sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma Aşaması
· İslâm Kelimesinin Anlamları
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· HAYY-KAYYUM
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve Huzur
· a- Hudûs Delili
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· Hikmetin Kur’andaki Dört Anlamı
· Sâlih İnsan Kimdir?.

Burayada Bak
· Diğer Görevleri
· Ana-Babanın En Büyük, En Kutsal Görevi Çocuklar, Çocuklar, Çocuklar!
· Herakles
· Rûhânî
· Misvak ve Diş Temizliği
· Nükabâ
· Toprak Mahsullerinin Zekâtı
· Din; Anlam ve Mâhiyeti
· İslam’a Göre Din Gerçeği
· Bu İsmi Bilmenin Faydaları
· Allah’ın Semî’ İsmine İnanmanın Gereği
· Bu İsimleri Bilmenin Faydası
· Kâr
· Mısır'dan Çıkış
· Beşerî Sistemlerin Dünyevîliği; İslâm'ın Uhrevîliği

Son Okunanlar
· Nifakın İçyüzü ve Münafık İnsanın Kişiliği
· es-SELÂM
· Sabırda Israrlı Olmak
· Ahidle İlgili Ayet-i Kerimeler
· Mescid; Anlam ve Mâhiyeti
· d- Duanın Mahiyeti
· a-  Küsmek ve Darılmak
· Hz. İbrâhim ve Kavmi
· Tevhid ve Tâğutlarla Mücadele
· Ahd-i Atik'de Savaş, Sömürü ve Irkçılık.Kavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nifakın İçyüzü ve Münafık İnsanın Kişiliği

Nifakın İçyüzü ve Münafık İnsanın Kişiliği
Nifakın İçyüzü ve Münafık İnsanın Kişiliği:    
  Nifak, hiç kuşkusuz küfrün en sinsi ve en tehlikeli türüdür. Çünkü münafık kişi, aralarında yaşadığı müminlerden çıkar sağlamak için, dâ­vâla­rına inan­madığı halde inanmış gibi gözüken insandır. Münafıkın tanımı budur. Dolayısıyla münafık kişi eğer müminlerin arasında yaşı­yorsa kim­seyi kuşku­landırmamak için her yerde onlara ayak uydurur; Eğer müslü­manımsı bir kitle içinde yaşıyorsa yine onla­rın değer yargıla­rına katılıyor­muş gibi gözükür ve İslamı anladıkları bi­çimde onlarla pay­laşmaya çalışır.  Münafıklık, genelde sanıldığı gibi sıradan bir ikiyüzlülük değildir. Kimi insan vardır ki bazı kimselerden, ya da belli bir çevreden yarar­lan­mak için ikiyüzlü­lük yapar. Bu, çok basit bir spekülasyondur. Münafıklık ise bundan bir hayli farklıdır. Bir insan düşünün ki örne­ğin, saygın bir kişi olduğu izle­nimini vermek, bir kredi ya da bir ihale alabilmek veya herhangi bir kay­naktan yarar­lanmak için, yaşamında hiç yeri bulunma­yan birtakım protokollere, resepsi­yonlara, kokteyl ve partilere katılır, sos­yete klüplerine yazıla­rak tıpkı onlar gibi giyinip kuşanır, davranış biçim­lerini aynen onlarınkine uydurmaya çalı­şır. İşte bu, çok basit bir ikiyüzlü­lüktür. Bir de bir siyaset adamını düşünün ki çeşitli söz ve davranışla­rıyla Kur'an gerçeklerine inanmadığı ortaday­ken Cuma ve bayram na­mazlarına katılır, kutsal değer­lere saygılı gö­zükmeye çalı­şır. Mitingler sırasında kendi­sine yandaşları tarafından (propaganda amacıyla) hediye edilen Kur'ân-ı Kerim'i alır ve kalabalıklara karşı onu öperek cahil insanların vicdanını sö­mürmeye çalışır. İşte böyle in­sanlar tehlikeli birer  münafıktır. Çünkü mü­min olmadığı halde mümin gibi görünerek dünyadaki milyon­larca mü­mini ve yüzmilyon­larca müs­lümanımsı insanı aldatmaya çalış­makta, hatta belki de küfür dünya­sıyla gizli işbirliği yaparak tümünün ba­şına çoraplar örmektedir. Bu nedenle münafık insanın, alenî kâfir ile müş­rikten farklı olarak iki önemli özel­liği vardır. Bunlardan biri onun, sömürdüğü topluluktan daha güçsüz oldu­ğu­dur. Evet münafıklar, aralarında yaşadıkları inançlı kimselerden, her zaman sa­yıca daha azdırlar. Bu, âdetâ değişmez bir kuraldır. Çünkü ço­ğunluğu oluşturdukları, ya da en azından inançlılarla eşit sayıya ulaş­tık­ları takdirde artık münafıklık yapmaları abes olur. Maddi açıdan inançlı topluluğa oranla daha güçlü olsalar bile sayıca az olmaları, mü­nafıklar için daima önemli bir risk sayılır. Münafık insanın, inançlılara sadece dı­şından benzemeye çalış­ması, onlardan biri imiş gibi gözükmesi bu riski bertaraf etme amacına yö­neliktir. Nitekim bu neden­ledir ki münafık tip, içinden geçenleri büyük bir titizlikle gizler ve arasında yaşadığı toplumun kutsal değerlerini çiğneme­mek için çok dikkatli davranır. Belki de bir skandala konu olmamak için, mümin bir kişilik izlenimini zor­lanmadan vermek amacıyla gizlice prova­lar bile yapar ve kendini yetiştirir. Buna rağmen rolünü oynarken zaman zaman yanlış­lık yapan münafıklar da vardır.  Bu insanlar, düşünce ve inanç bakımından son derece azınlıktadır­lar. Onun için içerideki sahte kimlikleriyle ancak varlıklarını sürdür­meye ça­lı­şırlar. Fakat münafıkların sorunu sadece çoğunluk gibi inan­mamak ya da inana­mamak değildir. Çünkü nice inanmayan ve genelin inancıyla bir türlü ikna olamayan insanlar vardır ki bu durumlarını gizlemeden de ço­ğunluğun ara­sında yaşama imkanını bulurlar. Münafıklar ise bunlar­dan da farklıdır. Çünkü onların en büyük so­runu, inançlarına katılama­dıkları ço­ğunluktan ya­rarlanma noktasında odaklaşır. Şu halde  nifakın temelinde iki şey vardır: 1- İnanmamak (ya da inanamamak);
2- İnananlar gibi gözüküp onları sömürmek ve bu suretle de çıkar sağ­lamak. Onun için nifak, küfür türleri içinde en iğrencidir. Çünkü top­lum aleyhinde işlenen gizli bir ahlâksızlıktır Münafıklar, tarihin her döneminde dışarıdaki islam düşmanlarıyla da­ima sıkı bir işbirliği içinde olmuşlardır. Bunun ilk örneği Medine'deki mü­nafıkların Ebu Âmir el-Fâsık' aracılığıyla Bizanslılar he­sabına  Medine'de gi­riştikleri gizli faaliyetlerdir. Hz. Peygamber (sav), henüz ha­yattayken bu kor­kunç işler yapıl­mış, hatta (yukarıda anlatıl­dığı gibi) bu amaç için Kuba Mevkiinde bir cami bile inşa edilmiştir !
[1] Devlet otoritelerini, devletin güç ve imkanlarını ele geçirmiş bile ol­salar mü­nafıklardaki azınlık psikolojisi değişmez. Dolayısıyla spekü­las­yonları da de­vam edip gider. Çünkü münafıkların, tırmandıkları mevki­lerde kalabil­me­leri, ancak çoğunlukça hazmedilmiş olan hilele­rinin se­zilmemesine, daha doğrusu çoğunluğun aydınlanmamasına ve uyan­mamasına bağlıdır. Bunun temel nedeni şudur: Bazen sömürülen çoğunluk, egemen mü­nafık azınlığın birçok hile­lerini sezer, hatta görür. Ancak yetkin ve rüştüne ermiş bir toplum olma­dığı için bu azın­lığın hegemonyası al­tında yaşa­mayı âdetâ ilâhî bir kader sa­yar. İşte münafıklar eğer bir top­lumu bu ka­dar karan­lık bir çukurun içine itmeyi başarırlarsa azın­lıkta olmaları artık onlar için hiç bir sorun oluştur­maz. Fakat bunu yapa­maz­larsa (ki mü­minler toplu­luğu içinde yapamazlar) hiç bir zaman önemli yer­lere gele­mezler. Çünkü hileleri müminler tarafın­dan sü­rekli olarak açığa çı­karı­lır. Örneğin, İlk münafık olarak İslam Tarihine geçen Übeyoğlu Abdullah, İslamın ve müslümanların en azılı düşmanı olduğu halde «her cuma günü, camiye gelir ve tam Hz. Peygamber (sav) cemaata hi­tap etmek üzereyken ayağa kalkar, kalabalığa şöyle seslenirdi: "- Ey halk ! Bakınız bu yüce şahsiyet, aranızda yaşayan Allah'ın elçi­si­dir. Allah Teâlâ sizi O'nun sayesinde yüceltti ve aziz kıldı. Öyle ise O'na daima destek olunuz, O'nun sözünü dinleyiniz ve O'nun emirle­rine bo­yun eği­niz." Bu münafık adam hiç utanmadan, Uhud Savaşı sırasında cephede iş­le­diği korkunç hainlik suçundan sonraki ilk cuma günü yine camiye ge­lerek aynı tekerlemeyi gevelemek üzere ayağa kalkınca halk dayana­ma­mış, etrafındaki­ler elbisesinden tutup çekiştirerek O'na: "- Bre Allah'ın düşmanı ! Sen bu sözleri söyleyecek adam değilsin, yapa­cağını yaptın, bari otur oturduğun yerde!" demişlerdi. Bunun üze­rine Übeyoğlu âdetâ insanların boyunlarına basa basa camiyi terke­derken: "- Allah Allah !..Kalkıp adamı destekledim de sanki ayıp şeyler söl­ye­dim" diye mırıldanmıştı. Hatta o sırada camiye giren ensardan biri O'na: "- Dön, belki Rasûlullâh (sav) Allah'dan senin için af diler." de­mişse de O: "- İstemem O'nun dileyeceği afffı !" diye küstahça ve kâfirane bir ce­vap vere­rek savuşmuştu. "[2]
Münafıkların, hiç bir zaman değişmeyen ve değişmeyecek olan ger­çek kimliği ve kişiliği İşte bu Übeyoğlu Abdullah'ın sergilediği örnek­teki gi­bi­dir. Yüreklerinde imandan eser yoktur; Yalancı ve ahlâksızdır­lar; Çıkarları uğ­runa her türlü kisveye girerler; Bunu yaparken de en büyük ahlâksızlık olan vicdan sömürüsünü yaparlar.  Bu nedenle müminler, nifak hastalı­ğına ka­pılmış olan insanlara karşı her çağda duyarlı olmalı­dırlar.
[3]    [1] Tevbe: 9/107 [2] Safiyyurrahman El-Mübarekfori, Er-Rahıyk'ul-Makhtûm, S.300. Dar'ul-Kutub'il- İlmiyye, birinci basım. Beyrut-1988 (İlgili bölü­mün tercümesi: Ferit Aydın.) [3] Ferit Aydın, İslam’da İnanç Sistemi, Kahraman Yayınları: 166-170.


Son takip: 23.05.2020 - 10:51
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· b- Allah'ın Ayetlerini Yalanlama · 4- Eşit muâmele · Kur’ân’ı Kerim’de Allah’ın Kur’an’a Yemini · Namaza Çağrı Haydin Felâha! · Korku Denen Reaksiyon. · Harâc; Zimmîlerden Alınan Toprak Vergisi · Hırsızlık Yapmak · Kur'an'da İnfak. · 2) Keffâret İçin Köle Âzâdı · Niçin Peygamberlerin Kendi Kavimlerine Davet Ettiği İlk Kavram Kelime-i Tevhiddi?. · 6) Adak Adamak · İNSANLARIN ÖNEMSEMEDİĞİ SAKINILMASI GEREKEN HARAMLAR.. · e- Hileli Arttırma · Kur’an’ın İcaz Örneklerinden Biri “Kısasta Hayat Vardır!”. · Günah ve İsyanın Sonuçları · Teveccüh · 2) Zengin Hısımların Himâyesi · d) Mescidin Askerî Amaçlar İçin Kullanılması · Tarih Boyunca İçki · Hidâyet Vermek Sadece Allah’a Ait
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber