Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İyiliği Emretmek Konusunda Âyet-i Kerimeler

İyiliği Emretmek Konusunda Âyet

İyiliği Emretmek
Konusunda Âyet-i Kerimeler

Ma'rûf Kelimesinin Geçtiği Yerler (Toplam 39
Yerde): 2/Bakara, 178, 180, 228, 229, 231, 231, 232, 233, 233, 234, 235, 236,
240, 241, 263; 3/Âl-i İmrân; 110, 114; 4/Nisâ, 5, 6, 8, 19, 25, 114; 7/A'râf,
157; 9/Tevbe, 67, 71, 112; 22/Hacc, 41; 24/Nûr, 53; 31/Lokman, 15, 17; 33/Ahzâb,
6, 32; 47/Muhammed, 21; 60/Mümtehıne, 12; 65/Talak, 2, 2, 6.

Münker Kelimesinin Geçtiği Yerler (Toplam 18
Yerde): 3/Âl-i İmrân, 104, 110, 114; 5/Mâide, 79; 7/A'râf, 157; 9/Tevbe, 67, 71,
112; 15/Hıcr, 62; 16/Nahl, 90; 22/Hacc, 41, 72; 24/Nûr, 21; 29/Ankebût, 29, 45;
31/Lokman, 17; 51/Zâriyât, 25; 58/Mücâdele, 2.

Emr-i bi'l-Ma'rûf Kavramının Geçtiği Âyet-i
Kerimeler (Toplam 8 Yerde): 3/Âl-i İmrân; 110, 114; 7/A'râf, 157; 9/Tevbe,
67, 71, 112; 22/Hacc, 41; 31/Lokman, 17.

Emr-i Bi'l Ma'rfu, Nehy-i Ani'l-Münker (İyiliği
Emretmek, Kötülükten Sakındırmak)

İyiliği Emretmek ve Kötülükten Sakındırmak: 5/Mâide,
105; 7/A'râf, 199; 9/Tevbe, 71; 22/Hacc, 41; 31/Lokman, 17.

Hayırlı Ümmet, İyiliği Emreder, Kötülükten
Sakındırır: 3/Âl-i İmran, 110; 7/A'râf, 181; 9/Tevbe, 71.

İyiliği Emreden, Kötülükten Sakındıran Bir
Topluluk Bulunmalıdır: 3/Âl-i İmran, 104; 11/Hûd, 116.

Allah, İyiliği Emredecek ve Kötülükten
Sakındıracak Bir Toplum Meydana Getirir: 5/Mâide, 54; 14/İbrâhim, 19-20.

İyiliği Emir ve Kötülükten Sakındırma Görevini
Yaparken, Başa Gelecek Belâlara Sabır Göstermek: 3/Âl-i İmran, 186, 195; 6/En'am,
10, 34; 7/A'râf, 127-128; 10/Yûnus, 109; 15/Hıcr, 97-98; 16/Nahl, 17; 38/Sâd,
17; 45/Câsiye, 14; 46/Ahkaf, 35; 50/Kaf, 39; 73/Müzzemmil, 10; 74/Müddessir, 7.

Peygamberimizin, İyiliği Emretmek ve Kötülükten
Sakındırmak Konusundaki Özelliği: 7/A'râf, 157, 199.

İyiliği Emretmek ve Kötülükten Sakındırmak
Görevini Yapanların Mükâfatı: 9/Tevbe, 112.

Kitap Verilenlerden İman Edenler, İyiliği
Emretmek ve Kötülükten Sakındırmak Görevini Yapardı: 3/Âl-i İmran, 114.

İsrâiloğullarından Kâfir Olanlar, İyiliği
Emretmek ve Kötülükten Sakındırmak Görevini Yapmazdı: 5/Mâide, 79.

İyilik Etmek ve Kötülükten Sakınmakta
Yardımlaşmak: 5/Mâide, 2.

İyiliği Emredip Kendisini Unutmak: 2/Bakara, 44;
7/A'râf, 175-176; 11/Hûd, 88; 41/Fussılet, 33; 61/Saff, 2-3; 62/Cum'a,
5.

EMR-İ Bİ'L-MA'RÛF VE NEHY-İ ANİ'L-MÜNKER ..
Emr-i Bi'l-Ma'rûf ve Nehy-i Ani'l-Münker; Anlam ve Mâhiyeti
Ma'rûf Nedir? .
Münker
Din, Münkerleri Hoş Görmez
Kur'ân-ı Kerim'de Emr-i Bi'l-Ma'ruf
Hadis-i Şeriflerde Emr-i Bi'l-Ma'rûf
Tebliğ .
Tebliğ Görevi ve Tebliğ Metodu
Sanat ve Tebliğ .
Dâvet; Hakka Çağrı
Dâvetin Alanı
Dâvetin Metodu
Dâî/Dâvetçi
Vaaz .
Nasihat
Olumsuz Anlamıyla Nasihat
Din Nasihattır
İrşâd .
Hisbe Teşkilâtı ve Muhtesib .
Muhtesib .
Sözü, İnsanları Allah'a Çağırmakla Güzelleştirebiliriz .
Dâvet ve Tebliğ Usûlü .
Sözlerin En Güzeli Olan Kitap'ta ?En Güzel Söz? Diye Tanımlanan ?Dâvet?in Usûlü
Rasûlullah ve Güzel Söz
Tebliğcinin Meslekleri a- Tebliğci, doktor olmalıdır.
b- İtfaiyeci olmalıdır.
c- Cankurtaran olmalıdır.
d- Asker ve polis olmalıdır.
e- Hoca, vâiz, müezzzin, hatip, öğretmen olmalıdır.
f- Psikolog ve pedagog olmalıdır.
g- Aşçı ve garson olmalıdır.
h- Tiyatrocu, aktör olmalıdır.
i- Terzi olmalı.
j- Şoför olmalıdır.
k- Çiftçi, ziraatçı olmalıdır.
Başkalarına İyiliği Emredip Kendisini Unutmak .
Başkasına İyilikle Emredip Kendisini Unutmak Akılla Bağdaşmaz .
Örnek Olmak; Hâl Diliyle Emr-i Bi'l-Ma'rûf
Peygamberlerin ve Hz. Muhammed (s.a.s.)'in Özlerinin Sözlerine Uygunluğu .
İlim, Başkalarına Aktarmak İçin Değil; Öncelikle Yaşamak İçin  Öğrenilmelidir
Emr-i Bi'l-Ma'rûf, Muhatâpları Kurtarmasa Bile, Yerine Getirenleri Kurtarır
İyiliği Emretmek Konusunda Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Bazı Hadis-i Şerif Kaynakları
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar