sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma Aşaması
· İslâm Kelimesinin Anlamları
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· HAYY-KAYYUM
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve Huzur
· a- Hudûs Delili
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· c- Gâye ve Nizam Delili
· Hikmetin Kur’andaki Dört Anlamı

Burayada Bak
· Bu İsmi Bilmenin Faydaları
· 3. İhsan ve Islahla Çözüm
· Akidedeki Yeri
· Yalancılar
· Pavlus Tarafından Hıristiyanlığa Geçen Hususlar
· Süryâni
· Tekfir (Keffâret, Fidye–Redemption)
· 3) Nâfile Oruç
· Hâtemu’l-Evliyâ
· Hayzu’r-ricâl
· Cihad
· İstiğâse
· Keşf
· Kutb (kutub)
· Toprak Mahsullerinin Zekâtı

Son Okunanlar
· Âyetlerin Sayısı
· Bilginlere ve Din Adamlarına İbâdet
· b- Hz. Ömer'in Halife Seçilmesi
· 1) Allah’a Şahısların Konumu ve Allah Katındaki Değerleriyle Tevessül
· Hiçbir Peygamber, Tebliğ Karşılığında İnsanlardan Ücret İstemez .
· Yorum Noktaları
· Meleklerin Sayısı ve Çeşitleri
· İlham..
· Liyakatsızın İmamlığı
· 2) İddetli OlmamasıKavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Âyetlerin Sayısı

Âyetlerin Sayısı
Âyetlerin Sayısı:   Kur'an'ı Kerîm'deki ayetlerin sayısı; Basra, Kûfe, Mekke ve Medine bilginlerine göre farklıdır: Medineliler'e göre: Kıraat imamlarından İmam Nâfi'ye göre: 6217: Şeybe İbn Nisah'a göre: 6214; Ebu Ca'fer'e göre 6210'dur. Mekkeliler'e göre: 6220; Kûfeliler'e göre; 6236; Basralılar'a göre de 6235'tir. Zemahşerî'ye göre ise 6666 ayettir. Bu farklılıkların sebebi şudur: Peygamber (s.a.s.) öğretme gayesiyle sahabeye Kur'an okurken ayet başlarında, buranın durak olduğunu hissettirecek kadar duruyor, fakat mana tamam olmadığı için peşinden diğer ayete geçiyordu. Bu okumayı işitenlerden bir kısmı, Peygamber'in okuyuşunda ara verdiği kısmı bir ayet olarak benimsiyor; diğerleri ise, mana tamam olana kadar devam eden lâfızları bir ayet sayıyordu. Ayrıca Kûfeli âlimler, bazı surelerin başında bulunan harfleri ayet olarak kabul ettikleri hâlde diğerleri kabul etmiyorlardı. Sure başlarındaki 113 "besmele"nin ayet olup olmaması hakkında mezheb imamları arasında ihtilaf vardır. İmam Şafiî ve İmam Hanefi, bu "besmele"lerin ayet olduğunu söylerken; İmam Mâlik, bunların ayet olmadığı kanaatindedir. Neml suresinde geçen "besmele" ise, kesinlikle Kur'an'dan bir ayettir. Cebrail (a.s.) Hz. Peygamber'e (s.a.s.) vahyi getirdiğinde, o anda inmiş olan ayetlerin hangi sureye ait olduğunu ve hangi ayetten sonra yazılacağını da söylüyordu. Hz. Peygamber de (s.a.s.) ayetleri, geldiği şekliyle vahiy kâtiplerine yazdırıyordu.
