Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Bazı Hadis-i Şerifler

Bazı Hadis

Bazı Hadis-i Şerifler:


"İsrâiloğulları hakkında konuşun. Bu
konuda konuşmanızda (onları devamlı gündemde tutmanızda) bir sakınca yoktur."
(Buhâri, Enbiyâ 50; Ebû
Dâvud, ilim 11; Tirmizi, İlim 13; Ahmed bin Hanbel, II/159; Dârimî, Mukaddime 6)

"Sizden öncekilerin yolunu adım adım,
karış karış izleyeceksiniz. Eğer onlar bir kertenkele/sürüngen deliğine
girse, siz de gireceksiniz.'
'Ey Allah'ın Rasulü, yahudilerin
ve hıristiyanların yolunu mu?' diye sorduk. 'Başka kim olacak?' dedi."
(Buhâri, İ'tisâm 14; Müslim, İlim 6; İbn Mâce, Fiten 17; Ahmed bin Hanbel,
III/84)

"Ümmetim, önceki ümmetlerin yolunu
adım adım, karış karış izlemeden kıyamet kopmaz.
'Ey Allah Rasulü, Farslar ve Rumlar
gibi mi?' denildi. 'Başka kim olacak?" buyurdu. (Buhâri, İ'tisam 14)

"Ümmetimin başına İsrâiloğullarının
başına gelenin aynısı gelecek. Tıpkı bir ayakkabı kalıbıyla ayakkabının
birbirine uyduğu gibi. Hatta, eğer onlardan biri annesine açıktan varsa,
ümmetimden de aynısını yapan çıkacak. Ve İsrâiloğulları 72 gruba bölünmüştü;
ümmetim de 73 gruba ayrılacak."
(Tirmizî, İman 18)

"Benî İsrâil'in ilk terk ettiği şey
şuydu: Bir kimse diğeriyle bir araya gelir, biri diğerine derdi ki: 'Ey falan,
Allah'tan kork ve böyle yapmayı bırak, kuşkusuz bu sana helâl değil.' Ertesi gün
karşılaştıklarında onu yine aynı şeyi yaparken görür. Bu durum o adamla yemesine
içmesine, onunla oturup kalkmasına engel olmaz. Adamın günahta ısrar etmesine
rağmen dostluğunu sürdürürdü. Allah da onların bazısıyla bazısının kalbini
mühürledi: "De ki: 'ey ehl-i kitab, dininizde haksız yere aşırılığa dalmayın ve
önceden sapmış, birçoklarını da saptırmış, doğru yoldan şaşmış bir milletin
keyiflerine uymayın"
(5/Mâide, 77) âyetini okudu. Sonra ekledi: "Hayır, vallahi ya iyiliği
emreder, kötülükten nehyedersiniz, hakka aykırı davrananı hakka çevirirsiniz ve
haktan ayrılmasına engel olursunuz; ya da Allah sizin kalplerinizi yahudilerin
kalplerine benzetir, sonra onlara lânet ettiği gibi size de lânet eder."
(Ebû Dâvud, Melâhim 17 (4336); Tirmizî, Tefsir 5/6 (3047).

Kur'an-ı Kerim'de İsrâiloğullarıyla
ilgili çok sayıda âyet-i kerime vardır. 712 âyet, direkt olarak bu konuyla
ilgilidir. Kur'an-ı Kerim, İsrailoğullarının Firavun baskısı altındaki
yaşayışları, ondan kurtulmaları ve daha sonra Hz. Musa ile geçen ve daha çok
olumsuzluklarla dolu olan yaşayışları üzerinde durur.