Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Bir Vesika

Bir Vesika

Bir Vesika:


İçten parçalamak husûsunda, hârici düşmanların
ne kadar hesaplı ve kararlı olduklarını anlamada Mehmed Âkif Ersoy'un kaydettiği
bir hatırasına göz atacağız. Der ki:

"Mısır-ı Ülyâ'da (Yukarı Mısır'da) dolaşıyordum.
Orada aklı başında bir Müslümanla görüştüm. Bahsimiz siyâsete intikal etti.
Dedim ki:

"Şaşıyorum. Onbeş milyonluk koca Mısır'da
yabancı asker olarak az kuvvet gördüm. Nasıl olur da bu kadarcık kuvvetle koca
bir iklim (memleket) muhafaza edilebiliyor?"

Bu sualim üzerine o zat dedi ki:

"O yabancı devletin ricâlinden biriyle samimî
görüştüm. Sizin aklınıza geleni ben de düşünmüş ve demiştim ki:

"Günün yâhut senenin birinde, mesela Osmanlı
Hükûmeti kırk elli bin kişilik bir ordu hazırlayarak Mısır'a sevkedecek olursa
siz ne yaparsınız?"

"Hiç ber şey yapmayız, muhafaza imkanı olmadığı
için Mısır'ı kendilerine teslim eder çıkarız. Yalnız şurasını iyi bilin ki, biz
hiçbir zaman Osmanlılar'ın Mısır'a kırk bin kişi değil, kırk kişi sevkedebilecek
derecede yakalarını, paçalarını toplamalarına meydan bırakmayız. Memleketlerinde
bitmez tükenmez meseleler çıkarırız. Onlar birbirleriyle uğraşmaktan göz
açamazlar ki, bir kere olsun Mısır'a dönüp bakmağa vakit bulabilsinler."

Bu vesîka bize, Osmanlılar devrinde
Türkçü-İslâmcı, Cumhuriyet devrinde inkılapcımürteci, gönümüzde solcusağcı veya
devrimcifaşist yaftalarıyla milletimizi kamplara bölüp birbiriyle uğraştıran
oyunların kimler tarafından ne maksadla hazırlandıklarını, bu işlere âlet
onların kimlere hizmet ettiklerini anlatmaya kâfidir.[1][1]
İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve
Şerhi, Akçağ Yayınları:7/317.