[1] Her ne kadar Zemahşerî'nin, bu sayının 6666 gibi bir rivâyeti halk arasında yaygın ise de, bu konuda değişik görüşler vardır. Yani, Kur'an'ın âyetlerini sayıp bu sayıyı bulamayan meraklılar olursa endişeye kapılmasınlar. Çünkü Yüce Allah'ın muhâfazasında bulunan Kur'ân-ı Kerim'den herhangi bir eksiltme yapmak mümkün değildir. Âyetlerin toplam sayısı konusundaki farklı görüşler, herhangi bir âyetin ilâve edilmesi veya herhangi bir âyetin çıkarılmış olmasından ileri gelmiş değildir. Sayımdaki metod ayrılıklarından, başka bir ifade ile, sûre başlarındaki "besmele"leri her sûreden âyet kabul edip etmemekten, hurûf-ı mukattaaları tam âyet sayıp saymamaktan veyahut da bir cümleyi bir veya birkaç âyet kabul etmekten ileri gelmektedir. Bu konuda görüşleri farklı olan Kûfeliler ekolü ile Basralılar ekolüdür. Birincisine göre âyetlerin sayısı 6236, diğerine göre ise 6205'tir. İbn Abbas'tan bir rivâyette 6616 olan bu sayı, bazılarına göre 6214'tür. Ülkemizdeki Mushaf-ı Şeriflerde mevcut âyetlerin sayısı Kûfe ekolüne göredir; yani 6236'dır. Bu sıralamaya göre 114 sûrede yer alan âyetlerin toplam sayısı ve sûrelerle ilgili diğer önemli hususlar şöyledir:   Sûre sıra no     Nüzul sıra no         Sûre adı           Âyet sayısı      Mekkî-Medenî 1                                5           Fâtiha                 7 Mekkî                                    2                                 87                      Bakara              286 Medenî                  3                                 89                      Âl-i İmrân        200 Medenî  4                                 92                      Nisâ                   176               Medenî  5                                112                     Mâide              120  Medenî  6                                 55                      En'âm                 165               Mekkî     7                                 39                      A'râf                   206               Mekkî     8                                 88                      Enfâl                 75   Medenî  9                                113                     Tevbe                129               Medenî  10                               51                      Yûnus              109 Mekkî     11                               52                      Hûd                    123               Mekkî     12                               53                      Yusuf                 111               Mekkî     13                               96                      Ra'd                  43   Medenî  14                               72                      İbrâhim             52   Mekkî     15                               54                      Hicr                  99    Mekkî     16                               70                      Nahl                  128 Mekkî     17                               50                      İsrâ                  111  Mekkî     18                               69                      Kehf                  110 Mekkî     19                               44                        Meryem           98 Mekkî     20                               45                        Tâhâ                 135              Mekkî     21                               73                        Enbiyâ              112              Mekkî     22                              103                       Hacc                 78 Medenî                  23                               74                        Mü'minûn       118                Mekkî     24                              102                       Nûr                    64 Medenî  25                               42                        Furkan              77 Mekkî     26                               47                        Şuarâ               227               Mekkî     27                               48                        Neml                 93 Mekkî     28                               49                        Kasas               88 Mekkî     29                               85                        Ankebût          69 Mekkî     30                               84                       Rûm                  60 Mekkî     31                               57                        Lokman          34   Mekkî     32                               75                        Secde                30 Mekkî     33                               90                        Ahzâb               73 Medenî  34                               58                        Sebe'                 54 Mekkî     35                               43                        Fâtır                  45 Mekkî     36                               41                        Yâsin                83 Mekkî     37                               56                        Sâffât               182               Mekkî     38                               38                        Sâd                    88 Mekkî     39                               59                       Zümer               75 Mekkî     40                               60                        Mü'min           85   Mekkî     41                               61                        Fussılet           54  Mekkî     42                               62                        Şûrâ                  53 Mekkî     43                               63                        Zuhruf              89 Mekkî     44                               64                        Duhân              59 Mekkî     45                               65                        Câsiye              37 Mekkî     46                               66                        Ahkaf               35 Mekkî     47                               95                        Muhammed    38  Medenî  48                             111                        Fetih                 29 Medenî  49                             106                        Hucurât           18  Medenî  50                               34                        Kaf                    45 Mekkî     51                               67                        Zâriyât              60 Mekkî     52                               76                        Tûr                    49 Mekkî     53                               23                        Necm                62 Mekkî     54                               37                        Kamer               55 Mekkî     55                               97                        Rahmân          78   Medenî  56                               46                        Vâkıa                 96 Mekkî     57                               94                        Hadîd                29 Medenî  58                             105                        Mücâdele        22 Medenî  59                             101                        Haşr                  24 Medenî  60                               91                       Mümtehine     13  Medenî  61                             109                        Saff                   13 Medenî  62                             110                        Cum'a                11 Medenî  63                             104                        Münâfıkun      11 Medenî  64                             108                        Teğâbün          18 Medenî  65                               99                        Talâk                  12               Medenî  66                             107                        Tahrîm               12               Medenî  67                               77                        Mülk                  30               Mekkî     68                                 2                        Nûn                    52               Mekkî     69                               78                        Haakka            52  Mekkî     70                               79                        Meâric               44               Mekkî     71                               71                        Nûh                    28               Mekkî     72                               40                        Cin                     28               Mekkî     73                                 3                        Müzzemmil     20  Mekkî     74                                 4                        Müddessir       56 Mekkî     75                               31                        Kıyâme            40  Mekkî     76                               98                        İnsan                 31               Medenî  77                               33                        Mürselât          50 Mekkî     78                               80                        Nebe'                 40               Mekkî     79                               81                          Nâziât             46 Mekkî     80                               24                          Abese             42                Mekkî     81                                7                           Tekvîr            29  Mekkî     82                              82                            İnfitâr            19 Mekkî     83                              86                            Mütaffifîn     36 Mekkî     84                              83                            İnşikak          25 Mekkî     85                              27                            Bürûc            22 Mekkî     86                              36                            Târık               17               Mekkî     87                                8                            A'lâ                 19               Mekkî     88                              68                            Gâşiye           26 Mekkî     89                              10                            Fecr                  30              Mekkî     90                              35                            Beled             20 Mekkî     91                              26                            Şems                15              Mekkî     92                               9                             Leyl                  21              Mekkî     93                              11                            Duhâ                11              Mekkî     94                              12                            İnşirâh                8              Mekkî     95                              28                            Tîn                    8               Mekkî     96                                1                            Alâk                 19              Mekkî     97                              25                            Kadir                  5              Mekkî     98                            100                            Beyyine             8             Medenî  99                              93                            Zilzâl    8             Medenî  100                            14                            Âdiyât                11            Mekkî     101                            30                            Karia                 11             Mekkî     102                            16                            Tekâsür              8             Mekkî     103                            13                            Asr                     3              Mekkî     104                            32                            Hümeze              9             Mekkî     105                            19                            Fîl                       5              Mekkî    
106                            29                            Kureyş               4             Mekkî     107                            17                            Mâun  7             Mekkî     108                            15                            Kevser               3             Mekkî     109                            18                            Kâfirûn               6             Mekkî     110                          114                            Nasr                   3              Medenî  111                              6                            Tebbet               5             Mekkî     112                            22                             İhlâs                  4              Mekkî     113                            20                             Felâk  5             Mekkî     114                            21                             Nâs                   6              Mekkî
                                                                   (Toplam: 6236)                                                                                     Yukarıdaki listede görüldüğü gibi, Kur'an'daki 86 sûre Mekkî, 28 sûre ise Medenî'dir. Ancak, az olmakla beraber, bazı Mekkî sûreler içine Medenî âyetler konulduğu gibi, Medenî bazı sûreler içine de Mekkî âyetlerin konulduğu olmuştur. Kur'an'da 114 sûre ve 6236 âyet vardır. Kur'an'daki kelimelerin toplam sayısı, 77439 (Mekke'lilere göre 77437; Medine'lilere göre ise 77934 kabul edildiği, aradaki farkın imlâ farkından ileri geldiği Süyûtî'nin el-iİtkan'ında -1/184- belirtilir., harflerin sayısı ise, 321180 ilâ 340740 harftir. Harflerin sayısındaki bu iki farklı rakam, bazı kimselerin kelimelerde okunup da yazılmayan, ya da okunmadığı halde yazılan gizli harfleri de göz önünde tutup tutmamalarına göre değişmektedir.[2]
  [1] Cengiz Yağcı, Şamil İslam Ansiklopedisi: 1/180. [2] Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri.


Son takip: 15.01.2021 - 12:08
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· Müneccim başı · b) Başlanan Sünnet İ’tikâfı Tamamlamak · Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Âyetü’l-Kübrâsı · 3. İhsan ve Islahla Çözüm · Borçlarda Enflasyon. · Rızık Genişliği İmtihanı Karşısında Müslümanın Tutumu. · Nâmahrem Kadınla Tokalaşmak. · Ta'dîl-i Erkân. · Ezanın Başka Dillerde Okunması · Mekr; Anlam ve Mâhiyeti · Meşrû ve Gayrı Meşrû Ne Demektir · Allah'ın Hz. Nûh'a Üzülmemesini Hatırlatması · Semâ Âyeti · En Büyük Korkuları Hata Yapmaktır · Tevekkülün Konumu · İslâm Cezâ Hukukunda Temel Cezâlar; Hadler · Bu Din Benim Dinim Değil! · i- Yeryüzüne Vâris Olmaları · Allah’ın, Kemâl Sıfatları ile Celal Na’tlarının Çok Olması · g) Muska ve Muskacılık . Muska ve Tılsımların Menşei
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber