Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İnsanları Bölme

İnsanları Bölme

İnsanları Bölme:

Kur'an'da insanları yapay
ayrımlara tâbi tutup bölme, Firavunca bir fesad yöntemi olarak savunulmaktadır:
"Firavun, memleketin başına geçti, halkını fırkalara (kastlara, yüksek ve
aşağı sınıflara) ayırdı. İçlerinden bir topluluğu güçsüz bularak onların
oğullarını boğazlıyor, kadınlarını sağ bırakıyordu. Çünkü o, müfsidlerden/fesad
çıkaranlardan idi." (28/Kasas, 4) Firavun'un zayıf, güçsüz gördüğü grup,
Mısır toplumunda en aşağı basamaklara itilen ve hemen hemen bütün insan
haklarından yoksun bırakılan İsrailoğullarıydı. İnsanları, sınıflara bölmek,
bazı ırklara ayrıcalık vermek, kendileri devletin rantını yiyip halkı sömürerek
elit tabakayı (burjuva, sömürücü, kapitalist, bürokrat kesim, mutlu ve putlu
azınlık) oluşturup, toplumu da halk tabakası, orta direk, batılı-doğulu,
Türk-Kürt, zengin-fakir, irticacı-modern vb. ayrımlarla insanları sınıflara,
yapay gruplara ayırarak bölen fesadçılar; mü'min-müşrik ayrımına bölücülük
damgası vurarak sömürüye ve zulme dayanan kendi bölücülüklerini unutturmak
istemektedirler.