Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Tefsir, Te'vil ve Tercüme Arasındaki Münâsebet

Tefsir

Tefsir, Te'vil ve Tercüme Arasındaki Münâsebet:


Buraya kadar verilen bilgilerden, bu üç lafzın
birbiriyle sıkı bir ilişki içinde oldukları anlaşılmaktadır. Tabii ki bu ilişki,
onların aynı mânâyı tazammun ettiğini ifâde etmez. Ne var ki, onları birbirinden
ayr ıdüşünmek de mümkün değildir.

Tefsir, İlâhî muradı kesin olarak beyan ettiği
için çok daha hassâsiyet ve itinâ gerektiriyor. Aynı zamanda tefsiri yapanı
derin ve ağır bir sorumluluk altına sokmuş oluyor. Bu yüzden, Hz. Peygamber'den
veya sahâbeden sahih bir rivâyetle menkul olmayan haber ve izahlara itibar
edilmemelidir.

Te'vil, muhtemel mânâlardan birini tercih etmek
olduğuna göre, burada te'vili yapanın tercihi önem kazanıyor. Şüphesiz ki, âyeti
te'vil eden kişinin bilgi ve kabiliyeti, İlâhî kelâma ve Hz. Peygamber'in
sünnetine vukufu, Arap dili ve edebiyatına hâkimiyeti, bağlı bulunduğu mezhebi,
hatta yaşadığı çevrenin sosyo-ekonomik ve politik yapısı, kurumsal faktörler...
onun tercihinde etkili olacaktır. Burada beşerî bir tercih söz konusu olduğu
için, tercümesinin de daha rahat ve endişeden uzak olarak yapılabileceği
söylenebilir.

Her biri Kur'an ilimlerinin birer dalı olan
Tefsir, Te'vil ve Tercüme; bunların üçü de, İlâhî mesajın insanlara en güzel
şekilde anlatılıp kavratılmasını hedeflemektedir. (2)