sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma Aşaması
· İslâm Kelimesinin Anlamları
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· HAYY-KAYYUM
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve Huzur
· a- Hudûs Delili
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· Hikmetin Kur’andaki Dört Anlamı
· Sâlih İnsan Kimdir?.

Burayada Bak
· Müderris
· İkon
· Kitab-ı Mukaddes
· Diğer Görevleri
· Ana-Babanın En Büyük, En Kutsal Görevi Çocuklar, Çocuklar, Çocuklar!
· Birden çok Kadınla Evlenmenin Şartları
· 4- Şiddetli Geçimsizlik ve Kötü Muâmele
· Athene
· Herakles
· İsrâiliyyât
· Mürşid
· Rûhânî
· Allah’ın İsmi Olarak Şehid
· Tevekkül Sahiplerini, Kendisine Dayanıp Güvenenleri
· Atalarının Dinine Uymaları

Son Okunanlar
· İmanın Niceliği
· İman Kardeşliği
· Dinde Kolaylık Esastır
· Cennetin Tasviri
· Allah’tan Başka İlâh Kabul Etmek
· Zikir ve Gaflet
· Tuzağa Düşürülene Nisbetle Kötü Mekr (Sûikast) Birincisi, Allah’ın Elçileri ve Onların Tâbîlerine Sûikast
· A- Kadın ve Erkek Arasındaki Müşterek Edepler Görüşme ortamının ciddî olması
· Din Ve Teokrasi
· 6- Problem Çözmede MârifetKavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

İmanın Niceliği

İmanın Niceliği
İmanın Niceliği
  Kur'ân-ı Kerim'de insanlığa sunulmuş çeşitli bilgiler vardır. Bunların arasında bazıları özet ve globaldir. Melekler, peygamberler ve ilâhî kitaplar gibi... Bunların her birini bizzat adıyla ayrı ayrı tanımak mümkün değildir. Çünkü böyle ayrıntılı olarak bildirilmemişlerdir. [1] Dolayısıyla bunların varlığına toplu olarak inanmak gerekir ki buna “icmâlî iman” denilmiş­tir. Kuşkusuz insanlar eğitim ve kültür bakımından farklı düzeylere sa­hip­tirler. Bazı kimseler kâinâta, eşya ve olaylara çok yönlü açılardan baka­bildik­leri ve olup biten esrarengiz hadiselerin sebep ve sonuçları üzerinde derin derin düşündükleri halde birçok kimseler, gözlerinin önündeki şey­lerin; hemen hergün karşılaştıkları tekdüze hayat mesele­lerinin üzerinde bile bi­razcık muhakeme yapamayacak kadar basit kafa yapısına sahiptirler. Çeşitli psikolojik durumlarını ve yetişme tarzla­rından ileri gelen değer yargılarını da hesaba katarsak anlayış, duygu ve idrak bakımından insanla­rın ne kadar farklı düşünce yapılarına sahip oldukları tahmin edilebilir. Bu çeşitliliğe rağmen insan, kendisini yara­tan gücü keşfedebilecek mini­mum bir kavrayış potansiyeline sahiptir. İşte bu nedenledir ki her akıllı ve ergin kişi Kur'ân'ın mesajını aldık­tan sonra en az, Allah'dan başka bir yaratıcı bulunmadığına ve Hz. Muhammed'in Allah tarafından insanlığa gönderilmiş en son elçi olduğuna inanmak zorundadır. Bazı akademis­yenler, bu kadar­lık kısa bir inanma şekline de yine “icmali iman”, yani özet ve toplu iman adını vermişlerdir. Takdir edilmelidirki İslam Dini ile yeni şereflenecek her insana, ilk önce sadece bu düzeyde bir iman aşılanır. Ayrıntılı bilgiler ise ona daha sonra hazmettirilerek tedricen verilir. Bundan da anlaşılacağı üzere imanın nicelik açısından, insandan in­sana değişebileceği, açık bir gerçektir. Kimi insan inanmak duru­munda olduğu birçok şeyleri ayrıntılarıyla öğrenebilecek imkanlara sa­hipken, ki­misi de bu bilgilerden yalnızca bir kısmını öğrenebilecek du­rumda olabilir. Binaenaleyh kısaca Allah Teâlâ'ya, Hz. Peygamber (sav)'e ve Kur'ân-ı Kerim'e -bir bütün olarak- inanmaya “icmâlî iman” denmiştir ki bu, özet ve toplu bir inanış anlamına gelmektedir. Kur'ân-ı Kerim'de, global bilgilerin yanında belirgin olanlar da vardır. Örneğin Allah Teâlâ'nın, bizzat kendi yüce sıfatları hakkında bildirdikleri, ayrıca birçok peygamberin ve bazı meleklerin adları, emir ve yasaklar bu bil­gilerdendir. İşte bunlara inanmaya da akâidin akade­mik dilinde “tafsili iman” denmiştir. Tafsilî iman da üç derece olarak düşünülmüştür.
Birinci Derecesi: İnsanın, a) Allah Teâlâ'ya, b) Hz. Muhammed'in, Allah'ın elçisi olduğuna, c) Öldükten sonra tekrar dirileceğine inanmasıdır. İkinci Derecesi: a) Allah(cc)'a, b) Meleklerine, c) Kitaplarına, d) Gönderdiği bütün elçilerine, e) Ahiret Gününe, f) Hayrın da, şerrin de Allah (cc)'ın yaratmasıyla meydana geldiğine inanmaktır.
Üçüncü Derecesi ise: Kitap ve sünnetle kanıtlanmış gerçeklerin her bi­rini ayrı ayrı bilmek ve onların hepsine birden inanmaktır. Bu dü­zey­deki bilgi “farz-ı kifâyedir.”[2] Şu varki gerek birinci, gerekse ikinci dere­cede taf­sili bir imana sahip bulunanların, üçüncü derecede tafsili iman kapsa­mına giren diğer bütün gerçeklerden hiç bir tanesini yalan ve asılsız kabul etme­miş olmaları şarttır. Aksi halde mümin sayı­lamaz­lar. İmanın gerek icmali ve tafsili olarak, gruplandırılması, gerekse taf­sili imanın üç mertebede derecelendirilmesi iman kavramının özüyle ilişkili bir konu değildir. Belki akâid âlimlerinin öngördüğü bir açık­lama meto­du­dur. Asıl olan, kişinin, inanılması gereken bütün Kur'ânî gerçekleri benim­semesidir. Ancak bu mesele, sanıldığı kadar herkes için kolay değil­dir. Takdir edilmelidir ki gerek Kur'ân-ı Kerim'in, ge­rekse Hz. Peygamber (sav)'in tüm yaşamıyla ortaya koyduğu islami uy­gulamayı olduğu gibi öğ­renmek ve kabullenmek her şeyden önce bir zaman ve eğitim meselesidir. Dolayısıyla yeni müslüman olmak iste­yen bir kimse şöyle dursun, müs­lü­manca yaşanan bir ortamda gözlerini dünyaya açan insan bile mükem­mel bir aile içi eğitimiyle destekli özel akademik bir öğrenim sayesinde ve uzun bir zaman zarfında ancak bu konudaki azami bilgileri elde edebil­mektedir. Bu nedenle inanılması gereken gerçeklerin tümünü birden hemen öğren­mek ve bunları haz­metmek kolay değildir. Çözüm olarak başvurulacak yöntem, önem sı­rasına göre imânî gerçekleri öğrenmeye ça­lışmak, ve git­tikçe ilerleyen bir tempo ile bu bilgileri ve oluşmaya başlayan imanı takviye etmektir. İşte yukarıdaki gruplandırma, kısaca bunu anlatmaktadır. Bu ise esasen İslam'da mükemmel bir eğitim stratejisinin varlığını kanıtla­maktadır ki bu suretle kişinin, öğrenme düzeyine ve kavrayış gücüne paralel olarak hem inanma duygusu zaman içinde güçlenecek, hem de yüreğinde oluşan ima­nın kapsamı nicelik bakımından gittikçe gelişe­cektir.
Akademisyenler, imanı ayrıca: Taklîdî, tahkıykî, makbul, merdûd, ma­sum, matbu ve mevkuf olarak da kısımlara ayırmışlardır. [3]       [1] Mü’min: 40/78 [2].Bk. Ali b. Ali b. Muhammed b. Ebi'l-İz Ed-Dımışkıy, El-Akıyda'tu-Tahaviyya Şerhi 1/8 Muassasa Ar-Risala, Beyrut-1988 (Birinci basım); Hüseyn b.Muhammed Elcisr Et-Trablusi, El-Husûn'ul-Hamidiyya li'lmuhafaza ale'l- akaid'il-İslamiyya-Midyat S.7 Farz-ı kifâye : Bir fıkıh terimidir; iki türlü olan farzlardan ikincisidir. Bilindiği üzere farz : a) Farz-ı Ayn, b) Farz- Kifâye olmak üzere ikiye ayrılır. Farz-ı Kifâye, müslümanların bir kısmı tarafından yerine getirilmekle diğerlerinin so­rumluluktan kurtulduğu ilâhî emirlerdir. Burada çok önemli olan bir noktayı belirtmekte ya­rar vardır : Müslümanlarda ümmet olarak yaşama bilincinin sönmeye başladığı yüzyıllar öncesinden bu yana fıkıh ve İslam Hukuku konularında eser vermiş olan kişilerin hemen hepsi, birbirle­rini taklit etmişcesine farz-ı kifâyeye yalnızce cenaze namazını örnek göstermişlerdir. Halbuki İslam'da sayılamayacak kadar farz-ı kifâye vardır. Örneğin : Bir yerleşim merke­zinde en az bir kişinin Kur'ân-ı Kerim'i ezberden bilmesi farz-ı kifâyedir ; Kayıp bir mala rastlayan kimsenin bu malı, ya sahibine veya İslam Devleti'nin kolluk kuvvetlerine teslim etmesi farz-ı kifâyedir; Keza İslam Devlet statüsüne sahip ülkenin ordusunda (hazar ha­linde) askerlik yapmak farzı kifâye (Savaş ve genel seferberlik hallerinde ise farz-ı ayn) dir... Dolayısıyla vurgulamak gerekir ki : Farz-ı kifâyeye yalnızca cenâze namazını göster­mek gibi müslümanların ruhunu söndüren kokuşmuş ruhban zihniyetini aşabilmek için bütün yaşamı efâl-i mükellefîn kategorilerine göre sınıflandırmaya alışmak Allah Teâla'ya karşı gafil kalmamanın en büyük şartı ve tek yoludur ! [3] Ferit Aydın, İslam’da İnanç Sistemi, Kahraman Yayınları: 77-80.


Son takip: 28.05.2020 - 01:26
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· Gemara · Kişisel ve Toplumsal Sorumluluk · Hadislerde Koruyucu Hekimlik. a) Temizlik · Özel Sebepler · Sevgi Mahlûkat Ağacının Çekirdeğidir · Misyoner · VAHDET (HEP BİRLİKTE ALLAH’IN İPİNE SARILMAK) · Mesih · Âyetlerde Allah'ın Zâtı ve Sıfatları İçin Kullanılan Müteşâbih Örnekleri · Kutsal Cumartesi · b- Olumlu Anlamıyla Fitne · Allah Kimlerin Velîsidir?. · 2) Dört İmamın Taklitten Sakındıran Sözleri · L İLÂHE İLLALLAH.. · Din Ve Şeriat · Malın Teslim Alınması, (Kabz) · 1- Nefs-i Emmâre · Müteşâbihteki Gizliliğin Belirdiği Yönler · Çıkarken mi, Yaklaşırken mi? İki Kör mü, Bir Kör mü?. · Ecel ve Kader
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber