Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Kulluk, Yaratana Yapılır

KullukKulluk, Yaratana
Yapılır

Yaratan kim ise, ülûhiyet onun
hakkıdır; kulluk da ona yapılır. Yaratıcı Allah olduğuna göre, ibadete lâyık
olan da O'dur. "Ben, niçin beni yaratana kulluk etmeyeyim? Oysa siz hep O'na
döndürüleceksiniz." (36/Yâsin, 22) "Ey insanlar, sizi ve sizden
öncekileri yaratan ve ondan eşini yaratıp, ikisinden birçok erkekler ve kadınlar
üreten Rabbinizden korkun." (4/Nisâ, 1) Ondan başka ibadete lâyık mâbud da
yoktur. "Semud (kavmin)e de kardeşleri Salih'i (gönderdik). Dedi ki: 'Ey
kavmim, Allah'a kulluk edin, O'ndan başka ilâhınız yoktur. (O), herşeyin
yaratıcısıdır. O'na kulluk edin, O herşeye vekildir." (6/En'âm, 102) Bu
ayetlerde hep "Allah'a ibadet edin" emrinden sonra, yüce Allah'ın
yaratıcı oluşu ifade ediliyor. Bunlar çok açık olarak gösteriyor ki, ibâdet,
yaratana yapılır. Kulluk edilmeye lâyık olan, yaratan Zâttır. Bu vasfa sahip
olan Allah'tan başa hiçbir varlık olmadığına göre, O'ndan başka ilâh, O'ndan
başka tapılmaya lâyık bir varlık yoktur.