Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Hilâfetin Müddeti

Hilâfetin Müddeti

Hilâfetin Müddeti:

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurur:
"Hilâfet, ümmetim arasında otuz yıl devam edecektir. Bundan sonra melikliğe
denilecektir." Bu da şöyle yorumlanmıştır: "Ebubekir'in halifeliği iki yıl,
Ömer'in on, Osman'ın on iki, Ali'nin altı yıllık halifelik sürelerinin toplamı,
otuz yıl etmektedir" (Ebu Davud, Sünne, 8: Tirmizî, Fiten, 49)

et-Taftâzânî aynı hadise dayanarak
Muaviye'nin ve ondan sonra gelenlerin halife sayılamayacaklarını, bunların emir
veya hükümdar (kral) olabileceklerini söylemekle birlikte, bunun mutlak bir ölçü
olamayacağını da belirtir.

Çünkü Ömer b. Abdülaziz gibi bazı
kimselerin Raşid halifelerin yolunu izledikleri açıktır. Dolayısıyla hadisle
anlatılmak istenen şey, kâmil bir halifeliğin bazen olacağı, bazan da
bulunmayacağı hususudur. (et-Taftâzânî, Şerhu'l-Akâid, s. 180).