Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Hayır ve Şerle İlgili Âyet-i Kerimeler

Hayır ve Şerle İlgili Âyet

Hayır ve Şerle İlgili Âyet-i Kerimeler

A- Kur'ân-ı Kerim'de Geçen
?Hayır? Kelimeleri (Türevleriyle toplam 196 yerde): 2/Bakara, 54, 61, 103, 105,
106, 110, 148, 158, 180, 184, 184, 184, 197, 197, 215, 216, 220, 221, 221, 263,
269, 271, 272, 272, 273, 280; 3/Âl-i İmrân, 15, 26, 30, 54, 104, 110, 110, 114,
115, 150, 157, 178, 180, 198; 4/Nisâ, 19, 25, 46, 59, 66, 77, 114, 127, 128,
149, 170, 171; 5/Mâide, 48, 114; 6/En'âm, 17, 32, 57, 158; 7/A'râf, 12, 26,
85, 87, 89, 155, 155, 169, 188; 8/Enfâl, 19, 23, 30, 70, 70; 9/Tevbe, 3, 41,
61, 74, 88, 109; 10/Yûnus, 11, 58, 107, 109; 11/Hûd, 31, 84, 86; 12/Yûsuf,
39, 57, 59, 64, 80, 109; 16/Nahl, 30, 30, 76, 95, 126; 17/İsrâ, 11, 35; 18/Kehf,
36, 40, 44, 44, 46, 46, 81, 95; 19/Meryem, 73, 76, 76; 20/Tâhâ, 13, 73, 131;
21/Enbiyâ, 35, 73, 89, 90; 22/Hacc, 11, 30, 36, 58, 77; 23/Mü'minûn, 29, 56,
61, 72, 72, 109, 118; 24/Nûr, 11, 12, 27, 33, 60; 25/Furkan, 10, 15, 24; 28/Kasas,
24, 26, 60, 68, 68, 80, 84; 29/Ankebût, 16; 30Rûm, 38; 33/Ahzâb, 19, 25, 36;
34/Sebe', 39; 35/Fâtır, 32; 37/Saffât, 62; 38/Sâd, 32, 47, 48, 76; 41/Fussılet,
40, 49; 42/Şûrâ, 36; 43/Zuhruf, 36, 52, 58; 44/Duhân, 32, 37; 46/Ahkaf, 11;
47/Muhammed, 21; 49/Hucurât, 5, 11, 11; 50/Kaf, 25; 54/Kamer, 43; 55/Rahmân,
70; 56/Vâkıa, 20; 58/Mücâdele, 12; 61/Saff, 11; 62/Cum'a, 9; 11, 11; 64/Teğâbün,
16; 66/Tahrîm, 5; 68/Kalem, 12, 32, 38; 70/Meâric, 21, 41; 72/Müzzemmil, 20,
20; 87/A'lâ, 17; 93/Duhâ, 4; 97/Kadr, 3; 98/Beyyine, 7; 99/Zilzâl, 7; 100/Âdiyât,
8.

B- Kur'ân-ı Kerim'de Geçen
?Şerr? Kelimeleri (Türevleriyle toplam 31 yerde): 2/Bakara, 216; 3/Âl-i İmrân,
180; 5/Mâide, 60, 60; 8/Enfâl, 22, 55; 10/Yûnus, 11; 12/Yûsuf, 77; 17/İsrâ, 11,
83; 19/Meryem, 75; 21/Enbiyâ, 35; 22/Hacc, 72; 24/Nûr, 11; 25/Furkan, 34; 38/Sâd,
55, 62; 41/Fussılet, 49, 51; 70/Meâric, 20; 72/Cinn, 100; 76/İnsan, 7, 11; 77/Mürselât,
32; 98/Beyyine, 6; 99/Zilzâl, 8; 113/Felak, 2, 3, 4, 5; 114/Nâs, 4.

C- Hayır ve İyilik
a- Hayır ve Şer
İmtihandır: 21/Enbiyâ, 35.
b- Allah, Bir Kişi
Hakkında Hayır Dilerse Onu Geri Çevirecek Yoktur: 10/Yûnus, 114.
c- Allah'tan Hayır
İstemek: 26/Şuarâ, 84.
d- Hoşa Gitmeyen Bir
Şey Hayır Olabilir: 2/Bakara, 216; 31/Lokman, 34.
e- Hayır Allah'ın
Elindedir: 3/Âl-i İmrân, 26.
f- Hayır İşlerinde
Yarışmak: 2/Bakara, 148; 5/Mâide, 48; 23/Mü'minûn, 61.
g- Hayra Engel Olmak:
2/Bakara, 217; 68/Kalem, 12.

D- Şer ve Kötülük
a- Hoşa Giden Bir Şey
Şer Olabilir: 2/Bakara, 216; 31/Lokman, 34.
b- Kötülük Eden Kendi
Aleyhine Eder: 41/Fussılet, 46; 45/Câsiye, 15.
c- Kötülük Yapmakta
Yardımlaşmak Yasaktır: 5/Mâide, 2.