Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Hadis-i Şeriflerde Kolaylık-Zorluk Kavramı

Hadis

Hadis-i Şeriflerde
Kolaylık-Zorluk Kavramı

?Şüphesiz ki bu Din kolaylıktır. Her kim, (kolay
olan ) bu dini zorlaştırırsa altında kalır. Onun için orta bir yol tutun ve Dini
en uygun bir biçimde uygulayın.? (Buhârî,
İman 29)

?Dinin en hayırlı olanı, en kolay olanıdır.?
(Ahmed bin Hanbel, III/479)

?Müjdeleyin, nefret ettirmeyin; kolaylaştırın,
zorlaştırmayın.? (Buhârî, İlim 12,
Cihad 164; Müslim, Eşribe 70-71)

"Din kolaylıktır."
(Buhârî, İman 30; Nesâî, İman 28)

"Amellerinizde îtidâli ve doğruyu bulmaya
çalışın." (Müslim, Birr 52; Tirmizî,
Tefsîr Nisâ Sûresi, hadis no: 3041)

?Allah, koyduğu yasaklara uyulmasını sevdiği
gibi, koyduğu kolaylıkların uygulanmasını da sever.?
(Ahmed bin Hanbel, II/108)

?Dinle yarışa giren her insan, mutlaka yere
serilir.? (Buhârî, İman 69)

"Heleke'l-mütenattıûn -Taşkınlar/aşırı gidenler
helâk oldu.-" Bunu Rasûlullah üç defa
söyledi. (Müslim, İlim 7)

?Kul, Rabbinin affını nasıl seviyorsa, Allah da
koyduğu kolaylığın uygulanmasını öyle sever.?
(et-Terğîb ve't-Terhîb, II/135)

Hz. Âişe (r.a.) şöyle diyor: ?Yüce Peygamber,
biri daha kolay, biri daha zor iki seçenekle karşılaştığında, mutlaka kolay
olanı seçerdi.? (Buhârî, Menâkıb 23, Edeb 80; Müslim, Fezâil 77-78)

"Amelin az da olsa devamlı olanı, Allah yanında
daha makbuldür." (Buhârî, İman 16;
Müslim, Salât 283)