sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma Aşaması
· İslâm Kelimesinin Anlamları
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· HAYY-KAYYUM
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve Huzur
· a- Hudûs Delili
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· Hikmetin Kur’andaki Dört Anlamı
· Sâlih İnsan Kimdir?.

Burayada Bak
· İslam’a Göre Din Gerçeği
· 2- İddetini Doldurmamış Kadınlar
· Mısır'dan Çıkış
· Tevrat'ın Nüshaları
· Kitab-ı Mukaddes
· Orucun Şartları
· Bu İsimleri Bilmenin Faydaları
· Cezâ Tedbiri
· Kızlarağası
· İkon
· Athene
· Kurşun Dökmek
· Allah’ın İsmi Olarak Şehid
· 3) Büyük Cehâlet
· Allah ve Rasûlü’nden Geldiği Kesinlikle Sâbit Olan Nasslara, Hükümlere Bir Bütün Olarak Tümüne İnanmamak

Son Okunanlar
· Fiilî Saldırı Ve Eziyetlere Karşı Sabır
· Seriyye
· Biz Allah’a, Rasûlullah’a ve Ahiret’e İnanıyoruz Diyerek Müşriklikten Sıyrılmak İsteyenlerin Şüphesi
· 2) Gayri Mütekavvim Mal
· Hulefâ-i Râşidîn ve Onların Seçimleri
· 1) Koca (Zevc)
· Dostun Nitelikleri Velâyette/Dostlukta Aranan Özellikler
· 1- Üretim ve Tüketim Maksadıyla Alınıp Verilen Fâiz
· Küfür ve Nifak Psikolojisi
· Metot FarklılığıKavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fiilî Saldırı Ve Eziyetlere Karşı Sabır

Fiilî Saldırı Ve Eziyetlere Karşı Sabır
Fiilî Saldırı Ve Eziyetlere Karşı Sabır   Hz. Peygamber, kavminin yalan, iftira ve tehditle­rine al­dırmadan büyük bir tevekkülle, sabırla Allah’ın emir ve yasaklarını onlara anlatmaya devam etmişti. Bunun üze­rine hasımları daha da ileri giderek bu defa fiilî sal­dırı ve eziyetlere başlamışlardı. Hz. Peygamber namaz kılarken, Ebû Cehil bir devenin bağırsaklarını getirip O’nun başına koymuştu. Namazına engel ol­mak için her türlü kötülük­lere ve eziyetlere devam edi­yor­lardı. Amcası Ebû Leheb ve karısı Ümmü Cemil, Hz. Peygamber’e eziyet edenlerin başında yer alıyordu. Yine Ukbe b. Muayt, Hz. Peygamber’i namaz kılar­ken boğmaya çalıştığı bir sırada Hz. Ebû Bekir yetişip kurtar­mış ve Ukbe’ye “Siz bir adamı «Benim Rabbim Allah!» diyor diye öldürecek misiniz?” demiştir. “Ey insanlar! Şüphesiz Peygamber size Rabbinizden hakla geldi; öyleyse iman edin. Sizin için hayırlıdır. Eğer küfre saparsanız, şüphesiz göklerde ve yerde olanların tümü Allah’ındır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahi­bidir.”[1]
Bir keresinde Sakif kabilesini dine davet etmek üzere Taif‘e gitmişti. Orada kendisine akraba olan üç reisle ayrı ayrı görüşmüştü. Her üçü de ona karşı çok kötü davrana­rak, derhal Taif’i terk etmesini istemiş­lerdi. Bir taraftan da çocukları, deli ve köleleri Hz. Pey­gamber (s.a.v.)‘in peşine takarak onu taşlattır­mışlar ve sövdürüp saydırmışlardır. Yara bere içinde kalan ve ayaklarından kanlar akan Hz. Peygamber (s.a.v.) bu­rada da sabır ve metanetin en güzel örneğini vererek, Allah Teâlâ (c.c.)‘ya şöyle ni­yazda bulu­nu­yordu: “Allah’ım! Güçsüz ve çaresiz kaldığımı, insanlar ara­sında hor ve hakir görüldüğümü ancak sana arz ve şika­yet ederim. Ey merhametlilerin en merhametlisi!... Herke­sin hor görüp de dalına bindiği biçarelerin Rabbi sensin. Sen­sin benim Rabbim. Allah’ım, karanlık­ları aydınlattığın dünya ve ahiret işlerini yoluna koy­duğun ilahî nuruna sığı­nırım. Bana gazabının inmesin­den ve darlığının ba­şıma gelmesinden korkuyorum. Razı oluncaya kadar ni­yaz sa­nadır. Kuvvet ve kudret ancak senindir, sendedir.” İşte davetçinin Allah’a tevekkülünü ve sabrının na­sıl olması gerektiğini gösteren samimi dua ve Hz. Pey­gamber (s.a.v.)‘in ruh yapısını sergileyen güzel bir ör­nek. “Eğer sabrederseniz, korkup sakınırsanız on­lar da aniden üstünüze çullanıverirlerse, Rabbiniz size me­lek­lerden beş bin kişiyle yardım ulaştıracaktır.”[2] “Ve kafirler için hazırlanmış olan ateşten sakının.“[3] “Yoksa siz, Allah içinizden cihat edenleri belirtip ayırt etmeden ve sabredenleri belirtip ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? ”[4]
Yine bu ayet-i kerimeler gösteriyor ki, Peygam­ber (s.a.v.)’in sabrına güç katmış ve çektiği her zorluğa me­tanetle, sabırla dayanmış, bıkmamıştır. Bazen taşla­nı­yor, bazen üzerine bağırsaklar atılıyor, bazen geçe­ceği yollara dikenli çalılar seriliyor, bazen de boğulmak ve öldürülmek isteniyordu. Ama Hz. Peygamber (s.a.v.) bütün bunlara sabır edi­yor, yılmadan davet göre­vini adım adım hedefine ulaş­tırmaya çalışıyordu. Aynı za­manda yapılan bu eza ve ce­falar karşısında müslümanların da sabretmeleri gerekti­ğini her vesile ile onlara hatırlatmış oluyordu. Ashâbtan Habbab bir gün Hz. Peygamber (s.a.v)’e gelerek: “Ya Resûlullah, çekti­ğimiz şu işkencelerden kurtulmamız için dua etmez misin?” dedi. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.): “Siz­den önceki ümmetler içinde öyle kimseler vardı ki, demir taraklarla bütün derileri, etleri soyulup kazılırdı da bu işkence yine onu dininden döndüremezdi. Tes­te­reyle tepesinden ikiye bölünürdü de yine bu işkence onu dinin­den döndüremezdi. Allah elbet İslamiyet’i ta­mamla­yacak ve üstün kılacaktır.” buyura­rak tesellide bu­lundu ve sab­retmeleri gerektiğini söy­ledi. Gü­nümüzde Ebû Cehille­rin, Ebû Leheblerin, Fira­vunların nesli hâlâ devam etmektedir. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in za­manında yaşayanların hâlini göz önünde bu­lundurur­sak, acaba biz neler çekiyoruz, hangi işken­ceye maruz bırakılmışız ve işkencelere maruz bırakıl­saydık sabret­mesini bilir miydik gibi birçok soru geli­yor aklımıza. Resûlullah (s.a.v.)’in okuduğu Kur’an bi­zim de oku­du­ğumuz Kur’an’dır. Ashâbının okuduğu Kur’an bi­zim de okuduğumuz Kur’an’dır. Neden onlar gibi olamıyor ve onlar gibi yaşayamıyoruz? Yine Mahzumoğulları, Yasir ailesini müslümanlıktan döndürmek için onlara akıl almaz işkenceler ya­parlardı. Bir gün işkence yaparlarken Hz. Peygamber (s.a.v.) onla­rın üzerine geldi ve “Sab­redin ey Yasir ai­lesi, yeriniz cen­nettir!” diyerek, yapılan işkencelere karşı Yasir ailesini te­selli etmiştir. Nitekim Kur’an’da, sabredenlere büyük mü­kâfatlar verileceği açıklanmıştır: “Sabredenlere ecirlerini yap­tıklarından daha güzeli ile ödeyeceğiz.”[5] “Sab­ret­melerine karşılık bugün onları mükâfatlan­dır­dım.”[6] 
“Sabırlarının karşılığı cennet ve oradaki ipekler­dir.“[7] mealindeki ayetlerle, Allah yolunda çeşitli zor­luk­lara sab­redenlerin karşılığının kendilerine daha fazla­sıyla ödene­ceği ifâde edilmiştir. Böylece davet yolunda sabrın önemi belirtilerek, da­vetçinin hâdiseler karşısında çok sabırlı olmasının lüzu­munu ortaya koymuştur. Şu noktaya dikkat çek­mek istiyorum ve altını çizerek yazıyorum ki, bu dün­yada Yasirlerin ve Sümeyyelerin, Mâşitelerin, Rabiatü’l-Adeviyelerin sonu tükenmiş değil. [8]     [1]    Nisa, 4/170 [2]    Âl-i İmrân, 3/125 [3]    Âl-i İmrân, 3/131 [4]    Âl-i İmrân, 3/142 [5]    Nahl, 16/96 [6]    Mü’minun, 23/111 [7]    İnsan, 76/12 [8] Fatma Keskin, Sabır, Misyon Yayınları.


Son takip: 05.06.2020 - 02:36
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· f- Allah Hakkında Kötü Zanda Bulunan Münâfık ve Müşrikler · b- Allah Adı Anılmadan Kesilen Hayvanların Etini Yemek · a- Savaştan Önce · Nakşîbendîliğin, Toplumsal Yaşam Üzerindeki Etkileri · Orucun Yasakları · Vahdet-i vücud · Vedîanın Hükümleri · 2) Allah'tan Başkaları Adına edilen Yeminler · d) Tevekkül Edenin, Tasarruf Ettiği Hususlarda Vekaletin Caiz Olduğu Alanlarda, Başkasını Vekil Tayin Etmek Suretiyle Tevekkül Etmesi · Savaş Esirleri Konusunda Kur’an’ın Direktifi · Takıyye; Düşman Kâfirlerden Gelecek Tehlikeden Dolayı Farklı Görünme . · 8- Teknoloji Yoluyla Fesad · Rabb Olmanın Üç Özelliği · Nefis ve Ruh · 15. Cennet Nimetlerini ve Cehennem Azabını Düşünmek; Ölümü Hatırlamak · Kur’an’da Batıl · BESMELE . Besmele; Anlam ve Mâhiyeti · İkram ve İyilikte Öncelik Hakkı · 2- Sıfat-ı Selbiyye (Tenzihat) · 2) İstiâne (Yardım Dilemek)
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber