Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Rabb Olmanın Üç Özelliği

Rabb Olmanın Üç Özelliği

Rabb Olmanın Üç
Özelliği:


İbnul-Enbârî'ye göre Rabblık, yani bir şeyin
Rabbi olmak üç mânâya gelir:

1)
Mâlik olmak; yani tasarrufu, kudreti altında bulunan her şeyin yegane sahibi ve
idarecisi olmak. İşte sadece o Rabb, bütün onların sahibi, yöneticisi ve
istediği gibi, ilmine ve iradesine uygun olarak tasarrufta bulunandır.

2)
Kendine itaat edilecek, boyun eğilecek efendi anlamım da ifade eden Rabb, Kur'an-ı
Kerim'deki "Mevlâ" kelimesiyle eş anlamlıdır. Yine o Rabb, kendisine itaat
edilecek, emirlerine uyulup, yasaklarından uzak durulacak yegâne, tek efendi
anlamına da gelir.

3)
Rabb; ıslâh eden, arıtıp, saflaştırıp, olgunlaştıran anlamındadır. Yani o Rabb,
her şeyi düzelten, sivrilikleri, çıkıntıları tesviye eden, tam bir şekilde
halden hale geçirerek düzenleyen, terbiye edendir. Bilindiği gibi Rabb
kelimesinin asıl mânâlarından biri de "terbiye eden" anlamıdır.

Burada zikredilen bu üç mânâdan kolayca
anlaşılmıştır ki; Rabb kelimesi Allah Teâlâ için kullanılmaktadır. Ancak Arap
dilinde isim tamlaması şeklinde (izafet terkibi olarak) insan için de
kullanılmıştır. Meselâ; "evin sahibi", "devenin sahibi" gibi anlamlarda da
kullanıldığı görülmektedir.

[1][1]
Cihad Tunç, Şamil İslam Ansiklopedisi: 5/210. Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel
Kavramları, Beyan Yayınları: 509; Ahmet Kalkan, İslam Akaidi: 244.