Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

1- Hz. İbrahim'in Hicreti

1

1- Hz. İbrahim'in
Hicreti:

Heykelperest bir kavme, İslâm'ı
tebliğ etmeye gayret eden Hz. İbrahim (a.s.) birçok işkenceye uğramıştır.
Sabırla ve metânetle yürüttüğü nübüvvet görevinin sonucu, hicretle
noktalanmıştır. Şimdi hicret etmeden önceki son durumu Kur'ân-ı Kerîm'den
öğrenelim:
"... Bundan dolayı kavminin
cevabı: ?Öldürün onu, yahut yakın onu!' demelerinden başka (bir şey) olmadı.
Allah da onu (İbrahim'i) ateşten kurtardı. Şüphe yok ki bunda iman edecek
zümreler için herhalde ibretler vardır. De ki: ?Siz dünya hayatında birbirinizle
(müşriklik hususunda) dost olduğunuz için Allah'ı bırakıp ancak heykellere
tutundunuz. (Fakat) bilâhare kıyamet gününde kiminiz kiminize küfür, kiminiz
kiminize lânet edecektir. Barınacağınız yer ise ateştir. Sizin (o vakit) hiçbir
yardımcınız da yoktur.' Bunun üzerine kendisine Lût iman etti. (İbrahim)
dedi ki: `Hakikat ben Rabbime hicret edeceğim. Şüphe yok ki mutlak ve galib, tam
hüküm ve hikmet sahibi O'dur." (29/Ankebût sûresi: 24-26).
Böylece Kur'ân-ı Kerîm; Hz.
İbrahim (a.s)'ın dini yaymak gayesiyle, kavminden uzaklaşmaya karar verdiğini
bildirmektedir.