Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

BÂTIL . Batıl Nedir?

BÂTIL


BÂTIL



Batıl Nedir?


Bâtıl kelimesi Arapça olup
Be-Ta-Le fiil kökündendir. Lûgatta "boşa gitmek, hükümsüz ve geçersiz olmak, yok
olmak" gibi mânâlara gelir.[1]
Kur'ân-ı Kerîm'de 28 âyette geçen "bâtıl" kelimesi; "hak ve gerçek olmayan,
hükümsüz, gayr-i meşrû ve yok olup giden, boş, temelsiz, yanlış şey" mânâlarında
kullanılmıştır.[2]


?Batıl' sözlükte; boş, boşa giden, doğru
ve hakk olmayan, devamlı olmayan, hükümsüz olan, yok olan şeydir.

?Hak' kavramının karşıtıdır.

?Batıl' yapılmış olsa da, meydanda bulunsa
da hiç bir hükmü ve geçerliği olmayan şeyler hakkında kullanılır. Meselâ, bir
kimse iki kız kardeşle aynı anda evlenmiş olsa, bu evlilik ortada olduğu halde
yapılan iş ?batıl'dır, hakk değildir.[3]

İlmin olduğu
yerde cehaletin, adaletin bulunduğu yerde zulmün tutunamadığı gibi, hakkın
olduğu yerde de batıl tutunamaz.


[4]









[1] Geniş
bilgi için: Râğıb el-Isfahani, el-Müfredat fI Garibi'I Kur'ân, İst. 1986,
Kahraman yay., sh. 66, Ayrıca bkz.: Seyyid Şerif Cürcani, et-Ta'rifat, İst.
ty, Kaynak Yay., sh.42.





[2] Geniş
bilgi için bkz.: Âl-i İmrân: 3/71, Bakara: 2/42, Nisa: 4/29, Saad: 38/27;
Yusuf Kerimoğlu, Kelimeler ve Kavramlar, İnkılap Yayınları: 60.





[3]
Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel
Kavramları, Beyan Yayınları: 67.





[4] H.
Yunus Apaydın, Şamil İslam Ansiklopedisi: 1/207.