Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

KUR'AN.. Kur'an; Anlam ve Mâhiyeti

KUR

KUR'AN


Kur'an; Anlam ve
Mâhiyeti

Kur'an, Allah'ın Kitabı'nın
özel adıdır. Kur'an'da, Kur'an için birkaç isme daha yer verilmekle birlikte; en
çok Kur'an adı geçmektedir. Bu ad Kur'an'da 70 defa geçer. Kur'an kelimesi için
iki ayrı kök gösterilir. Bunlardan biri, okumak anlamındaki kıraat; ikincisi
toplamak, kompoze etmek anlamındaki karn köküdür. Kur'an, ilk emri olan "ikra'
" yani oku anlamındaki kelimeyle aynı kökten bir isim taşıyarak okumaya ve ilme
en büyük değeri verdiğini belirttiği gibi, neyi ve nasıl okumamız gerektiğini de
gösterir. Birçok inceliği ve gerçeği topladığı için de toplamak manasındaki bir
köke dayanması ayrı bir hikmet sergiler.
Kur'an'ın önsözü durumundaki
Fâtiha'dan sonra, Kitab'ı ilk açan okuyucu için; "Bu Kitap kendisinde şek ve
şüphe bulunmayan bir Kitaptır. Muttakiler için rehber-kılavuz (huden)dur."
(Bakara: 2/2) açıklaması yapılarak okuyucunun Kitap hakkında endişe etmemesi
gerektiği âdeta teyid edilmiştir. Lâ raybe fih denilerek Kitabın varlığı;
Huden denilerek de kitabın ne amaçla gönderildiği anlatılmaktadır.
Böylece Kitabı eline alan mü'min, Allah'tan olduğu kesin olan Bu Kitab'ı
rehber-kılavuz edinerek yolunu bulabilecektir.
Devam eden ikinci âyette
yapılması gerekenler topluca özetlenmiştir. Gayb diye ifâde edilen çıplak
gözle göremediği, kendini aşan birkaç konuya kesin iman edecek, Salât
şeklinde anılan amellerden ilkiyle bazı görevleri yerine getirmeye
başlayacaktır. İnfak şeklinde ifâde olunan inandığı ve bağlandığı bir
dine hizmet için çaba ve gayretlerini ilkiyle bu esasları başkalarına da
götürecektir. Bunlara ilk kendisinin inanmadığını, devam edegelen tarihî
mücâdelenin izleyicisi olduğunu hatırlaması için kendinden öncekilerle de
irtibatını kuracak, son olarak inzal olunan Bu Kitab'a, Kitabın indiği
şahsa (Hz. Muhammed (s.a.s.) ve önceden inzal olan Kitaplara ve Rasûllere
de iman edecektir. Bütün bu inanç, amel ve gayretleri hayâtın ikinci ve ebedi
bölümü olan Ahiret için yapacak, onun varlığına sanki görüyormuşçasına
inanacaktır. Eğer böyle yaparsa hayâtın dünyadaki bölümünün imtihanını başaracak
ve kurtulmuş olacaktır.

[1][1]
Ahmet Kalkan, İslam Akaidi: 246. Ahmet Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri.