Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

3- İnsanın Kendi Kendine Zulmü.

33- İnsanın Kendi
Kendine Zulmü
İnsanın kendi kendine zulmü, ya şirke veya küfre
bulaşarak olur, ya da inandığı halde Allah'a isyan ederek, yani günah işleyerek
olur. Nitekim Hz. Âdem ve eşi, cennetten, orada yaptıkları hata sebebiyle
çıkınca şöyle duâ ettiler:

?Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik, eğer
bizi bağışlamazsan ve rahmet etmezsen, gerçekten zarara uğrayanlardan oluruz.?
(7/A'râf, 23)

Mü'minler, nefislerine zulmettikleri veya bir
çirkin iş (fâhişe) işledikleri zaman hemen Allah'ı hatırlayıp, bağışlanma
isterler. Buradaki nefse zulmetmek, günah işlemek anlamındadır. (3/Âl-i İmrân,
135; ayrıca bkz. 4/Nisâ, 64, 110)

Kur'an, gerek dünyada gerek âhirette azabı hak
edenlere Allah'ın kesinlikle zulmetmediğini, fakat onların kendi kendilerine
zulmettiklerini ısrarlı bir şekilde vurgular.

?Allah, insanlara hiç bir şeyle zulmetmez. Fakat
onlar kendi nefislerine zulmederler.?
(10/Yûnus, 44; ayrıca bkz. 9/Tevbe, 70; 29/Ankebût,
40; 2/Bakara, 57; 7/A'râf, 160; 16/Nahl, 33, 118 vd.)

Kendilerine kitap gönderilen insanların kimi
nefsine zulmeder, kimi de Allah'ın izniyle hayırda öne geçer (35/Fâtır, 32).


Mü'min olduğu halde günah işlemek, hata etmek
veya isyanda bulunmak suretiyle nefsine zulmedenler, Allah'ı Ğâfur (bağışlayıcı)
ve Rahim (rahmet sahibi) olarak bulurlar (4/Nisâ, 110).

Ülkelerin, toplumların ve uygarlıkların çöküş
nedeni zulümdür. Toplum içerisinde servetiyle şımaranlar, ellerine iktidar
gücünü geçirenler adaletle iş görmezlerse zulme saparlar. Zalimler hevalarına
(kendi nefislerinin arzularına) uyarlar. Onlar, akıllarını yerli yerinde
kullanmayan cahillerdir. Tuğyan eden, azıp yoldan çıkan tâğutlar da zulüm
yapmaktan geri durmazlar. Onlar adalet ölçülerine zaten uymazlar. Bulundukları
konuma, sahip oldukları güce ve iktidara hak ederek gelmedikleri için, bunları
korumak üzere devamlı zulme baş vururlar.