Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Kıyametin Diğer İsimleri

Kıyametin Diğer İsimleri


Kıyametin Diğer İsimleri:


Kur'an'da Kıyâmete ait pek çok
isim zikredilmiştir. En önemlileri şunlardır:
1) Es-Sâatu: Allah
tarafından bilinen ve kararlaştırılmış olan zaman demektir. (30/12, 14, 55)
2) El-Yevmu'l Hakk:
Hak günü, doğruluk günü demektir. (78/39)
3) Yevmü'l-Ma'lûm:
Geleceği kararlaştırılmış belirli ve muayyen gün demektir. (56/50)
4) El-Vaktü'l Ma'lûm:
Geleceği belli olan Allah katında kararlaştırılmış bulunan vakit
demektir. (38/80-81)
5) El-Yevmü'l Mev'ûd:
Vadedilmiş, yani olacağına söz verilmiş gün anlamındadır. (85/2)
6) El-Yevmü'l Âhir: Son
gün, dünya hayatından sonra gelecek olan hayat demektir. (58/22)
7) Yevmi'd-Din: Hesap,
mükafat ve ceza günü anlamı demektir. (1/4)
8) Yevmu'l Âzife:
Yakında gelecek olan musibetler ve felâketler günü anlamına gelir. (40/18)
9) Yevmu'n Asîr: Zor ve
müşkül bir gün demektir. (54/8; 74/8-9)
10) Yevmu'n Azîm: Büyük
bir gün anlamındadır. (6/15)
11) Yevmu'l-Ba's:
Ölümden sonra yeniden dirilme günü anlamına gelir. (26/87)
12) Yevmu't-Teğâbun:
Aldanmadan duyulan üzüntü ve esef günü anlamına gelir. (64/9)
13) Yevmu't-Talâk:
Buluşma ve kavuşma günü demektir. (40/15)
14) Yevmu't-Tenâd:
İnsanların korku ve dehşetten bağrışıp çağrışacakları gün demektir. (40/32)
15) Yevmu'l-Cem':
Toplanma günü, yaratılmışların toplanacağı gün demektir. (42/7)
16) Yevmu'l-Hısâb: Hesap
günü demektir. (38/16, 26)
17) Yevmu'l-Hasr: Hasret
günü, yapılan işlerden dolayı pişmanlık duyup hasret çekme günü anlamlarına
gelir (19/39)
18) Yevmu'l-Hurûc:
Dirilip kabirden çıkma günü anlamındadır. (50/41-42)
19) Yevmu'l-Fasl: Hak ve
bâtılın ayırt edileceği hüküm günü demektir. (44/40; 77/14, 38).
20) El-Kaari'a: Çarpıcı
belâ, âlemin tahribi zamanında varlıkların birbirlerine şiddetle çarpmalarından
dolayı, insanların akıllarını alacak ve ödlerini patlatacak olan büyük hâdise
demektir. (101/1-5)
21) El-Ğâşiye: Perde
günü, her şeyi sarıp kaplayan gün anlamındadır. (88/1)
22) Et-Tâmmetu'l-Kubrâ:
Büyük musibet ve felâket günü demektir. (79/34-35)
23) En-Nebeu'l-Azîm:
Büyük haber günü demektir. (78/1-2)
24) El-Hākka: Zaruri
olarak gelip gerçekleşecek olan sâbit saat ve zaman demektir. (69/1-3)
25) El-Va'ad: Vâde günü
demektir. (70/42-44)
26) El-Vâkıa: Vuku
bulacak gün, yani olacağı muhakkak olan gün demektir. (56/1-2)
27) Emrullah: Allah'ın
emri, hükmünün geçerliliği anlamına gelir. (40/78; 82/19)
28) Yevmu'l Kıyâmeh:
Kıyâmet günü, ölülerin dirilip kalkacağı gün demektir. (75/1-40)


[1]
[1] Ahmet
Kalkan, Kur'an Kavramları.