sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma Aşaması
· İslâm Kelimesinin Anlamları
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· HAYY-KAYYUM
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve Huzur
· a- Hudûs Delili
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· Hikmetin Kur’andaki Dört Anlamı
· Sâlih İnsan Kimdir?.

Burayada Bak
· Diğer Görevleri
· Ana-Babanın En Büyük, En Kutsal Görevi Çocuklar, Çocuklar, Çocuklar!
· Herakles
· Rûhânî
· Misvak ve Diş Temizliği
· Nükabâ
· Toprak Mahsullerinin Zekâtı
· Din; Anlam ve Mâhiyeti
· İslam’a Göre Din Gerçeği
· Bu İsmi Bilmenin Faydaları
· Allah’ın Semî’ İsmine İnanmanın Gereği
· Bu İsimleri Bilmenin Faydası
· Kâr
· Mısır'dan Çıkış
· Beşerî Sistemlerin Dünyevîliği; İslâm'ın Uhrevîliği

Son Okunanlar
· c) Semavi Kitapların Birinci Derecedeki Gerçekleriyle İlgili Yanlış Düşüncelerden Kaynaklanan Küfür Suçlarına Örnekler
· Ba’su Ba’de’l-Mevt
· Haçlı seferleri
· Eski Ahit'te Hz. İbrâhim'in Doğum Yeri
· Ye’cûc ve Me’cûc
· Kavram Olarak Zulüm..
· Avret Ne Demektir? .
· Fals
· Allah’tan Râzı Olmanın Boyutları
· Vicdanları Kabul Ettiği Halde İnkar EtmeleriKavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

c) Semavi Kitapların Birinci Derecedeki Gerçekleriyle İlgili Yanlış Düşüncelerden Kaynaklanan Küfür Suçlarına Örnekler

c
c) Semavi Kitapların Birinci Derecedeki Gerçekleriyle İlgili Yanlış Dü­şün­celerden Kaynaklanan Küfür Suçlarına Örnekler:   Allah Teâlâ'nın indirmiş olduğu vahiy, kutsal, dokunulmaz ve say­gı­değerdir. Binaenaleyh birer vahiy olan semâvî kitaplara, bu kitap­ların ger­çek içeriklerinden herhangi bir şeye karşı saygısızlık etmek, onu çar­pıtmak, yalanlamak ya da alay konusu yapmak İslam Dini'nden çıkmak için yeterli bir neden oluşturur. Buna göre: Bir şahıs veya bir otoritenin yetkilileri ve mensupları yürürlükte bu­lu­nan Kur'ân ahkamından en az birini uygulamadan kaldırır veya uygu­lama­sını engellemeye çalışırlarsa kâfir olurlar. (Ancak uygulama­nın ge­nel bir fitneye neden olacağı, müslümanların ve İslam Ümmetinin bun­dan, belini doğrultamayacak şekilde olağanüstü bir ge­lişme ihtimali kar­şısında so­rumlu şahıs, örgüt ve kuruluşlar uygula­manın geciktirilmesi konusunda İslam âlimlerine danışabilirler.)
[1]
Kur'ân ahkamı içinde yürürlükten kaldırılmış bir hüküm varsa bu hükmün yerine konmuş yasayı uygulayan, uygulamasını kolaylaş­tıran ve bu durumun farkına varıp rıza gösteren kimselerin İslam Dini ile hiç bir ilişkileri kalmaz. [2]
Bunu farkedip “Mustaz'af” (yani ezilmiş) durumunda olanlar ise Kur'ân'ın uygulandığı bir ortama göçünceye kadar “kendi nefislerine zul­metmiş” olarak günahkar sayılırlar.
[3]
Kur'ân-ı Kerim'e karşı işlenebilecek küfür suçlarından bazı örnek­ler: * Bir müslümanın kitabına “sinkâf” ile sövmek. * “Allah buyuruyor ki ...” diyerek Kur'ân'da bulunmayan sözleri Allah Teâlâ'ya mal etme cüretinde bulunmak.
[4]
* Kur'ân'da eksiklik, ya da beşer sözü bulunduğunu, veya ona daha sonra başka şeyler eklendiğini ileri sürmek. * Kur'ân-ı Kerim'i çağdışı olarak nitelemek. * Kur'ân'ın öngördüğü ceza ve miras âyetlerini adaletsiz ve acıma­sız bulmak ve bunu söz ve tavırla ifade etmek. * Kur'ân-ı Kerim'in nassıyla kesin şekilde yasaklanmasına rağmen (süt kardeşle evlenmeyi, domuz etinden yemeyi, faizle muamele et­meyi, alkollü içki kullanmayı, zina etmeyi ve benzer) yasakları yasallaş­tıran “mürted” ülkelerin kanunlarına vicdanen saygı beslemek ve bu yasaları Kur'ân-ı Kerim'e tercih etmek. * Vahyin (Allah kelâmının) yaratık olduğunu ileri sürmek.[5]
* Kur'ân-ı Kerim'den bir parça bile olsa onu çöpe atmak, çiğnemek, ya da herhangi bir şekilde ona saygısızlıkta bulunmak. * Kur'ân'ın arapça değil, başka bir dille indiğini ileri sürmek. * Kur'ân âyetlerini enstrüman eşliğinde terennüm etmek. * Allah'ın yasakladığı bir şeye başlarken besmele çekmek. * Haram bir fiil işledikten sonra onun sağladığı yarardan, kazanç­tan ve sevinçten sebep Allah'a şükretmek; Ya da haram bir şey yedikten sonra Elhamdülillah (yanı Allah'a hamd olsun) demek. * Kur'ân okuyan kimse ile -okuduğu sırada- alay etmek. * Kur'ân'a uymayı öğütleyen ve Kur'ân-ı Kerim ahkâmına göre ya­şa­mak üzere davette bulunan kimseye eziyet etmek, onu meczup ve mecnun gibi sıfatlarla niteyerek hakarette bulunmak ya da cezalandırmak * Kur'ân'da fal açmak ve onu büyü, üfürük ve muska gibi çirkin iş­lerde araç olarak kullanmak. * Kur'ân-ı Kerim'in ölü ruhuna okunmak üzere indiğine inan­mak. * Zebur, Tevrat, İncil ve suhuflara hakaret etmek bu kitap ve suhuf­la­rın Allah tarafından gönderildiğini inkâr etmek. * Kur'ân-ı Kerim'den önceki semâvî kitapların, şimdiki içerikleri­nin değiştirilmediğine ve indirildikleri zamanki gibi tamamen vahiy olduk­la­rına inanmak, ya da içlerinde vahiyden hiç bir eser bulunmadı­ğını ileri sürmek. * Kur'ân-ı Kerim'in, zorba, sapık, kâfir, münafık ya da suçlu saydığı: Firavun, Haman, Karûn, Calût, Hz. Lût'un karısı, Hz. Nuh'un oğlu, Ebuleheb, Âd ve Semûd Kavmi ile Medine Halkından münafıklar gibi kim­selerin suçsuz, masum ve doğru yolda olduklarını kabul etmek, on­ları öv­mek, onlara taraf olmak ve beraatları için duada bulunmak. * Kur’ân-ı Kerim’de kesinlik ifade eden emirlerden, nehiylerden ve hü­kümlerden birini (dolaylı da olsa) yalanlayıcı bir ifade kullanmak: “Alah ka­firleri cezalandırmayacak”;  ya da, “Allah kafirleri bağışlayacak” demek gibi... Halbuki Allah Teâlâ, örneğin Beyyine Sûresi’nin, altıncı Âyet-i Kerimesi’nde meâlen “Kitap ehlinden olan kafirler ve müşrikler sürekli olarak cehennem ateşindedirler; Onlar halkın en kötüleridir.” buyurmuş­tur. Binaenaleyh bu âyetteki ilâhî vaadi yalanlayıcı nitelikte sarfedilen bir söz küfre neden olabilir. [6] 
    [1] Çünkü ashab döneminde de şartların gerektirmesi üzerine bazı ahkamın kısa bir süre için zorunlu olarak askıya alındığı bir gerçektir. Ancak onların bu türlü davranış­ları, daha sonraki dönemlerin yöneti­cilerinden farklı olarak İslamın ve müslümanların çıkarı doğrultu­sunda olduğu da yine ayrı bir gerçektir. [2] Maide: 5/44 [3] Nisa: 4/97 [4] Bu tür ifadeleri kullananlar, söylediklerini kanıtlamak ya da tevbe etmek zorun­da­dırlar. Aksi halde suçlanmaktan kurtulamazlar ! Dolayısıyla İslamın dışladığı kimseler olarak muamele görmek duru­munda kalırlar. [5] 7'inci, 8'inci ve 9'uncu Abbasi halifeleri Me'mûn (M.813), Mu'tasım (M.833) ve Vasık (M.842) döneminde (miladi dokuzuncu yüzyılın başlarında) Kur'ân-ı Kerim'in mahluk (yani yara­tık) olduğu yolunda ortaya bir tez atıldı. Bu teze inanıp inanma­dık­larını sap­tamak için, çağın alimleri halifenin emriyle sınava çekildiler. Ünlü Müctehid İmam Ahmed bin Hanbel de bunların arasında bulunuyordu. Bu şah­siyetle­rin kimisi -maalesef- şehid edildi; kimisi de İmam Hanbelî gibi zindanlara atıldı­lar. Nihayet Muhaddislerden İmam Ebu Abdirrahman Abdullah b. Muhammed el-Arzemî bu yüzden ifade verdiği bir sırada Halife El-Vasık'a ve Başkadısına yö­nelt­tiği çarpıcı bir soru üzerine bu konu tartışmadan kaldı­rıldı ve fitne bu suretle sönmüş oldu. (Bk. Müslim b. Haccâc, el-Kina ve'l-Esma' 1/523 Medîne-i  Münevvere İslâmî İlimler Üniversitesi yayını 1984 ; Celalüddîn Abdurrahman es-Suyûtıy, Tarikh'ul-Khulefâ S. 369) [6] Ferit Aydın, İslam’da İnanç Sistemi, Kahraman Yayınları: 114-116.


Son takip: 23.05.2020 - 02:50
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· b- Allah'ın Ayetlerini Yalanlama · 4- Eşit muâmele · Kur’ân’ı Kerim’de Allah’ın Kur’an’a Yemini · Namaza Çağrı Haydin Felâha! · Korku Denen Reaksiyon. · Harâc; Zimmîlerden Alınan Toprak Vergisi · Hırsızlık Yapmak · Kur'an'da İnfak. · 2) Keffâret İçin Köle Âzâdı · Niçin Peygamberlerin Kendi Kavimlerine Davet Ettiği İlk Kavram Kelime-i Tevhiddi?. · 6) Adak Adamak · İNSANLARIN ÖNEMSEMEDİĞİ SAKINILMASI GEREKEN HARAMLAR.. · e- Hileli Arttırma · Kur’an’ın İcaz Örneklerinden Biri “Kısasta Hayat Vardır!”. · Günah ve İsyanın Sonuçları · Teveccüh · 2) Zengin Hısımların Himâyesi · d) Mescidin Askerî Amaçlar İçin Kullanılması · Tarih Boyunca İçki · Hidâyet Vermek Sadece Allah’a Ait
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber