Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Tebliğ Görevi ve Tebliğ Metodu

Tebliğ Görevi ve Tebliğ MetoduTebliğ Görevi ve
Tebliğ Metodu:
Tebliğ faaliyetinin nasıl yapılacağı konusunda
peygamberler en güzel örnektir. Kur'an peygamberimize bunun nasıl yapılacağını
özlü bir şekilde haber veriyor: ?Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle
dâvet et ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin
yolundan sapanı bilendir ve hidayete ereni de bilendir.? (16/Nahl, 125)

Dâvet ile tebliğ hemen hemen aynı şeylerdir.
Birisi dâveti, çağırmayı ifade eder, diğeri ise vahyi ulaştırmayı, duyurmayı
anlatır. Hikmetle tebliğ, dikkatli olmak, karşıdaki kişinin durumuna göre
hareket etmek, en güzel bir tavrı takınmak, ısındırıcı olmak, etkileyici bir
metod kullanmak demektir. Güzel öğüt vahyin müjdeleri ve uyarıları ile olur.
Öğüt yalnızca sözle değil, fiil ve davranışlarla da yerine getirilir.
Davranışların bazen sözden daha etkileyici olduğu açıktır.

En güzel mücadele, tebliğ yönteminin en güzel,
en mantıklı, en inandırıcı, en çekici ve en ikna edici olmasını anlattığı gibi,
tebliğe engel olucu unsurlarla en güzel mücadeleyi de göstermektedir. Tebliğci,
vahyin mesajını herkese ulaştırma uğruna en güzel araçları, en uygun bir biçimde
kullanacak ve insanların İlâhî vahiyle tanışmalarını sağlayacaktır. Bu metodu
bütün peygamberler uyguladığı gibi, dinin tebliğcisi her mü'min de
uygulamalıdır. Unutulmamalıdır ki, her mü'min İslâm'ı yaşamaktan sorumlu olduğu
gibi, İslâm'ı temsil etmekten de sorumludur. Onun güzel ve takva hayatı Din'e
bir dâvet gibi olmalıdır.

Bütün ibâdetler Allah rızâsı için olduğu gibi,
tebliğ ve dâvet faaliyeti de Allah rızâsı için olmalıdır (36/Yâsin, 21). İslâmî
tebliğin hedefi toprak kazanmak, dünyalık kazançlara ulaşmak, ya da birtakım
makamlara ve saltanatlara ulaşmak değildir. Onun gayesi geçici dünya hayatını
lezzetini elde etmek olamaz. Tebliğ'in amacı insanların yüreklerini
fethetmektir. Yürekleri hakka, hidayete ve İslâm'ın aydınlığına (Kur'an'ın
nuruna) açmaktır. Gönülleri sahte sevgilerin, aldatıcı tutkuların, oyalayıcı
heveslerin işgalinden kurtarmaya kapı açmaktır. Yüreklerin kirini, pasını, ağır
ve lüzumsuz yüklerini yıkamaktır. Kalpleri fıtratla buluşturmak, onları gerçek
sevgiye ve gerçek sevgiliye bağlanmaya dâvettir. Yüreklerin fethi, gönüllerin
İslâm'a açılması toprakların ve coğrafyaların fethinden çok önemlidir. Çünkü
gönüllerin İslâm nuruna kavuşması mekânların da bu nurla tanışması demektir.


Peygamberimiz buyuruyor ki: ?İnsanları dine
dâvet edin, müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Uyumlu
olun, geçimsiz olmayın.? (Müslim, Cihad 3, Hadis no: 1733; Buhârî, Meğâzî
60, İcâre 8) (7)

EMR-İ Bİ'L-MA'RÛF VE NEHY-İ ANİ'L-MÜNKER ..
Emr-i Bi'l-Ma'rûf ve Nehy-i Ani'l-Münker; Anlam ve Mâhiyeti
Ma'rûf Nedir? .
Münker
Din, Münkerleri Hoş Görmez
Kur'ân-ı Kerim'de Emr-i Bi'l-Ma'ruf
Hadis-i Şeriflerde Emr-i Bi'l-Ma'rûf
Tebliğ .
Tebliğ Görevi ve Tebliğ Metodu
Sanat ve Tebliğ .
Dâvet; Hakka Çağrı
Dâvetin Alanı
Dâvetin Metodu
Dâî/Dâvetçi
Vaaz .
Nasihat
Olumsuz Anlamıyla Nasihat
Din Nasihattır
İrşâd .
Hisbe Teşkilâtı ve Muhtesib .
Muhtesib .
Sözü, İnsanları Allah'a Çağırmakla Güzelleştirebiliriz .
Dâvet ve Tebliğ Usûlü .
Sözlerin En Güzeli Olan Kitap'ta ?En Güzel Söz? Diye Tanımlanan ?Dâvet?in Usûlü
Rasûlullah ve Güzel Söz
Tebliğcinin Meslekleri a- Tebliğci, doktor olmalıdır.
b- İtfaiyeci olmalıdır.
c- Cankurtaran olmalıdır.
d- Asker ve polis olmalıdır.
e- Hoca, vâiz, müezzzin, hatip, öğretmen olmalıdır.
f- Psikolog ve pedagog olmalıdır.
g- Aşçı ve garson olmalıdır.
h- Tiyatrocu, aktör olmalıdır.
i- Terzi olmalı.
j- Şoför olmalıdır.
k- Çiftçi, ziraatçı olmalıdır.
Başkalarına İyiliği Emredip Kendisini Unutmak .
Başkasına İyilikle Emredip Kendisini Unutmak Akılla Bağdaşmaz .
Örnek Olmak; Hâl Diliyle Emr-i Bi'l-Ma'rûf
Peygamberlerin ve Hz. Muhammed (s.a.s.)'in Özlerinin Sözlerine Uygunluğu .
İlim, Başkalarına Aktarmak İçin Değil; Öncelikle Yaşamak İçin  Öğrenilmelidir
Emr-i Bi'l-Ma'rûf, Muhatâpları Kurtarmasa Bile, Yerine Getirenleri Kurtarır
İyiliği Emretmek Konusunda Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Bazı Hadis-i Şerif Kaynakları
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar