Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Allah, Peygamberlerinden Dilediğini Dilediği Kadar Gayba Muttali Kılar

Allah

Allah, Peygamberlerinden
Dilediğini Dilediği Kadar Gayba Muttali Kılar

Allah (c.c.) şöyle buyuruyor:

?Allah, sizi gaybe muttali kılacak
değil; fakat Allah, Rasüllerinden dilediğini (gaybe muttali kılmak için) seçer.?
(Al-i İmran: 3/179)

?Allah, gaybı bilendir. Hiç kimseyi
gaybına vâkıf etmez. Ancak beğenip seçtiği Rasul(ler müstesna.)?
(Cin: 72/26)

?De ki: Allah'ın dilediği müstesna,
kendi nefsim için bir zarar def edip bir menfaat sağlayamam. Eğer gaybı
bilseydim hayırdan çok (şeyler) yapar ve bana kötülük dokunmazdı. Ben, başka
değil, ancak inanan bir toplum için müjdeleyici ve bir uyarıcıyım.?
(A'raf : 7/188)

Müşrikler, çeşitli vesilelerle,
beşer tâkatinin ulaşamadığı bazı şeylerin bilgisini veya onların icadını
Rasulullah'tan istiyorlardı. Zira onlar, peygamberlik iddiasında bulunan
kimsenin insanüstü bir güce sahip olması, sebepler kanununun dışında, istediği
zaman gayb haberlerine vâkıf olması ve olağanüstü işleri yapmaya her an muktedir
olmasının gerekliliğine inanıyorlardı. Bundan dolayı, Allah'ın Rasulü, Rabbından
aldığı vahiylerle gaybı bilen ve her şeye gücü yeten ancak Allah olduğunu, Allah
bildirmedikçe gaybı bilemediğini onlara tebliğ ediyordu.

Bâtıl ve sapık inançlardan biri de
gayb âleminde birçok tasarruflar yapmaya yetkisi bulunan İlyas, Hızır, Gavs,
Kutup ve Ricalu'l-Gayb gibi ölmüş veya hayalî varlıklara inanmaktır. Çoğu kez bu
hayalî şahıslara olan inanç bağı ve bağlılık onların ilahlaştırılmasına kadar
gidiyor, dolayısıyla tevhidden saptırıp şirk batağına sürüklüyor.[1][1] Ahmed
Kalkan, İslam Akaidi: 215-216.