Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Ana Babaların Çocuklar Üzerindeki Hakları  (Evlâtların Ebeveynlerine Karşı Görevleri)

Ana Babaların Çocuklar Üzerindeki Hakları

Ana Babaların Çocuklar Üzerindeki Hakları
(Evlâtların Ebeveynlerine Karşı Görevleri)

İslâm ahlâkçıları, her insanın
ve müslümanın sahip olduğu haklara ilâve olarak, çocukların ana babalarına karşı
yerine getirmeleri gereken daha başka özel görevler de sıralamışlardır. Bunların
başlıcaları, ebeveynin maddî ve mânevî ihtiyaçlarını karşılamaya, huzurlu bir
hayat yaşamalarını sağlamaya çalışmak, istemeden vermek, kendilerinden aşırı
fedâkârlıklar beklememek, haklarında şikâyetçi olmamak, kusurlarını saklamak ve
iyiliklerinden söz ederek itibarlarını korumak, dinî bakımdan ciddî olmayan
kusurlarını görmezlikten gelmek, uyarılmaları dinî bir zarûret olan konularda
bile ikazları incitmeden yapmak, hayatta iken ve öldükten sonra haklarında duâcı
olmak, haram olmayan konularda isteklerini yerine getirmek, hayır ve
ibâdetlerine yardımcı olmak gibi dinin ve örfün belirlediği ahlâk kurallarıdır.
Bu konuda hadislerde yer alan bir önemli husus da ebeveynin ölümlerinden sonra
hâtıralarını yaşatmak üzere onların dostlarıyla ilişkiyi devam ettirme gereğidir
ki, bu da evlâda düşen bir vefâ ve kadir bilirlik borcudur. (3)