Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Tevekkül ve Türevleri

Tevekkül ve Türevleri

Tevekkül ve Türevleri:

?Tevekkül', ?vekalet' kökünden türemiş bir
kelimedir.

Sözlükte, kendi işini gördürmek üzere birini
tayin etme, birine güvenip-dayanma demektir.

Aynı kökten gelen ?vekil', kişinin kendi işini
gördürmek üzere tayin ettiği, güvenip-dayandığı kimse demektir.

?Tevkil' ise, vekil kılma işidir ki, birine
güvenip-dayanma ve onu kendi yerine ?naib-temsilci' olarak tayin etmedir.
?Tevekkül' tevkil etme, vekil kılma işidir.?Müvekkil',
hukuk dilinde, davalının kendi yerine işini görmesi veya davasını savunması için
avukat tayin eden, avukatı görevlendiren kimsedir. Müvekkilinin davasını savunan
veya onun işini gören avukat ta ?vekil'dir.[1]
[1]
Ahmet Kalkan, İslam Akaidi: 460-461.
Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel Kavramları, Beyan Yayınları.