sel
Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Ansiklopediler
Sponsorlu Bağlantılar
Secme Konular
· Kur'ân-ı Kerim'de İçkinin Haramlığı ve Yasaklanma Aşaması
· İslâm Kelimesinin Anlamları
· Nâs ve İnsan Kelimelerinin Anlam ve Mâhiyeti
· Allah'ın Kulu, Kulun Allah'ı Sevmesinin Belirtileri
· HAYY-KAYYUM
· Kur’an’da Ruh Sağlığı, Psikolojik Denge ve Huzur
· a- Hudûs Delili
· İnsan İle Diğer Canlılar Arasındaki Farklar
· Hikmetin Kur’andaki Dört Anlamı
· Sâlih İnsan Kimdir?.

Burayada Bak
· Diğer Görevleri
· Ana-Babanın En Büyük, En Kutsal Görevi Çocuklar, Çocuklar, Çocuklar!
· Herakles
· Rûhânî
· Misvak ve Diş Temizliği
· Nükabâ
· Toprak Mahsullerinin Zekâtı
· Din; Anlam ve Mâhiyeti
· İslam’a Göre Din Gerçeği
· Bu İsmi Bilmenin Faydaları
· Allah’ın Semî’ İsmine İnanmanın Gereği
· Bu İsimleri Bilmenin Faydası
· Mısır'dan Çıkış
· Beşerî Sistemlerin Dünyevîliği; İslâm'ın Uhrevîliği
· Mürted.

Son Okunanlar
· Tevhid ve Ahlak
· İSLÂM... İslâm ve Türevleri
· VEDUD
· Ümmet Kelimesi ve Türevleri
· Kur’an-ı Kerim’de Nesh Kavramı
· Heva’nın İlâh Haline Getirilmesi
· Hadis-i Şeriflerde Sabır ve Sabrın Fazileti
· Bedâ ve Kader
· Rahmân ve Rahîm’i Bir Arada Zikretmenin Faydaları
· 5- Tevhide İnanmak, Gerçek üstünlüğü DoğururKavramlar Ansiklopedisi     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T V Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tevhid ve Ahlak

Tevhid ve Ahlak
Tevhid ve Ahlak:    Tevhid, üstün ahlâkın ve tüm erdemlerin menbaıdır. Bu nedenle tev­hid, kul için şereflerin en büyüğü, rütbelerin en üstünü ve mevkile­rin en yükseğidir. Dolayısıyla muvahhid olma şeref ve şansından yok­sun bu­lunan her insan, talihsiz, nasipsiz ve zavallı bir yaratıktır. Tevhidle şereflenmiş insan ise doyumlu, cesur, cömert, çalışkan, sa­bırlı, atak, umutlu, paylaşımcı, katılımcı, nazik, saygılı, görgülü, iyi ni­yetli, ciddi, içten, yardımsever, özgür ruhlu, hakperest, başı dik ve tüm erdemlerle do­nanmış, her bakımdan örnek bir kişiliğe sahiptir. Çünkü İslam pedagoji­sinde çocuğa, bebeklik günlerinden hemen sonra Allah (cc)'ın varlığına ve birliğine inanma ilkesi temel ölçü alınarak ilk eği­tim verilir. Bu eğitim aşamalı olarak çocuğun gelişen zekâ, yetenek ve kapa­si­tesine paralel olarak bir yelpaze biçiminde ve gittikçe gelişen bir tempo ile yaşamının her alanına doğru yaygınlaştırılır. Zâten İslam fıtratıyla dün­yaya gelmiş olan ve bu fıtrat doğrultusunda müminleştiri­len çocuk, alt yapısını tevhidî anlayışın oluş­turduğu bir ruh ve ahlâk zenginliği içinde geleceğe doğru adımlarını at­maya başlar; Gerçek bir muvahhidin sağlam ve sarsıl­maz imanıyla her türlü ırkçı, milliyetçi, kabileci, sınıfçı, partici, ayrılıkçı, bö­lücü, nifakçı, sen­tezci, putçu, çıkarcı ve benlikçi zihniyetten sıyrılmış bir fert olarak necib İslam Ümmeti'nin bütünlüğü içinde (sıfır zeminde) yerini alır. Onun için­dir ki (kim olur­larsa olsunlar ve istedik­leri kadar mümin ol­duklarını ortaya koysun­lar), sıfır zeminde, herkesle eşit bir kod ve seviyede durmayı göze ala­mayanların hayat ve gidişatında tevhidin gerçek tecellileri gözlenemez. Yani açıkça söylemek gerekirse bu tip insanların imanı şaibeli­dir! Dolayısıyla unutmamak lazımdır ki mü­nafıkın müminden, riyakarın sa­mimiden ayırt edilmesinde en şaşmaz ölçü ve formül “tevhid” dir; Tevhidî anlayış ve ahlâktır. Elbette ki iman tevhidsiz oluşmaz ve oluşamaz. Allah (cc)'ın varlı­ğına, birliğine, bütün veya bölüm olmaktan münezzeh bulunduğuna, eş­siz, denksiz, rakıybsiz, benzersiz, öncesiz, sonrasız, sınırsız, noksansız, doğma­mış, doğurulmamış, aşılmaz ve kuşatılmaz olduğuna; Alemlerin yegâne yaratıcısı, düzenleyicisi ve terbiye edicisi olduğuna inanmakla an­cak in­sanda imanın ilk basamağı oluşmaya başlar. İşte “tevhid” budur. Allah Teâlâ'nın tertemiz ve güzel isimlerinden “Vâhid” ve “Ehad” da bu aydın ve yüce inancın birer simgesidir. Bu kutlu simgeler Kur'ân-ı Kerim'in bir­çok yerinde geçer. [1] Müslümanların gerileyişi ve İslam Dünyası'nın çöküşü, -bilindiği üzere- tarih yorumcuları tarafından birçok nedenlere bağlanır. Aslında bu neden­lerin arka planında bulunan (birinci derecede temel) bir neden daha aramak gerekir. Bu da hiç kuşkusuz tevhidî anlayışın bozulması, yozlaş­ması ve şirk kültürleriyle sentezlenmesidir. Şunu kesinlikle ifade etmek gerekir ki: Allah (cc)'ın varlığına, bir­li­ğine, eşsizliğine, ve benzersizliğine, ezelîliğine, ebedîliğine ve kâinat üze­rindeki rakıybsiz, aşılmaz ve mutlak egemenliğine içtenlikle inanan hiç bir insan, geçici ve fanî hiç bir şeyi tanrılaştırmaz, tanrılaştıramaz;  Hiç bir faniye, her­hangi bir yorumla, şu veya bu maazeretle tanrı süsü vermez veremez;  Onun karşısında çağdaş bir söylemle “saygı duruşu” denen an­cak ibadetten başka hiç bir şey olmayan spekülasyonlarda bu­lunmaz, bu­lunamaz! Çünkü bunu göze alanların durumları kişisel bakımdan Allah (cc) ile kendi arala­rında bir mesele olmakla beraber, bu kimseler, dünya müminleri nazarında değil mümin, müslüman ol­duklarını bile hiç bir zaman kanıtlayamazlar !  Bu tip insanların bir bölümü evrensel düşünme yeteneğinden son de­rece yoksun ve çok zavallı yaratıklardır. Bir diğer bölümü ise birlikte olduk­ları müşriklerden yararlanabilmek için akılları sıra “takıyye” yap­maktadır­lar (!) Buna karşın yüce tevhid inancıyla zihni ve iç dün­yası ay­dınlık olan müminlerin tüm düşünce ve idealleri evrenseldir. Dolayısıyla böyle insan­lardan oluşan bir toplum elbette ki yüce bir ruh ve ahlâk zenginliğine sahip olur. Böyle bir toplum dünyadaki bütün millet­lere örnek olmaya adaydır. Öyle ise bu şaşmaz ölçü gösteriyor ki bugün dünya milletlerinin ço­ğun­dan geri kalmış bulunan müslümanların başındaki yöneticiler tev­hidî inanç ve anlayışlarını, yönetilenler de tevhidî bilinçlerini -ne yazık ki- yi­tirmişlerdir! Burada denebilir ki: Müslümanlardan daha ileride bulunan millet­le­rin hiç biri tevhid inancına sahip değildir. Peki onlar bu üstünlük ve güç­lerini neye borçludurlar? Şunu hemen kaydetmek gerekir ki uzay çağı teknolojisine sahip bu­lunmalarına rağmen bu milletler, günümüzün çökmüş müslüma­nımsı halkların problemlerinden (sözle anlatılamayacak)  kadar kat kat daha bü­yük sorunlarla karşı karşıyadırlar. Meselelerini halletmiş gibi gözüken bu mil­letler, aslında hem siyasal hem de sosyal ve toplumsal bakımdan bü­yük aç­mazların içindedirler. Karşılıklı güç denemeleriyle bir çeşit insanlı­ğın so­nunu hazırlamakla meşguldürler. Bu çirkin gidişatın doğal bir sonucu olarak: Aids'le, domuz etinin se­bep olduğu yaygın trişin, damar sertliği ve çeşitli kalp hastalıklarıyla, alkol, uyuşturucu ve sınırsız seksin getirdiği sosyal felaketlerle, stres ve derin mo­ral çöküntüsünden kaynaklanan intiharlarla Allah Teâlâ on­ları ağır bir sı­nava çekmiştir. Ahlak namına iflas etmiş ve dejenere ol­muş bu­lunan, do­layısıyla manevi boşluk içinde bocalayan bu milletler, çıldırmış­casına baş­döndürücü bir müzik ve eğlencenin kucağına kendi­lerini ata­rak teselli ol­maya çalışırlarken, yönetim kadroları arasında bazı kamplar bu korkunç gi­dişi sezinlemiş olmalıdırlar ki kurtuluş için zaman zaman birtakım çıkış yollarının arayışı içine girmişlerdir. Müslümanımsı milletler ise bu hasta toplumların, kenarında bu­lun­dukları felaket uçurumlarından Allah (cc)'ın bir lutfuyla kurtularak ken­di­lerini Tevhid'in bağrına atan mühtedîleri örnek alacaklarına ve manen if­las etmiş bu milletlerin acıklı durumlarından ders ve ibret alacaklarına on­ların kokuşmuş hayat tarzına imrenerek kendi tevhid anlayışlarından ge­riye kalmış değerleri de şirk kültürüyle iyiden iyiye yoğurma basiretsiz­liğine düştükleri içindir ki artık kimliklerini tam an­lamıyla yitirme süre­cine gir­miş bulunmaktadırlar. Bu boş, bilinçsiz, amaçsız, tehlikeli ve korkunç gidişin kurbanı ol­mak­tan kurtulmanın tek çaresi ise kuşkusuz tüm câhilî anlayışlardan, her türlü şirk sembollerinden, tağutî yönetim biçimlerinden, kâfirâne yakla­şım ve düşüncelerden tamamen arınarak Tevhid'e dönmektir. Çünkü sağlam, sar­sılmaz, köklü ve evrensel imanın temel taşı “tevhid” dir. [2]       [1] Bakara: 2/133, 2/163, Nisa: 4/171, Maide: 5/73, En’am: 6/19, Tevbe: 9/31, Yusuf: 12/39, Ra’d: 13/16, İbrahim: 14/48, 14/52, Nahl: 16/22, 16/51, Kehf: 18/110, Enbiya: 21/108, Hacc: 22/24, Ankebut: 29/46, Saffat: 37/4, Sad: 38/65, Zümer: 39/4, Mü’min: 40/16, Fussilet: 41/6, İhlas: 112/1 [2] Ferit Aydın, İslam’da İnanç Sistemi, Kahraman Yayınları: 209-212.


Son takip: 24.05.2020 - 03:55
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:· b- Allah'ın Ayetlerini Yalanlama · 4- Eşit muâmele · Kur’ân’ı Kerim’de Allah’ın Kur’an’a Yemini · Namaza Çağrı Haydin Felâha! · Korku Denen Reaksiyon. · Harâc; Zimmîlerden Alınan Toprak Vergisi · Hırsızlık Yapmak · Kur'an'da İnfak. · 2) Keffâret İçin Köle Âzâdı · Niçin Peygamberlerin Kendi Kavimlerine Davet Ettiği İlk Kavram Kelime-i Tevhiddi?. · 6) Adak Adamak · İNSANLARIN ÖNEMSEMEDİĞİ SAKINILMASI GEREKEN HARAMLAR.. · e- Hileli Arttırma · Kur’an’ın İcaz Örneklerinden Biri “Kısasta Hayat Vardır!”. · Günah ve İsyanın Sonuçları · Teveccüh · 2) Zengin Hısımların Himâyesi · d) Mescidin Askerî Amaçlar İçin Kullanılması · Tarih Boyunca İçki · Hidâyet Vermek Sadece Allah’a Ait
· GİRİŞ · AF-AFV · AĞLAMAK-GÖZYAŞI · AHİD · ÂHİRETE İMAN · ÂİLE VE EŞLERİN GEÇİMİ · AKIL · ALLAH (C.C.) · ANA BABAYA İHSAN · ARZ VE SEM · ATALAR YOLU · ÂYET · ÂYETܒL-KÜRSÎ · AZİM VE TEVEKKÜL · BAKARA VE İCL (SIĞIR VE BUZAĞI) · BÂTIL · BELA-İMTİHAN · BESMELE · BUHL/CİMRİLİK · CÂHİLİYYE · CEHENNEM · CENNET · CİHAD · Dalalet · DİN · DİN GÜNÜ · DUA · DÜNYA · DÜNYA HAYATI · DÜŞMANLIK · ECEL · EHL-İ KİTAP · EMÂNET · EMR-İ Bİ’L-MA’RÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER · ENDÂD · ENSÂRULLAH (ALLAH YOLUNUN YARDIMCILARI) · Esmau'l-Husna · ESMAULLAHİ'L-HUSNA · FAİZ · FAKİRLİK-ZENGİNLİK · Felah · FESAD · FETİH · FISK VE FÂSIK · FİTNE · FUHUŞ VE ZİN · GÂLİBİYET (ALLAH’IN YARDIMI VE ZAFER) · GAYB · GAZAP · GÜNAH · GÜZEL SÖZ · HAC · HAK-BÂTIL · HAKK · HAKKA BÂTILI KARIŞTIRMAK VE HAKKI GİZLEMEK · HALİFE-HİLÂFET · HALK (YARATMA) · HAMD · HARAM-HELÂL · HASENE-GÜZELLİK · HASTALIK · HAYIR-ŞER · HELÂK · HESAP · HEV · HİCRET · HİDÂYET · HİKMET · HİLÂFET-İMAMET · HIRSIZLIK · HÜKM-HÂKİMİYET · HÜZÜN-ÜZÜNTÜ · İbadet · İBLİS · İÇKİ VE KUMAR · İFSAD-İSLAH · İFTİR · İHLÂS · İHSAN-MUHSİN · İHTİLAF · İKRÂH · İLİM · İMAM · İMAN-MUMİN · İNCİL · İNFÂK · İNKÂR · İNSAN · İNSANLARA İYİLİĞİ EMREDİP KENDİNİ UNUTMAK · İNZÂR · İRTİDÂD-MÜRTED · İSLAMIN HAREKET METODU · İSLÂM-MÜSLÜMAN · İSRÂF · İSRAİL OĞULLARI · İSTİANE · İSTİÂZE · İSTİĞÂSE . · İSTİĞFAR · İSTİKAMET · İSTİKBÂR-MÜSTEKBİR · İSYAN-İTAAT · İTİKAF · İZZET-ZİLLET · KADIN · KÂFİR · KALB · KALP VE KALBİN MÜHÜRLENMESİ · KAN DÖKMEK · KARZ-I HASEN · KISAS · KITÂL-SAVAŞ · KİTAB-KUR'AN · KİTAPLARA İMAN · KIYÂMET · KÖLE-KÖLELİK · KORKU · KÜFÜR · KÜFÜR ÖNDERLERİ · LÂNET · MAĞFİRET · MAL-MÜLK VE MÂLİK · MÂSİYET · MEKR-TUZAK · MELEK-MELEKLERE İMAN · MESCİD · MESH (“AŞAĞILIK MAYMUNLAR OLUN!”) · MEYDAN  OKUMA  (KUR'AN'IN  İ'CÂZI) · MİLLET · MÎRÂS · MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH ÂYETLER · MÜNAFIK-MÜNAFIKLAR · NAMAZ · NASARA-HRİSTİYANLIK · NEBİ-RASUL · NEFS · NESH · NİFAK-MÜNAFIK · NİKÂH VE TALÂK · NİSYÂN-UNUTMA · NÛR · ÖLÜM · ORUÇ · PEYGAMBER-PEYGAMBERLİK · PUT VE PUTA TAPMA · RABB · RİBAT-RABITA-MURÂBATA YAPMAK · RİYA · RIZIK · RUH · RUKÛ · SABİÎLER · SABIR · SÂLİH AMEL · SECDE · ŞEFÂAT · ŞEHİD · ŞERİAT · SEVGİ · ŞEYTAN · ŞİARLAR · SIDK/DOĞRULUK · SİHİR-BÜYÜ · SIRÂT-I MÜSTAKÎM . · ŞİRK · ŞÜKÜR · ŞÛR (İSTİŞÂRE/DANIŞMA) · SU VE YAĞMUR · TAAT · TAĞUT · TAHÂRET-TEMİZLİK · TAHRİF · TAKİYYE · Taklid · Takva · TÖVBE · TEVEKKÜL · TEVESSÜL-VESİLE · TEVHİD · TE’VİL VE TEFSİR · TEVRAT · TİCÂRET · TUĞYÂN · ÜLܒL-EMR · ÜMMET · VAHDET · VASİYET · VELÎ · YEME-İÇME · YEMİN · YÜSR-KOLAYLIK · ZALİM · ZEKÂT · ZİKİR · ZULÜM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber