sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma Aşaması
· İslâm Kelimesinin Anlamları
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· HAYY-KAYYUM
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve Huzur
· a- Hudûs Delili
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· Hikmetin Kur’andaki Dört Anlamı
· Sâlih İnsan Kimdir?.

Burayada Bak
· Herakles
· Rûhânî
· Tevekkül Sahiplerini, Kendisine Dayanıp Güvenenleri
· Başta Yahûdiler Olmak Üzere Ehl-i Kitab’ın Çoğu, Kâfirlerle/İnkârcı Ateistlerle Dostluk Ederler
· Arbede
· Firâset
· İnhinâ
· Zekâtı tehir etmenin dünyevî cezası
· Câhiliyyenin Bir Başka Yönü
· Din; Anlam ve Mâhiyeti
· İslam’a Göre Din Gerçeği
· Bu İsimleri Bilmenin Faydası
· Mısır'dan Çıkış
· Mürted.
· Harb-i Umûmî

Son Okunanlar
· Batıl İnanışların Kaynakları ve Yayılma Şekilleri
· Tasarruf ve Hulûl Yoluyla Şirk.
· ZULÜM...
· b- Yabancı Kadınla Yalnız Kalmak
· Nikâhı İlan Maksadıyla Kadınların Tef Çalmalarının Hükmü
· Hıristiyanların Sapma Nedenleri
· Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar
· Arabistan Câhiliyyesinde Hayvanlarla İlgili İnançlar
· Küfrün Çeşitleri
· Yüce Allah’ın Kelamının, İsminin (İhtiva Ettiği) Mananın İçinde OlmasıKavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Batıl İnanışların Kaynakları ve Yayılma Şekilleri

Batıl İnanışların Kaynakları ve Yayılma Şekilleri
Batıl İnanışların Kaynakları ve Yayılma Şekilleri:   İslam'ın korkutucu tehditlerine rağmen batıl inanışların müslü­man­lar arasında da tutunması ilginç bir olaydır. Çünkü İslam'a göre neyin hak, ne­yin batıl; hangi düşünce ve inanışların doğru, hangisinin ise yan­lış olduğu gâyet açıktır. İslam bu konuda insanlığın bütün inanç kurum­larından çok farklı ve ciddi disiplinler getirmiştir. Bunlar özel­likle “küfür” ve “şirk” kavramlarının içerikleri olarak akâid âlimleri tarafın­dan her çağda ele alınmış ve açıklanmıştır. Buna rağmen çoğu­nun şirke sebep olduğu batıl inanışların, “bid'at” ve hurâfelerin müs­lümanlar ara­sında yer yer yayılması bir türlü önlenememiştir. Dolayısıyla bu inanışla­rın, esasen nerelerden, hangi kaynaklardan pey­dahlanıp geldiği ve hangi yollarla halk arasına ya­yıldığı önemli bir ko­nudur. Batıl inanışlar aslında ciddi şekilde ele alınıp kültür antropolojisi açı­sından da incelenmeye muhtaçtır. Bu yapıldığı ve kesin sonuçlar alına­bil­diği takdirde birçok şirk faktörünün orijini çok daha net olarak ortaya çıkacaktır. Çünkü bu inanışların çoğu, eski dinlerin birçeşit kir ve pasak­ları ola­rak tarihin akıntısı içinde günümüze kadar sürüklenip gelmiştir. Hatta bu telakkiler, tarihin seyri içinde çeşitli yorumlardan ve benzeri daha birçok ba­tıl inanışlardan da beslenerek bugünkü şekille­rini almış olabilirler. Bu açı­dan bakıldığında batıl inanışların, müslü­manlar için ne kadar büyük imanî tehlikelerle yüklü olduğunu tahmin etmek güç değil­dir. Özellikle şunu belirtmek gerekir ki, yüzyıllar önce, örneğin iki üç ay gibi çok kısa bir zaman zarfında kendi özgür irâdeleriyle ve büyük kala­ba­lıklar halinde İslam'a girmiş olan topluluklar, fetih ordularının hey­beti altında paniğe kapılarak müslüman olmuş kitlelere oranla eski inançla­rından İslam'a çok daha fazla şeyler taşımışlardır. Bu insanların, İslam'ı severek O'na gönül kapılarını açarlarken bulundukları özgür ortamda eski dinle­rinden hemen sıyrılıp arınmak için pek de zorlayıcı nedenlerle karşılaştık­ları söylenemez. Örneğin vaktiyle dinlerden biri­nin saygın bi­rer ruhânî şah­siyetleri iken, gelişen olayların etkisiyle bir sabah kendile­rini İslam'ın içinde bulan insanları bir düşünün. Bunlar, İslamı birkaç ay içinde kabul eden koskoca bir toplumun arasında artık papucu dama atılmış bir dinin ruhani­leri olarak yaşayabilirler mi idi; ya da müslüman olsalar bile bu adamlar eski saygınlıklarını koruya­bilmek için şimdi de bir İslam âlimi rolünü hiç mi oynamak istemeye­ceklerdi ?! Bütün bunlar in­sana çok şeyler hatırlat­maktadır. Öyle görü­nüyor ki gü­nün birinde bir şaman rahibiyken ertesi gün sırtına cübbeyi, başına da ka­vuğu geçirip hemen bir “Efendi Hazretleri” oluveren nice insan, bilerek veya bilmeye­rek eski dinin öğretilerini, İslama bulaştır­maktan hiç çekin­medi ve çe­kinmek için de o zaman belki bir neden bile bulamadı! İslam'ın, batıl ve yabancı inanışlara karşı ciddi tavrını o gü­nün henüz yeni müslü­man olmuş duygusal ve cahil kalabalıkları anlaya­mazlardı. Onlar, asırlar önce Hz. Peygamber (sav)'in Mekke müşriklerine karşı verdiği zorlu müca­de­leleri, çektiği çileleri bilemez ve takdir bile ede­mezlerdi. Çünkü Kabe'deki yüzlerce putun nasıl kırıldı­ğını gözleriyle gör­memişlerdi. Onun için de elbette ki putlara ve çeşitli şirk sembollerine karşı eski müs­lümanlar kadar hiç de duyarlı olamaz­lardı. Bugün de müslüma­nımsı toplumların durumu aynı değil midir ? Hz. Peygamber'(sav) in çağını ve yaşadığı çileleri canlandıran filmler her gün seyredilmektedir. Acaba bun­lardan tevhid inancı doğrultu­sunda ne ka­darlık ders ve ibretler alın­mak­tadır ? Çünkü günümüzde müslümanım di­yen milyonlarca insanın ha­yatında o kadar trajik çeliş­kiler vardır ki bunlara dokunmaktan bile insan âdetâ utanç duymakta­dır. Örneğin camiden çıkıp biraz sonra bir törene katı­lan ve o sırada bir putun karşısında saygı duruşunda bulunan nice in­san kı­lığında yaratık vardır ki bunlara şirk kavramı­nın ne olduğunu an­latmak mümkün değildir. Çünkü gerçekten şirkin ne olduğunu anlamak için hem belli bir zaman gereklidir, hem de bu iş pedagojik bir eğitim me­selesidir; Ve çünkü tevhid bilincine erişemeyen insan hiç bir zaman şirk tehlikele­rine karşı kendini koruyamaz. Aslında, Allah'a kesin ifadelerle ortak koşan bir kimseye rastlamak he­men hemen mümkün değil, denebilir. Örneğin (Haşa !) “Allah, filan güç­lerle -ya da- şu kadar sayıdaki kimselerle birlikte âlemleri yöneti­yor” diyen ve böyle inanan hiç kimseye rastladınız mı? Buna rağmen Kur'ân-ı Kerim, şirk üzerinde çok durmuş, ve Allah Teâlâ, şirk koşan kimseyi asla afetmeye­ceğini kesin şekilde açıklamıştır. [1] Öyle ise şirkten anlaşılan şudur: İnsanlar çok kesin ifadelerle Allah'a ortak koşmazlar. Çünkü bu su­retle çok fahiş bir mantıksızlık örneği vereceklerini genellikle bilirler. Dikkat edi­lirse kafirler bile bu anlamda şirk koşmazlar. Örneğin bir hey­kelin karşı­sında saygı duruşunda bulunacak kadar basitleşen ve şey­tana maskara olan insanlara bile bu eylemleriyle Allah'a ortak koşup koşma­dıklarını sormak âdetâ bir cesaret işidir. Böyle bir soruyu yönelte­cek in­sana “meczup” ya da “deli” demeleri hatta onu linç etmeleri bile muh­temeldir. Bu da insanların açıkça ve kolay kolay “Allah'ın ortağı vardır.” diyemeyeceklerini kanıtla­maktadır. Öyle ise şirkten (yani Allah'a ortak koşmaktan) gerçek amaç, O'nun ka­inat üzerindeki mutlak egemenliğini tanımamaktır.   Şirk suçunun gerçekleşmesine neden olan sözler, eylem ve tavırlar özet olarak şu beş ana başlık altında toplanabilir[2]:   [1] Nisa: 4/48. [2] Ferit Aydın, İslam’da İnanç Sistemi, Kahraman Yayınları: 144-146.


Son takip: 26.05.2020 - 06:51
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· İnsanın, Kendine Yapılanları Affetmesi · Her An Yaşadığımız Kıyâmet Gündüz Yaşıyor, Gece Ölüyor, Sabah Diriliyoruz · Çaput · Kavram Olarak Şeriat · Arazi Gasbetmek. · İKRÂH/DİNDE ZORLAMA.. İkrâh; Anlam ve Mâhiyeti · Mehrin Üst ve Alt Sınırı · 3- Dünya Şehidi · İbâdetlerin En Büyüklerinden Biri, Belki Birincisi; Zikir · Cengâver · Ahd-i Cedid · Fundamentalizm · Emr-i Bi’l-Ma’rûf ve Nehy-i Ani’l-Münker; Anlam ve Mâhiyeti · Dinde Kolaylık Esastır · İhtilâs. · a- Tevbe · Fakirizm · Şefaatin Mahiyeti · Kavram Olarak Zulüm.. · Ruh Çağırma
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber