Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

2. Faaliyetlerin Muhtevası

2

2. Faaliyetlerin
Muhtevası

Faaliyetleri, umumiyetle Müslümanlar arasına
nifak ve ayrılık sokucu fikirler atmaya, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu
vesselâm)'i mü'minler nazarında küçük düşürmeye mâtufdu. Bu yıkıcı ve muzır
faaliyetleri, bir çok defalar Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e intikal
etmiştir. Kendisine ulaşan her bir şikâyete Hz. Peygamber (aleyhissalâtu
vesselâm) kulak veriyor, şikâyet edilenleri sorguya çekiyordu. Fakat bunlar
suçlarını inkâr ediyor, kelime-i şehâdet getirerek Müslüman ve mü'min
olduklarını tekrarlıyorlar, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e, bunlar da
risâletini te'yid eden vasfıyla; yâni Yâ Resûlallah, Yâ Nebiyyallâh diye hitâb
ediyorlardı.

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e sık sık
onlar hakkında gelen vahiyler, durumlarını beyân ediyor, haklarındaki
şikâyetleri inkârlarına rağmen te'yid ediyordu. Hz. Peygamber onlara karşı,
sabır, müsâmaha ve afla mukâbele ediyordu. Onlara karşı tâkip edilmiş olan
nebevî siyaseti anlamak için, onların bâzı faaliyetlerini ve buna mukabil
gösterilen reaksiyonu bâzı misaller dahilinde görmemiz gerekmektedir:[1][1]
İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 3/523.