Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İyiliği Emretmek Konusunda Âyet-i Kerimeler

İyiliği Emretmek Konusunda Âyet

İyiliği Emretmek Konusunda Âyet-i Kerimeler

A- Birr/İyilik:
Birr: 2/Bakara, 44, 177; 189;
3/Âl-i İmran, 92; 5/Mâide, 2; 58/Mücâdele, 9; 80/Abese, 16.
Ebrâr: 3/Âl-i İmran, 193, 198;
76/İnsan, 5; 82/İnfitar, 13; 83/Mutaffifîn, 18, 22.
İyilik Etmek: 2/Bakara, 195;
3/Âl-i İmran, 134; 4/Nisâ, 36, 114, 125; 16/Nahl, 128.
İyiliklere Önder Olmak: 4/Nisâ,
85.
İyiliği Açıklamak ve Gizlemek:
4/Nisâ, 149.
İyilik Etmek ve Kötülükten
Sakınmakta Yardımlaşmak: 5/Mâide, 2.
Kötülüğü İyilikle Savmak: 13/Ra'd,
22; 23/Mü'min, 96; 41/Fussılet, 34-35.
Allah, İhsânı (İyiliği)
Emreder: 16/Nahl, 90.
Yapılan İyiliği Çok Görmemek:
74/Müddessir, 6.
İyilik Yapanla Kötülük Yapanın
Misali: 45/Câsiye, 21.
Kötülüğe Karşı İyilik, Dost
Kazandırır: 23/Mü'minûn, 96; 41/Fussılet, 34-36.
Hayra Engel Olmak: 2/Bakara,
217; 68/Kalem, 12.
İyilikleri Başa Kakmak:
2/Bakara, 262-264, 266; 26/Şuarâ, 22; 49/Hucurât, 17; 73/Müzzemmil, 20; 74/Müddessir,
6.
Allah, İyiliğin Karşılığını Kat
Kat Verir: 4/Nisâ, 40, 124; 6/En'am, 160; 10/Yûnus, 26; 42/Şûrâ, 23; 73/Müzzemmil,
20.
Her İyiliğin ve Kötülüğün
Karşılığı Verilecektir: 99/Zilzâl, 6-8.
İyiliğin Karşılığı: 4/Nisâ,
124; 31/Lokman, 16; 73/Müzzemmil, 20.

B- İyiliği Emredip Kendisini
Unutmak: 2/Bakara, 44; 7/A'râf, 175-176; 11/Hûd, 88; 41/Fussılet, 33; 61/Saff,
2-3; 62/Cum'a, 5.

C- Emr-i Bi'l Ma'rfu, Nehy-i
Ani'l-Münker (İyiliği Emretmek, Kötülükten Sakındırmak)
İyiliği Emretmek ve Kötülükten
Sakındırmak: 5/Mâide, 105; 7/A'râf, 199; 9/Tevbe, 71; 22/Hacc, 41; 31/Lokman,
17.
Hayırlı Ümmet, İyiliği Emreder,
Kötülükten Sakındırır: 3/Âl-i İmran, 110; 7/A'râf, 181; 9/Tevbe, 71.
İyiliği Emreden, Kötülükten
Sakındıran Bir Topluluk Bulunmalıdır: 3/Âl-i İmran, 104; 11/Hûd, 116.
Allah, İyiliği Emredecek ve
Kötülükten Sakındıracak Bir Toplum Meydana Getirir: 5/Mâide, 54; 14/İbrâhim,
19-20.
İyiliği Emir ve Kötülükten
Sakındırma Görevini Yaparken, Başa Gelecek Belâlara Sabır Göstermek: 3/Âl-i
İmran, 186, 195; 6/En'am, 10, 34; 7/A'râf, 127-128; 10/Yûnus, 109; 15/Hıcr,
97-98; 16/Nahl, 17; 38/Sâd, 17; 45/Câsiye, 14; 46/Ahkaf, 35; 50/Kaf, 39; 73/Müzzemmil,
10; 74/Müddessir, 7.
Peygamberimizin, İyiliği
Emretmek ve Kötülükten Sakındırmak Konusundaki Özelliği: 7/A'râf, 157, 199.
İyiliği Emretmek ve Kötülükten
Sakındırmak Görevini Yapanların Mükâfatı: 9/Tevbe, 112.
Kitap Verilenlerden İman
Edenler, İyiliği Emretmek ve Kötülükten Sakındırmak Görevini Yapardı: 3/Âl-i
İmran, 114.
İsrâiloğullarından Kâfir
Olanlar, İyiliği Emretmek ve Kötülükten Sakındırmak Görevini Yapmazdı: 5/Mâide,
79.
İyilik Etmek ve
Kötülükten Sakınmakta Yardımlaşmak: 5/Mâide, 2.