Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Rab Konusunda Bâzı Âyetler

Rab Konusunda Bâzı Âyetler

Rab Konusunda Bâzı
Âyetler

"Âlemlerin Rabb'ı (terbiye edip yetiştiricisi)
Allah'a hamd olsun." (Fâtiha:
1/1)

"O Rab ki, yeri sizin için döşek, göğü de bina
yaptı. Gökten su indirdi, onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkardı.
Öyleyse siz de bile bile Allah'a eşler koşmayın."
(Bakara: 2/22)

"Rabbı ona 'İslâm ol' demişti. 'Âlemlerin
rabbına teslim oldum' dedi."
(Bakara: 2/131)

"De ki, Allah herşeyin rabbı iken ben O'ndan
başka rab mı arayayım? Herkesin kazandığı yalnız kendisine aittir. Kendi (günah)
yükünü taşıyan hiç kimse, bir başkasının (günah) yükünü taşımaz. Sonra dönüşünüz
Rabbınızadır. (O) ayrılığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir."
(En'âm: 6/164)

"De ki: Sizi gökten ve yerden kim
rızıklandırıyor? Ya da o kulaklara ve gözlere kim sahiptir (onları yaratıp
yöneten kimdir)? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? (Yaratma) işini kim
düzenleyip yönetiyor? "Allah" diyecekler. O halde O'nun azâbından korunmuyor
musunuz? İşte gerçek rabbınız Allah budur. Haktan sonra sapıklıktan başka ne
var? Öyleyse nasıl (haktan sapıklığa) çevriliyorsunuz?"
(Yûnus: 10/31-32)

"Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Sonra size
bir sıkıntı dokunduğu zaman da yalnız O'na yalvarırsınız. Sonra, sizden o
sıkıntıyı açıp kaldırdığı zaman, içinizden bir grup derhal rablarına ortak
koşarlar." (Nahl: 16/53-54)

"Onlar benim düşmanımdır. Yalnız âlemlerin rabbı
(benim dostumdur). Beni yaratan ve bana yol gösteren O'dur. Hastalandığım zaman
bana şifa veren O'dur. Beni öldürecek, sonra diriltecek O'dur. Ceza günü hatamı
bağışlayacağını umduğum da O'dur. Rabbım, bana hüküm (yüksek bilgi, olgun
hareket) ver ve beni salihler (zümresin)e kat."
(Şuarâ: 26/77-83)

"Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan
rabbınıza kulluk edin ki, Allah'ın azâbından korunasınız."
(2/Bakara, 21)

"De ki: Ey kitap ehli, Bizim ve sizin aranızda
eşit olan bir kelimeye gelin: Yalnız Allah'a tapalım (O'nun emrine itaat
edelim.) O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım; birimiz, diğerini Allah'tan başka
rablar edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse: Şahit olun, biz müslümanlarız deyin."
(Âl-i İmrân:
3/64)

"Rabbın yalnız kendisine tapmanızı ve ana babaya
iyilik etmenizi emretti." (İsrâ:
17/23)

"De ki: Ben de sizin gibi bir insanım.
İlâhınızın tek bir ilâh olduğu bana vahyolunuyor. Kim rabbına kavuşmayı arzu
ediyorsa, iyi iş yapsın ve Rabbına yaptığı ibadete hiç kimseyi ortak etmesin."
(Kehf: 18/110)

"Hahamlarını ve râhiplerini Allah'tan ayrı
rablar edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa kendilerine yalnız tek ilâh olan
Allah'a ibadet etmeleri emredilmişti. O'ndan başka ilâh yoktur. O, onların ortak
koştukları şeylerden münezzehtir." (Tevbe:
9/31)

"İyi bilin ki, yaratma ve emir O'nundur.
Âlemlerin rabbı Allah ne uludur." (A'râf:
7/54)

"Ey benim zindan arkadaşlarım, (düşünün bir
kere) çeşitli rablar mı iyi, yoksa her şeyi (hükmü altında tutan) kahredici tek
Allah mı?" (Yûsuf: 12/39)

"(Allah) geceyi gündüzün içine katar, gündüzü de
gecenin içine katar. Güneşi ve ayı emri altına almıştır. Her biri belirtilmiş
bir süreye kadar akıp gidiyor. İşte (bütün bunları yapan) Rabbınız Allah'tır.
Mülk O'nundur. O'ndan başka (yalvarıp) çağırdıklarınız ise, bir çekirdek
kabuğuna bile sahip değillerdir." (Fâtır:
35/13)

"O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin
rabbıdır. Daima üstündür, çok bağışlayandır."
(Sâd: 38/66)[1]
[1]
Ahmet Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri.