Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Din Nasihattır

Din Nasihattır

Din Nasihattır:


Peygamberimiz (s.a.s.) buyuruyor ki: ?Din
nasihattir." Sahabeler: kimim için Ya Rasûlallah? diye sorunca; "Allah
için, O'nun Kitabı için, Rasûlü için, mü'min yöneticiler (imamlar) ve bütün
müslümanlar için." buyurdular (Müslim, İman 95, Hadis no: 55; Ebû Dâvud,
Edeb 67, Hadis no: 4944; Dârimî, Rikak 41, Hadis no: 2757; Buhârî, İman 43);
Ahmed bin Hanbel, 1/22; Nesâî, Bey'at 31)

Bu hadisteki nasihat kelimesine ?ihlâs? anlamı
vermenin daha doğru olduğunu düşünmekle birlikte; İslâm bilginleri bu
hadisteki ?nasihat'ın şu anlamlara gelebileceğini söylemişlerdir:

Allah için nasihat:
O'na inanmak, O'na şirk koşmamak, bütün üstün (kemâl) sıfatların O'na ait
olduğunu kabul etmek, noksan sıfatlardan O'nu tenzih etmek (O'ndan uzak
düşünmek), O'nun için sevip O'nun için buğzetmek, O'na her konuda itaat etmek,
O'nun nimetlerine şükretmek, O'nun dostlarına dost, düşmanlarına düşman olmak,
O'na imana ve ibâdete insanları teşvik etmek.

Rasûlüllah için nasihat:
O'nun peygamberliğini doğrulamak, getirdiği şeylere iman etmek, emir ve
yasaklarına uymak, Sünnetini izlemek, O'nun dâvetini yaymak, getirdiği şeriati
tebliğ etmek, O'nun ahlâkıyla ahlâklanmak, ehl-i beytini sevmek, O'nun sünnetine
bid'at sokmaya çalışanlarla mücadele etmek.

Kitab için nasihat:
O'nun İlâhî kitap olduğunu kabul etmek, O'na saygı göstermek, O'nu sürekli
okumak ve hükümleriyle amel etmek, hükümlerini iyice öğrenmek ve başkalarına
öğretmek, O'nu başkalarına ulaştırmak, insanları O'nun ahlâkına dâvet etmek.

Müslüman yöneticiler için nasihat:
Onlara karşı gelmemek, Hak olan işlerde onlara yardım etmek, yanlışlarını güzel
bir yolla düzeltmeye çalışmak, bilmedikleri konularda onları uyarmak.

Müslümanlar için nasihat:
Din ve dünya işlerinde onları irşad etmek-yol göstermek, onların hakkını
korumak, dinden bilmediklerini öğretmek, ayıplarını örtmek, yardımda bulunmak,
şefkatli davranmak, emr-i bi'l ma'ruf, nehy-i ani'l münker yapmak, Islâmın
ahlâkıyla ahlâklanmalarını teşvik etmektir.

Ebû Süleymen el-Hattâbî demiştir ki: ?Âyet ve
hadislerde geçen nasihat, kendisi için yapılan ve samimiyet gösterilen kimse
için hayır düşünüldüğünü ifade eden bir kelimedir. Nasihata tek bir mana vermek,
doğru ve mümkün değildir. Nasihatın sözlük manası, ihlas ve samimiyettir.? (nak.
Hucciyyetü's Sünne, s: 71). Mü'minler, gerektiği yerde, güzel bir metodla
birbirlerine nasihat ederler, öğüt verirler, doğru yolu gösterirler, onların
iyiliği için çalışırlar, özellikle çocuklarına ve dini yeni yaşamaya
başlayanlara nasihatın en güzelini yaparlar. (13)

EMR-İ Bİ'L-MA'RÛF VE NEHY-İ ANİ'L-MÜNKER ..
Emr-i Bi'l-Ma'rûf ve Nehy-i Ani'l-Münker; Anlam ve Mâhiyeti
Ma'rûf Nedir? .
Münker
Din, Münkerleri Hoş Görmez
Kur'ân-ı Kerim'de Emr-i Bi'l-Ma'ruf
Hadis-i Şeriflerde Emr-i Bi'l-Ma'rûf
Tebliğ .
Tebliğ Görevi ve Tebliğ Metodu
Sanat ve Tebliğ .
Dâvet; Hakka Çağrı
Dâvetin Alanı
Dâvetin Metodu
Dâî/Dâvetçi
Vaaz .
Nasihat
Olumsuz Anlamıyla Nasihat
Din Nasihattır
İrşâd .
Hisbe Teşkilâtı ve Muhtesib .
Muhtesib .
Sözü, İnsanları Allah'a Çağırmakla Güzelleştirebiliriz .
Dâvet ve Tebliğ Usûlü .
Sözlerin En Güzeli Olan Kitap'ta ?En Güzel Söz? Diye Tanımlanan ?Dâvet?in Usûlü
Rasûlullah ve Güzel Söz
Tebliğcinin Meslekleri a- Tebliğci, doktor olmalıdır.
b- İtfaiyeci olmalıdır.
c- Cankurtaran olmalıdır.
d- Asker ve polis olmalıdır.
e- Hoca, vâiz, müezzzin, hatip, öğretmen olmalıdır.
f- Psikolog ve pedagog olmalıdır.
g- Aşçı ve garson olmalıdır.
h- Tiyatrocu, aktör olmalıdır.
i- Terzi olmalı.
j- Şoför olmalıdır.
k- Çiftçi, ziraatçı olmalıdır.
Başkalarına İyiliği Emredip Kendisini Unutmak .
Başkasına İyilikle Emredip Kendisini Unutmak Akılla Bağdaşmaz .
Örnek Olmak; Hâl Diliyle Emr-i Bi'l-Ma'rûf
Peygamberlerin ve Hz. Muhammed (s.a.s.)'in Özlerinin Sözlerine Uygunluğu .
İlim, Başkalarına Aktarmak İçin Değil; Öncelikle Yaşamak İçin  Öğrenilmelidir
Emr-i Bi'l-Ma'rûf, Muhatâpları Kurtarmasa Bile, Yerine Getirenleri Kurtarır
İyiliği Emretmek Konusunda Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Bazı Hadis-i Şerif Kaynakları
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar