Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Allah, İnsanı En Güzel Şekilde Yaratmıştır

AllahAllah, İnsanı En
Güzel Şekilde Yaratmıştır

Allah, her varlığı, ifâ edeceği
vazifeye uygun şekilde yaratmıştır. İnsanı yeryüzünde halife, hâkim ve Cenab-ı
Allah'ın kanunlarının yeryüzünde tatbikçisi, O'na kulluk vazifesinin ihtiyarî
olarak imtihanını verecek bir varlık olarak yarattığı için, görevleriyle
mütenasip kabiliyetler ve organlar vermiştir. "O'dur ki herşeyin yaratılışını
güzel yaptı ve insanı yaratmaya çamurdan başladı." (32/Secde, 7). Allah, "ahsenü'l-hâlikîn:
yaratanların, takdir edenlerin, yapanların en güzelidir. (Bkz. 23/Mü'minun, 14;
37/Saffat, 125). "Allah odur ki arzı size durulacak yer, göğü de bina yaptı;
sizi şekillendirdi, şekillerinizi de güzel yaptı. Ve sizi güzel rızıklarla
besledi. İşte Rabbiniz Allah budur. Bütün âlemleri yaratan Allah ne yücedir!"
(40/Mü'min, 64). "Biz insanı en güzel biçimde yarattık." (95/Tîn, 4).
"Göklerde ve yerlerde olanları, gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri bilir.
Allah göğüslerin özünü bilendir." (64/Teğâbün, 4)
Gerek fizikî ve cismanî
bakımdan, gerek ahlak ve maneviyat itibariyle ruhanî bakımdan, insan en güzel
bir biçimde yaratılmıştır. Organlar, görecekleri vazifelere uygun şekilde
hikmetinin iktizasınca yaratılmıştır. Bu güzellik, belinin doğru ve dik
oluşundan, endamının güzelliğinden Allah'ın isim ve sıfatlarına tecelligâh
olmasına kadar, her husustadır. İnsanın görevi, yeryüzünde ifa edeceği ilâhî
emaneti yüklenmek ve gereğini yerine getirmek olduğu için, insan Allah'a nisbeti
yönüyle büyük bir kemal ifade eder. İnce düşünen, insanın inceliklerinde ve
sırlarında nazarlarını dolaştıran herkes görür ki, insan, gayb ve şehadet
âleminin birleştiği yerdir, kâinatın özüdür. "Andolsun biz Adem oğullarına
(güzel biçim, mizaç ve aklî kabiliyetler vermek suretiyle) çok ikram ettik,
onları karada ve denizde (hayvanlar ve taşıtlar üzerinde) taşıdık. Onları güzel
rızıklarla besledik ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık."
(17/İsrâ, 70) İnsan, Allah'ın emrine uyarsa yücelerin yücesine çıkar; nefsanî ve
şeytanî duygularına kapılır giderse hayvanlardan daha aşağıya, aşağıların
aşağısına düşer. İnsan, cismanî ve ruhanî pek çok kabiliyetleriyle ebediyete
namzet bir varlıktır. İnsana ait bütün bu özellik ve güzellikler, Allah'tandır,
Allah'ın yaratıcılığındaki ihtişamlı sanatının göstergesidir.