soğuk Savaş (Cold War) · Aziz (sint, saint) · Kur’an’daki Semboller, İnsanın Barışçı ve Savaşçı Duygularını Şekillendirmeye Yöneliktir. · Şefaat Kelimesinin Anlam Sahası · İ’tikâfın Sahih Olması İçin Şartları · Kulun Rabb’ini Sevmesi · Konuyla İlgili Bazı Hadis-i Şerif Kaynakları · Tabiatta Gözlenen Hicret · d- Umûmî Cezânın Sebebi · Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar · n- Emeği sömürmek · Mihrâb · Müslümanların Ülü’l-emri Olan İmamda Aranan Şartlar
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber