Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

1- İnsanın Allah'a Karşı İşlediği Zulüm..

1

1- İnsanın Allah'a
Karşı İşlediği Zulüm


Bu, insanların Allah'a şirk koşmaları veya küfr
içinde, inkârcı olmalarıdır. Nitekim Kur'an'ın bir çok âyetinde zulüm,
kâfirlerin bir özelliği olarak geçmektedir. Kur'an bir çok yerde kâfirlere ve
müşriklere zâlim demektedir.

?İman edip de imanlarına zulüm karıştırmayanlar
(var ya), işte emniyet/güvenlik onlar içindir ve onlar hidayete ermişlerdir.?
(6/En'am, 82). Bu âyet nazil olunca, imana zulüm karıştırma meselesi sahabelere
ağır geldi. Peygamberimiz'e dediler ki: ?Kim imanına zulüm karıştırmayabilir??
Peygamberimiz şöyle buyurdu: ?İş böyle değildir. Siz Lokman (a.s.)'ın
oğluna, ?Ey oğlum, Allah'a şirk koşma, şüphesiz şirk en büyük zulümdür'
(31/Lokman, 13) sözünü işitmediniz mi?? (Buhâri; Müslim, nak. Muht. İbn Kesir,
3/65)

Allah'ı inkâr ederek ilâhlık dâvâsına
kalkışanların bu tavrı da bir zulümdür. Çünkü onlar böylelikle Allah'ın ilâhlık
hakkına tecavüz etmektedirler (21/Enbiyâ, 29). Bunun tipik örneği Firavun'un
yaptıklarıdır (7/A'râf, 103).

Peygamberlerini dinlemeyen, onların getirdiği
âyetleri yalan sayanların bu hareketi bir zulümdür (11/Hûd, 37). Bu gibi
inkârcı zâlimler hak ettikleri cezaya daha dünyada iken kavuşurlar (11/Hûd, 67,
94; 17/İsrâ, 59). Kendi hevâlarına uyup da Allah'ın vahyine itaat etmeyenler de
zulüm içerisindedirler (30/Rûm, 29). Allah'ı bırakıp başka putlara (ilâhlara)
ibadet edenler de zulmetmiş olurlar (37/Saffât, 22) Allah'a iftira etmek, O'nun
adına din uydurmak da zulümdür (3/Âl-i İmrân, 94).

Örneklerde görüldüğü gibi zulüm; küfrün ve
şirkin diğer adıdır. İnkârcıların ve müşrilerin yaptıkları yanlışlık ?zulüm',
kendileri de ?zâlim' diye niteleniyor. Onların yaptığı karanlığa
davetiyedir. Onlar bir taraftan Allah'ın zulmet (karanlık) dediği çıkmazları
tercih ederken, bir taraftan da Rablik ve ilâhlık hakkını başka varlıklara
vermektedirler. Bütün zulümlerin temelinde insanın Allah ile olan ilişkisini
yerli yerine oturtmaması vardır. Bu sebepledir ki şirk, küfür, yalanlama, fısk
ve cehaletin her türlüsü Kur'an'da zulüm olarak tanımlanır (6/En'âm, 68, 93; 9/Tevbe,
23; 21/Enbiyâ, 2, 3, 5; 22/Hacc, 52-53; 39/Zümer, 32; 11/Hûd, 18-19; 2/Bakara,
114; 4/Nisâ, 168). Şirk ve küfür gibi zulümler içinde bulunan insanın
günahlarını Allah bağışlamayacaktır (4/Nisâ,168). Çünkü şirk ve küfür büyük bir
zulümdür. Biliyoruz ki, ilâh, rabb ve melik olma Allah'ın hakkıdır ve insanın
yalnızca Allah'ı rabb, ilâh ve melik olarak tanıması gerekir. Bu hakkı sahibine
vermeyen insan, birinci derecede, yani en büyük zâlimdir (31/Lokman, 13).