Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar

Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar


Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklarİslâm'da Kur'an, Allame M. H. Tabatabaî, Bir Y.
s. 41-51

Tefsirde Semantik Metod, Ali Galip Gezgin,
Ötüken Y. s. 82-87

Ulûmu'l Kur'an, Kur'an İlimleri, Mennâ Halil
el-Kattân, Timaş Y.449-456

Kur'an Tefsirinde Yöntem, Ömer Dumlu, Anadolu Y.
s. 86-94

Lügavî Kur'an Okumaları, Muhammed Şehrûr, Sidre
Y. 66-76

Kur'an Bilimi, Bahauddin Hürremşahî, İhtar Y. s.
94-100

Kur'ân-ı Kerim'de Muhkem ve Müteşâbih, M. Fatih
Kesler, Osmanlı Y.

Kur'an'ın Müteşabihleri Üzerine, Muhsin Demirci,
Birleşik Y.

Kur'ân-ı Kerim'de Lafzî Müteşâbihler, Muhammed
Aydın, Nûn Y.

Modernleşme Sürecinde Kur'an ve Müteşâbihler,
Ahmet Baydar, Beyan Y.

Kur'an'ın Anlaşılmasında İki Mesele, M. Sait
Şimşek, Yöneliş Y.

Tefsir Usulü, İsmail Cerrahoğlu, T. Diyanet
Vakfı Y. Ank. 1985, s. 128-134

Ulûmu'l Kur'an, Kur'an İlimleri, Mennâ Halil
el-Kattân, Timaş Y. s. 298-306

Kur'an'ın İnsan-Biçimci Dili, Nadim Macit, Beyan
Y.

Kur'an Ansiklopedisi, Süleyman Ateş, KUBA Y. c.
15, s. 13-39

Şamil İslâm Ansiklopedisi, Abdülbaki Turan,
Tefsir Maddesi

Kur'an'da Temel Kavramlar, Ali Ünal, Nil Y. s.
43-54, 39-439

İslâm'da Kur'an, Allâme M. H. Tabatabaî, Bir Y.
s. 34-41

Kur'an'ı Anlamada Temel İlkeler, Yusuf Işıcık,
Esra Y. s. 109-121

Kur'an'a Yönelişler, Celal Kırca, Tuğra
Neşriyat, s. 44-51

Kur'an'ın Temel Kavramları, s. 371-373, 389-394

Kelimeler Kavramlar, Yusuf Kerimoğlu, İnkılab Y.
s. 256-261

Kur'an'da Anlamı Kapalı Âyetler, Hüseyin Yaşar,
Beyan Y. s. 47-50, 67-72, 103-130

Kur'an'a Muhatap Olmak ve Engelleri, M. Said
Çekmegil, Nabi-Nida Y. s. 78-97

Kur'an Tefsirinde Yöntem, Ömer Dumlu, Anadolu Y.
s. 86-146

Kur'an-ı Kerim'i Tanımanın Temel İlkeleri, Özden
Y. s. 60-62

Kur'an Bilimi, Bahauddin Hürremşahî, İhtar Y. s.
94-100

Kur'an-Sünnet Bütünlüğü, Necati Kara, İhtar Y.
s. 84-99

Elmalılı Tefsirinde Kur'ânî Terimler ve
Deyimler, M. Yaşar Soyalan, Ağaç Y. s. 231, 243-245

Kur'ânî Terimler ve Kavramlar Sözlüğü, Mustansır
Bîr, İnkılâb Y. s. 122

Tefsir ve Hadis Usulünün Bazı Meseleleri, Tayyib
Okiç, Nûn Y. s. 135-137

Kur'ân-ı Kerim'de Muhkem ve Müteşabih, Ömer
Mahir Alper, Haksöz, Sayı 52, Temmuz 95, s. 32-36

Müteşabihat Konusundaki Yaklaşımların
Değerlendirilmesi ve Yeni Bir Yaklaşım Önerisi, Mehmet Hayri Kırbaşoğlu, 1.
Kur'an Sempozyumu, Bilgi Vakfı Y. Ank. 1994

Kur'an'da Müteşâbih ve Te'vili, Yusuf Işıcık, I.
Kur'an Haftası, Kur'an Sempozyumu, Tebliğ, Ank. 95

Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim, Ahmet Okutan,
Özel yayın

Hadislerin Kur'an'a Arzı, Ahmet Keleş, İnsan Y.

Kur'an'da Edebi Mûcize, Abdullah Aymaz, Özel
yayın

Kur'an'da Edebi Tasvir, Seyyid Kutub, Çigi Y.

Kur'an-ı Kerim ve Fenni Keşifler, Suat Yıldırım,
D.İ.B. Y.

Kur'an ve Peygamberimiz'in Çağımızı Aşan
Mesajları, M. Avni Özmansur, Altınkalem Y.

Kur'an'a Yönelişler, Celal Kırca, Tuğra Neşriyat

Kur'an ve İnsan, Celal Kırca, Marifet Y.

Kur'an'da Fen Bilimleri, Celal Kırca, Marifet Y.

Kur'an-ı Kerim ve Müsbet İlim, Fahri Demir, D.
İ. B. Y.

Kur'an ve İlimler, Safvet Senih, Nil Y.

Kur'an ve Bilim, Celal Kırca, Marifet Y.


Kur'an Coğrafyası, Ali Akpınar, Fecr Y.

Kur'an'ın İlmi Sırları, Süleyman Aksoy, Sır Y.


Kur'an ve İlimler, Safvet Senih, Işık Y.


Kur'an'ın Matematik Sırları, Haluk Nurbaki,
Damla Y.

Kur'an'dan Tekniğe, Şaban Döğen, Nesil Basım
Yayın

Kur'an'dan İcatlara, Şaban Döğen, Nesil Basım
Yayın

Kur'an'da İlmi Mûcizeler, Abdülmecid Zindani,
Kayıhan Y.

Kur'an'a Göre Uzayda Hayât Var, Rauf Pehlivan
Gür, Gonca Y.

Kur'an ve Kainat Âyetleri, Safiye Gülen İnkılab
Y.

Kur'an ve Kainat Âyetleri -Allah, Kainat ve
İnsan- Fethullah Han, İnkılab Y

Kur'an Okulu, M. Bâkır es-Sadr, Fecr Y.

Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim'den Ortak
Âyetler, Zakir Barutçu, Müthiş Kitaplar Y.

Ahkâm-ı Kur'aniye, Mehmed Vehbi, Üçdal Neşriyat


Kur'an'da Zihin Eğitimi, Yaşar Fersahoğlu,
Marifet Y.

Kur'an'ın Zihin İnşası, Seyyid Abdüllatif, Pınar
Y.

Kur'an'ı Anlamak İçin Temel Prensipler, Mevdudi,
İMKO Y.

Kur'an'ı Anlama'nın Anlamı, Dücane Cündioğlu,
Tibyan Y.

Kur'an'ı Anlama Metodu, M. Hüseyin Beheşti,
Kıyam Y.

Anlamın Buharlaşması ve Kur'an, Dücane
Cündioğlu, Kitabevi Y.

Kur'an'ı Anlamada Yöntem, Muhammed Gazali, Şule
Y.

Kur'an'ı Anlamak ve Yaşamak, Muhammed Savval,
Işık Y.

Kur'an'ı Anlamak 1, 2, İsmail Kazdal, Kur'an
Okulu Y.

Kur'an'ı Anlamak Farzdır, Abdullah Yıldız,
Şemseddin Özdemir, Pınar Y.

Kur'an'ı Anlama Yolu, Mahmut Toptaş, Cantaş Y.


Kur'an'ı Anlamak, Cemaleddin Kasımi, İz Y.

Kur'an'ı Anlamaya ve Yaşamaya Doğru, 2 Kaynak Y.

Kur'an-ı Kerim'i Anlamaya Yönelik Metotlar,
Cüneyt Eren, Ekev Y.

Kur'an'ı Nasıl Anlayalım? Mevdudi, Bir Y.
/İşaret Y.

Kur'an'ı Nasıl Okuyalım? Muhammed Kutub, İşaret
Y.

Kur'an'da Anlamı Kapalı Âyetler, Hüseyin Yaşar,
Beyan Y.

Kur'an'ı Anlamada Siyakın Rolü -Bütünlük
Üzerine-, Mustafa Ünver, Sidre Y.

Kur'an'ı Anlamada Farklı Yaklaşımlar, Şadi Eren,
Nesil Y.

Kur'an'ı Anlama Yolu, Mahmut Toptaş, Cantaş Y.

Kur'an'ın Anlaşılmasına Doğru, Abdullah Draz,
Mim Y.

Kur'an'ın Anlaşılmasında Esbâb-ı Nüzûlün Rolü,
Ahmet Nedim Serinsu, Şule Y.

Kur'an'a Yönelirken, Mehmed Alagaş, İnsan
Dergisi Y.

Temel Kaynağımız Kur'an, Fevzi Zülaloğlu, Ekin
Y.

Kendi Dilinden Kur'an ?Tanımak ve Yaşamak?,
Muhammed Bayraktar, Ravza Y.

Kur'an İlimleri ve Kur'an-ı Kerim Tarihi,
Abdurrahman Çetin, Dergah Y.

Kur'an İlimleri, Subhi Es-Salih (terc. Said
Şimşek), Hibaş Y./Esra Y.

Kur'an İlimleri, Muhammed Ali Sabuni, İnsan Y.

Kur'an-ı Kerim ve Kur'an İlimlerine Giriş, Suat
Yıldırım, Ensar Neşriyat

Kur'an-ı Kerim Bilgileri, Osman Keskioğlu, T.
Diyanet Vakfı Y.

Ulûmu'l Kur'an Kur'an İlimleri, Mennâ Halil
el-Kattân, Timaş Y.

Kur'an Tefsirinde Fıkhî Tefsir Hareketi ve İlk
Fıkhî Tefsir, Mevlüt Güngör, Kur'an Kitaplığı Y.

Kur'an-ı Kerim'i Tanımanın Temel İlkeleri, Ali
Umuç, Özden Y.

Kur'an'ın Evrenselliği, Kur'an Sembollerinin
Dili, Bahaeddin Sağlam, Tebliğ Y.

Kur'an-ı Kerim (Sistematik Bir İnceleme), Necati
Demirtaş, Boğaziçi Y.

Tefsirde İsrâiliyyat, Abdullah Aydemir, D.İ.B.
Y./Beyan Y.

Kur'an Tefsirinde Sapma ve Nedenleri, Tefsire
Sokulan Bid'at, Hurâfe ve Tahrifat, Abdülcelil Candan, Denge Y.

Kur'an-ı Kerim Tefsirlerinde Hurafe ve
Bid'atlar, M: Hüseyin Ez-Zehebi, Saba Y.

Peygamberimiz'in Kur'an'ı Tefsiri, Suat
Yıldırım, Kayıhan Y.

Kur'an Tefsirinde Sünneti Devre Dışı Bırakan
Hareketler, Cüneyt Eren, Ekev Y.

Tefsirde Semantik Metod, Ali Galip Gezgin,
Ötüken Y.

Kur'an Tefsirinde Yöntem, Ömer Dumlu, Anadolu Y.

Kur'an Tefsirinin Kaynakları, Sadrettin Gümüş,
Kayıhan Y.

Günümüz Tefsir Problemleri, M. Said Şimşek, Esra
Y.

Kur'an Tefsirinde Yeni Bir Metod, Emin Hûlî,
Kur'an Kitaplığı Y.

Tefsir Çeşitleri ve Konulu Tefsir,

Örneklerle Konulu Tefsir, Ahmed Muhammed
ez-Zahrâni, Akçağ Y.

Konulu Tefsir Metodu, A. Cüneyt Eren, Nil Y.

Konulu Tefsir Metodu, Şahin Güven, Şûrâ Y.


İbn Teymiye ve Konulu Tefsir, Ömer Dumlu,
Anadolu Y.

Kur'an Çalışmalarında Yöntem, Konulu Tefsire
Metodik Bir Yaklaşım, Mustafa Müslim, Fecr Y.

Kur'an Yorumunda Çağdaş Yönelimler, J.M.S.
Baljon, Fecr Y.

Kur'an'a (Bilimsel-Filolojik-Pratik)
Yaklaşımlar, J.J.G. Jansen, Fecr Y.

Tarihte Tefsir Hareketi ve Tefsir Anlayışları,
Ali Eroğlu, Ekev Y.

Büyük Tefsir Tarihi, Tabakatü'l-Müfessirin (2
cilt), Ö. Nasuhi Bilmen, Bilmen Y.

Tefsir Tarihi (2 cilt), İsmail Cerrahoğlu, Fecr
Y./ Diyanet İşl. Başk. Y.

Tefsir Usulü, İsmail Cerrahoğlu, D.İ.B. Y.


Tefsir Usûlü ve Kaynakları, Ali Turgut, Mar. Ün.
İlâhiyat Faak. Vakfı Y.

Tefsir İlminin Temel Meseleleri, Cemaleddin
Kasımî, İz Y.

Tefsir Üzerine, İbn Teymiye, Pınar Y.


Osmanlı'da II. Meşrutiyet Sonrası Modern Tefsir
Anlayışı, Suvat Mertoğlu, Bülten, Bilim ve Sanat Vakfı, sayı 51, Mart-Nisan
2003, s. 4-5

20. Asırda Kur'an İlimleri Çalışmaları, Halil
Çiçek, Timaş Y.

Kur'an Çevirilerinde Hatalar, Edip Yüksel,
Milliyet Y.

Cumhuriyet Dönemi Kur'an Tercümeleri (Eleştirel
Yaklaşım), Salih Akdemir, Akid Y.

Kur'an Tercümeleri, Salih Akdemir, Gün Y.

Kur'an Tercümesi Meselesi, Mustafa Sabri Efendi,
Bedir Y.

Kur'an-ı Kerim'in Tercümesi Meselesi, Hidayet
Aydar, Kur'an Okulu Yayıncılık

El-Mu'cemu'l Müfehres
Li-Elfâzı'l-Kur'âni'l-Kerim, Muhammed Fuad Abdülbâki, Çağrı Y.

Mevzûlarına Göre Âyet-i Kerimeler ve Mealleri,
Muhammed Fuad Abdülbâki, Şamil Y.

Kur'an-ı Kerim Lugatı, Mahmut Çanga, Timaş Y.

Kur'an Lügatı, Zeliha Topaloğlu, Nil A.Ş.

Kur'an-ı Kerim Sözlüğü, Abdülvehhab Öztürk,
Şamil Y.

Umdetü'l Huffâz: Kur'an Kelimeleri Sözlüğü,
Mesud İbn İbrâhim Halebî, Hizmet Kit. Y.

El-Vücûh Ve'n-Nezâir, Mukatil bin Süleyman, İlmi
Neşriyat

Kur'an İlimleri ve Tefsir Istılahları, Cüneyt
Eren, Ekev Y.

İki Kur'an Sözlüğü, Cemal Muhtar, Mar. Ün.
İlâhiyat Fak. Vakfı Y.

Kelime ve Konularına Göre Alfabetik Kur'an
Fihristi, Recep Aykan, Pınar Y.

Konularına Göre Kur'an, Ömer Özsoy, Fecr Y.

Konularına Göre Kur'an (Sistematik Kur'an
Fihristi), Ömer Özsoy, Fecr Y.

Kur'an-ı Kerim Fihristi, Abdülvehhab Öztürk,
Timaş Y.

Kur'an-ı Kerim Fihristi, Bedrettin Çetiner,
Marm. Ün. İlâhiyat Fak. Vakfı Y.

Mevzularına Göre Hazırlanmış Kur'an-ı Kerim
Fihristi, Muhammed el-Arabî el-Azzûzî, Sönmez Y.

Kur'an-ı Kerim'in Mevzulara Göre Tasnifli ve
Fihristli Şerhi, Ömer Fevzi Mardin, İst. 1976

Kur'an Bize Ne Diyor? Hikmet Taşkın, Madve Y.

Konularına Göre Kur'an Fihristi, Nevzat Yüksel,
Bayrak Y./Muvahhid Y./Akit Gaz.

Molla Gürani ve Tefsiri, Sakıp Yıldız Sahaflar
Kitap Sarayı Y.

Kur'an Üzerine Testlerle Alternatif Eğitim
Çalışmaları, M. Salih Gökdeniz, Yöntem Y.

Sülemi ve Tasavvufî Tefsiri, Süleyman Ateş,
Sönmez Y.

Şianın Tefsir Anlayışı, Süleyman Ateş, Yeni
Ufuklar Neş.

Esbab-ı Nüzul, Kur'an Ayetlerinin İniş Sebepleri
ve Tefsirleri, Hasan Tahsin Emiroğlu, Konya, 1978

Türkiye Kur'an Makaleleri Bibliyografyası, Murat
Sülün-Ömer Çelik, İFAV Y.

Kur'an-ı Kerim Tarihi ve Türkçe Tefsirler
Bibliyografyası, M. Hamidullah, Yağmur Y.

TEFSİRLER:

Fî Zılâli'l-Kur'an, (16 cilt), Seyyid Kutub,
Hikmet Y./Dünya Y./Birleşik Dağ.Ank.Y./Çelik Y./Araştırma Y./Azim Dağ. Y./Madve
Y./Saadet Yay.Paz.Y.

Tefhimu'l Kur'an (7 cilt), Mevdudi, İnsan Y.


Hak Dini Kur'an Dili (8cilt), Elmalılı Hamdi
Yazır, Eser Y./ÇelikY./Yenda Y. (10 cilt:) Eser Y./Azim Dağ. Y.

Kur'ân-ı Kerim Şifa Tefsiri (8 cilt), Mahmut
Toptaş, Cantaş Y.

Hadislerle Kur'ân-ı Kerim Tefsiri, (16 cilt),
İbn Kesir, Çağrı Y.

Muhtasar İbn-i Kesir Tefsiri (6 cilt),
Ebu'l-Fida İsmail İbn Kesir, Doğuş Y.

İbn Kesir Tefsiri (Muhtasar), Ebu'l-Fida İsmail
İbn Kesir, Sağlam Y.

Muhtasar Kur'an-ı Kerim Tefsiri, Muhammed Ali
İbn Kesir, Çağrı Y.

Hulâsatü'l-Beyan Fî Tefsîri'l-Kur'an (8 cilt),
Mehmed Vehbi, Üçdal Neşriyat

Mefatihu'l-Gayb (Tefsir-i Kebir) (24 cilt),
Fahreddin Razi, Akçağ Y.

El-Mîzan Fî Tefsîri'l-Kur'an, Muhammed Hüseyin
Tabatabai, Kevser Y.

El-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'an (20 cilt), İmam
Kurtubi, Buruc Y.

El-Esâs fi't-Tefsîr (16 cilt), Said Havvâ, Şamil
Y.

Taberî Tefsiri, Taberî, Şule Y.

Muhtasar Taberî Tefsiri (6 cilt), İmam Taberi,
Ümit Y.

Tefsir-i Sâvî (4 cilt), Ahmed Savi, Eser
Neşriyat

Tefsir-ül İbn-i Abbas, Abdullah İbni Abbas, Eda
Neşriyat

Tefsiru Ebdei'l-Beyan Li Cemî'-i Âyi'l-Kur'an,
Muhammed Bedreddin, Nil A.Ş. Y.

Tibyan Tefsiri (4 cilt), Ayntabi Mehmed Efendi,
Terc: Ahmed Davudoğlu, Huzur Y.

Tefsir-i Eebu'l Leys, Tefsiru'l Kur'aın,
Ebu'l-Leys Semerkandi, Hizmet Kit. Y.

Rûhu'l Furkan Tefsiri, Mahmut Ustaosmanoğlu,
Siraç Y.

Ruhu'l-Beyan Fî Tefsiri'l-Kur'an (10 cilt),
İsmail Hakkı Bursevî, El-Mektebetu'l-Mahmûdiye Y./Eser Neş./Damla Y.

Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri (12 cilt),
Süleyman Ateş, Yeni Ufuklar Neşriyat

Asrın Kur'an Tefsiri, Celal Yıldırım, İst. 1987

Et-Tefsîru'l-Hadis, İzzet Derveze, Ekin Y.


Furkan Tefsiri, M. Mahmud Hicazi (6 cilt), İlim
Y./Vahdet Y.

Kur'an Mesajı, Muhammed Esed, İşaret Y.


Safvetü't Tefâsir, Muhammed Ali es-Sâbûnî (3
cilt), Ensar Neşriyat

Safvetü't Tefâsir (Tefsirlerin Özü), Muhammed
Ali es-Sâbûnî (7 cilt), İz Y.

Kur'ân-ı Kerim'in Türkçe Meâl-i Âlisi ve Tefsiri
(8cilt), Ö. Nasuhi Bilmen, Bilmen Y./Kahraman Y.

Min Vahyi'l Kur'an (10 cilt), Muhammed Hüseyin
Fadlullah, Akademi Y.

Büyük Kur'an Tefsiri (16 cilt), Ali Arslan,
Arslan Y./Okusan Y.

Nesefî Tefsiri (8 cilt), Ahmed bin Muhammed
Nesefî, Ravza Y./Eda Neşriyat

Davetçinin Tefsiri, Seyfuddin Muvahhidi, Hak Y.


Kelimâtu'l-Kur'an Fî Tefsîri'l-Beyan, M. Mahluf,
Esma Y.

Ebu'l-Berekât en-Nesefî ve Medârik Tefsiri,
Bedreddin Çetiner, Mar. Ün. İlâhiyat Fak. Vakfı Y.

Celâleyn Tefsiri, Celâleddin Suyûti, Eser
Y./Hisar Y./Pamuk Y./Mahmudiye Kit.Y.

Tanrı Buyruğu Kur'an-ı Kerim'in Tercümesi ve
Tefsiri (2 cilt), Ömer Rıza Doğrul, İnkılâp Kit. Y.

Kur'an'ın Konulu Tefsiri, Muhammed Gazâli, Şura
Y.

Kur'an Ansiklopedisi, Süleyman Ateş (24 cilt),
KUBA Y.

Kur'an Okulu, Heyet, Hanif Y.

Âyet Yorumları, Ali Şeriati, Kıyam Y.

İki Sûre İki Yorum, Ali Şeriati, Endişe Y.

İlk Mesajlar, M. Ali Baltaş, Birleşik Dağıtım
Ankara Y.

Uzay Âyetleri Tefsiri, Celal Yeniçeri, Erkam
Y.

Müşkil Âyetlerin Tefsiri, İbni Teymiyye, Tevhid
Y.

Tevbe Sûresinin Gölgesinde Cihad Dersleri,
Abdullah Azzam, Buruc Y.

Sure-i Tekvîr'in Yorumu, Haluk Nurbaki, Damla Y.


Sure-i Yusuf'un Yorumu, Haluk Nurbaki, Damla Y.

Yasin Suresi Yorumu, Haluk Nurbaki, Damla Y.

Yasin Suresi ve Tefsiri, Mahmut Toptaş, Cantaş
Y.

Ve'l-Asr Tefsiri, Ahmed Hamdi Akseki, Birun Y.

Bakara Sûresi Tefsiri, Ramazanoğlu Mahmud Sâmi,
Erkam Y. s. 226-270

Bakara Sûresi Yorumu, 1-2, Haluk Nurbaki, Damla
Y.

Âyet-el Kürsi Yorumu, Haluk Nurbaki, Damla Y.


Amme Cüz'ü Yorumu, Haluk Nurbaki, Damla Y.


Amme Tefsiri, Ebu'l-Leys Semerkandi, Hizmet Kit.
Y.

Sûre-i Feth'in Tefsiri, Ömer Nasuhi Bilmen,
Bilmen Y.

Fâtiha Tefsiri, Mevlânâ Ebu'l-Kelâm Azad, Bir Y.

Fâtiha Sûresi ve Türkçe Namaz, M. Sait Şimşek,
Beyan Y.

Fâtiha'nın Kırk Yorumu, Haluk Nurbaki, Damla Y.

Fâtiha Üzerine Mülâhazalar, Hikmet Işık, Nil
A.Ş. Y.

Fâtiha Sûresi Tefsiri, Ramazanoğlu Mahmud Sami,
Erkam Y.

Sorularla Fâtiha Sûresi, Zabit Durmuş-Ali
İçipak, Yenda Y.

Kur'an-ı Kerim Açıklaması (Fatiha ve Bakara
Sureleri), M. Sadettin Evrin, Ank. 1962

Kelimâtu'l-Kur'an Fî Tefsîri'l-Beyan, M. Mahluf,
Esma Y.

Kur'an Araştırmaları, Muhammed Kutub, 1-2, Fikir
Y.

Fâtiha ve En'am Sûrelerinin Tefsiri, Suat
Yıldırım, Işık Y.

Eûzü Besmelenin Ve Fâtiha'nın İlginç Nükteleri,
Eşref İba, Şahsî Y.

Besmele ve Fâtiha Tefsiri, Ebu'l-Leys
Semerkandi, Hizmet Kit. Y.

Besmelenin Şerhi, Abdülkerim bin İbrahim Cîlî,
Kitsan Kitap Kırtasiye Y.

Besmele Tefsiri, Hacı Bektaş Veli, Kültür
Bakanlığı Y.

Kur'ân-ı Kerim'in Ahkâm Tefsiri (2 cilt),
Muhammed Ali Sâbûni, Şamil Y.

MEALLER:

Kur'ân-ı Kerim Meali ve Yüce Tefsiri, Hacı
Murad, Doğuş Y.

Azik Kur'an Çeviri ve Açıklama, Muhammed
Hamidullah, Beyan Y.

Kur'an Mesajı Meal-Tefsir, Muhammed Esed, İşaret
Y.

Açıklamalı Kur'an-ı Kerim Meali, Ahmet Ağırakça,
M. Beşir Eryarsoy, Buruc Y.

Nüzul Sebepli Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali,
Ahmet Ağırakça-Beşir Eryarsoy, İst. 1987

Kur'an-ı Kerim'in Türçe Anlamı, Ali Bulaç, Bakış
Y.

Yüce Kur'an-ı Kerim Meali ve Tefsir Notları, (3
cilt), Ebu'l-A'lâ Mevdudi, Merve Y.

Kur'ân-ı Hakim ve Meâl-i Kerim, Hasan Basri
Çantay, Çantay Kitabevi Y./Risale Y.

Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, M. Beşir
Eryarsoy, Şafak Y.

Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, Heyet, Hikmet
Neşriyat

Kur'an-ı Kerim ve İzahlı Meali, Ahmed Davudoğlu,
Çelik Y. /Seha Neşriyat

Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Açıklama, İsmail Mutlu,
Nesil Basım Yayın

Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Heyet, Marm.
Ün. İlâhiyat Fak. Vakfı Y.

Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Bahaeddin
Sağlam, Tebliğ Y.

Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, İsmail
Mutlu, Yeni Asya Gazetesi Neşriyat

Kur'an-ı Kerim ve İzahlı Meali, Ahmed Davudoğlu,
Çile Y./Timaş Y./Merve Yayın Paz.

Kur'an-ı Kerim ve Kelime Meali (2 cilt), Medine
Balcı, Ebrar Y.

Kur'an-ı Kerim ve Meal-i Âlîsi, A. Fikri Yavuz,
Sönmez Neşriyat

Elmalılı Meali, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır,
Azim Dağıtım Y./İhtar Y./Huzur Y./İslamoğlu Y./Eser Neşriyat

Kur'an-ı Kerim ve Meali, İsmail Kurt, Huzur Y.

Kur'an-ı Kerim'in Açıklamalı Türkçe Meali, İ.
Atasoy, Ü. Şimşek, M. Paksu, İ. Mutlu, Ş. Döğen, C. Uşşak, İst. 1989

Kur'an-ı Kerim ve Türçe Anlamı (Meal), Hüseyin
Atay, Yaşar Kutluay, D.İ.B. Y.

Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali, Abdullah Aydın,
Aydın Y.

Kur'an-ı Kerim ve Meali, Ali Arslan, Okusan
Yayıncılık

Kur'an'ı Anlamaya Doğru, Açıklamalı Kur'an-ı
Kerim Meali, Ahmet Tekin, Özel Y.

Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı, Ali Bulaç,
Birim Yayın Org.

Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı, Hasan Rıza,
Diyanet İşleri Başkanlığı Y.

Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı, İsmail Hakkı
İzmirli, Eren Y.

Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlatımı, Bekir Sadak,
Ötüken Neşriyat

Kur'an-ı Kerim Meali, Ziya Kazıcı, Çağrı Y.

Kur'an-ı Kerim Meali, Ömer Nasuhi Bilmen, Bilmen
Basım Yay./Akçağ Y.

Kur'an-ı Kerim Meali, Ali Arslan, Devran Y.

Kur'an-ı Kerim Meali ve Tefsiri, Ayntabi Mehmed
Efendi, İst. 1956

Kur'an, İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, Ank. 1957

Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Tefsirli Meal-i Âlîsi,
Enver Baytan, İst. 1986

Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meâl-i Âlîsi, Ömer
Nasuhi Bilmen, Bilmen Y.

Feyzu'l-Furkan ve Meâli'l-Kur'an, Hasan Tahsin
Feyizli, Ank. 1992/Akit Gaz.

Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı (Meâni-i Kur'an,
İzmirli İsmail Hakkı, İst. 1977

Kur'an-ı Kerim Türçe Meali, H. Karakaya, K.
Kabakçı, M. Süslü, K. Seyidhanoğlu, K. Aytekin, İst. 1981

Kur'an-ı Kerim Meal ve Tefsiri, Celal Yıldırım,
İst. 1982

Kur'an-ı Kerim Meal ve Tefsiri, Talat
Koçyiğit-İsmail Cerrahoğlu, Ank. 1985

Kur'an-ı Kerim Meali (Türkçe Anlam), Ziya
Kazıcı, Necip Taylan, Çağrı Y.

Kur'an-ı Kerim ve İzahlı Meal-i Âlîsi, Ali Fikri
Yavuz, Sönmez Neşriyat

Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Açıklamalı Tercümesi,
Ali Özek , Hayreddin Karaman, Ali Turgut, Mustafa Çağırıcı, İ. Kâfi Dönmez,
Sadreddin Gümüş, Ank. 1993/S. Arabistan Krallığı, Medine

Kur'an-ı Kerim, Ş. Oral, Y. Z. Ersal, M. Runyun,
A. S. Yücesoy, A. Güven, M. A. Köksal, M. Ş. Özmen, K. Edip Kürkçüoğlu, H. Atay
ve Y. Kutluay (3 cilt), Ank. 1973

Kur'an-ı Kerim'in Konularına Göre Ayrılmış
Türkçe Anlamı, Ahmet Okutan, İst. 1967

Türkçe Kur'an-ı Kerim, Osman Nebioğlu, İst. 1957

Kur'an-ı Kerim veTürkçe Anlamı, H. E. Çalışkan,
Güneş Gaz. Y.

Kur'an-ı Kerim ve Meali, Akpınar Y.

Kur'an Tercümesi, Muhammed bin Hamza, İst. 1976

Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, Abdullah
Tüzüner, İst. 1973

Kur'an-ı Kerim Meali, Ahmed Davudoğlu, Şelale
Y./Temel Neşriyat/Cevher Y./Bahar Y.

Kur'an-ı Kerim Meali, Enver Baytan, Baytan Y.

Kur'an-ı Kerim ve Meali, Abdülbâki Gölpınarlı,
Remzi Kitabevi Y.

Fuyuzat; Kur'an-ı Mübin'in Mealen Tefsiri,
Şemsettin Yeşil, İst. 1964

Kur'an-ı Kerim ve Türçe Anlamı (Meal) (3 cilt),
Hüseyin Atay ve Yaşar Kutluay, D.İ.B. Y.

Kur'an-ı Kerim, Besim Atalay, İst. İ962


Kutsal Kur'an Türkçe Meali, Sadi Irmak, İst,
1962

Kur'an-ı Kerim Meali, Y. N. Öztürk, Yeni Boyut
Y.

Kur'an-ı Kerim Açıklamalı Meali, Komisyon,
Türkiye Diyanet Vakfı Y.

Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Yüce Meali, Ayntabî
Mehmed Efendi, Huzur Y.

Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Açıklaması, Osman
Keskioğlu, Eren Y.

Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Anlamı, Ş. Taha,
Birleşik Dağıtım Ankara Y.

Kur'an ve Açıklamalı Meali, Heyet, Nesil Basım
Yayın

Kur'an Meali, Ahmet Varol, Ozan Y.

Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Tefsirli Meal-i Âlîsi,
Hasan Rıza, Baytan Y.

Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı, Mustafa
Hizmetli, Birleşik Y.

Nüzul Sırasına Göre Kur'an-ı Kerim Meali, Mesut
Okumuş, Birleşik Dağıtım Ankara Y.

Nüzul Sırasına Göre Kur'an-ı Kerim'in Türkçe
Anlamı (Meal ve Sözlük), Ali Bulaç, Birim Y.

Kur'an-ı Kerim ve Kürtçe Meali, Abdullah Varlı,
Şahsi Y.

İngilizce Kur'an-ı Kerim Meali, Heyet, İlmi
Neşriyat

Kur'an-ı Kerim'in Mealen Manzum Açıklaması, A.
Adnan Sütmen, Üçdal Neşriyat

Tanrı Buyruğu Oku, Kur'an Nazım Çeviri, Rıza
Çiloğlu, İst. 1987

Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlatımı, Bekir Sadak,
İst. 1989

Kur'an-ı Kerim, Süleyman Tevfik Özzorluoğlu,
İst. 1932

Lafzen ve Meâlen Kur'an-ı Hakim'in Tercümesi,
Ali Rıza Sağman, İst. 1980

Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali, Süleyman Ateş,
Kılıç Y./Yeni Ufuklar Neşriyat/Şura Y.

Kur'an-ı Hakim ve Öztürkçe Meali, Dabbetu'l-Arz
Profesör 1400 (Alevi Dedeleri), Ank. 1995

İslâm'ın Mukaddes Kitabı Kur'an-ı Kerim, Türçe
Tercüme ve Tefsiri, Hacı Murat Sertoğlu, İst. 55

İniş Sırasına Göre Kur'an-ı Kerim Meali,
Y.N.Öztürk, Yeni Boyut Y.

Mevzularına Göre Âyetü-i Kerimeler ve Mealleri,
(2 cilt), Şamil Y.

Kur'anî Araştırmalar, Murtaza Mutahhari, Tuba
Basın Yayın

Muhammedî Vahiy, M. Reşid Rıza, Fecr Y.