Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar

Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar

Konuyla İlgili
Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar:

Hak Dini Kur'an Dili, Elmalılı
Hamdi Yazır, Azim Y. c. 1 s. 233-234
Hadislerle Kur'an-ı Kerim
Tefsiri, İbn Kesir, Çağrı Y. c. 2 s. 208-222, c. 3, s. 1005-1014
Mefatihu'l Gayb (Tefsir-i
Kebir), Fahreddin Razi, Akçağ Y. c. 2 s. 111-130
Fi Zılali'l-Kur'an, Seyyid
Kutub, Hikmet Y. c. 1 s. 94-95
Kütüb-i Sitte Muht. Tercüme ve
Şerhi, İ. Canan, Akçağ Y. c. 6, s. 358-401
İslam Ansiklopedisi, Şamil Y.
c. 5, s. 380-382
Kur'an-ı Kerim'de Yaratma
Kavramı, Veli Ulutürk, İnsan Y. s. 77-120
Yaratılış Olayı, M. Sait
Şimşek, Beyan Y. s. 11-22
İlmin Işığında İslamiyet, Arif
A. Tabbara, Kalem Y. s. 65- 104
Müsbet İlimlerde Kur'an
Mucizesi, Hikmet Özdemir, Gonca Y. 46-88
Kur'an'da İlmi Mucizeler,
Abdulmecid Zindani, Kayıhan Y. s. 45-56; 89-96
Kur'an Mucizeleri, Haluk
Nurbaki, Mayaş Y. s. 75-94
Kur'an ve Fen Bilimleri, Celal
Kırca, MarifetY. s.159- 193
Kur'an'da Ulûhiyyet, Suad
Yıldırım, Kayıhan Y. s. 364-368
Muhteşem Sanatkâr, Servet
Engin, Adım Y. s.15-16,45-46
İlmin Işığında İslamiyet, Arif
A. Tabbara, Kalem Y. 65-74
Kur'an ve Kâinat Ayetleri,
Fethullah Han, İnkılab Y. s. 55-84, 205-232
İslam Meydan Okuyor, Vahidüddin
Han, Sebil Y. s. 107-150
Kitab-ı Mukaddes, Kur'an ve
Bilim, Maurice Bucaille, T.Ö.V. Y. s. 225-274
İlim İman Etmeyi Gerektirir, A.
C. Morrison, D.İ. B. Y. s. 3-37
Niçin Allah'a İnanıyoruz?
Hazırlayan: İbrahim Sıtkı Eröz, 1-4, Hikmet Y.(3. s.119-152)
Kâinat Düzeni ve Allah'ın
Varlığı, Fahri Erdem, Hafe Y. s. 25-44
İlimler ve Yorumlar, Hekimoğlu
İsmail, H. H. Korkmaz, Türdav Y. s. 282-297, 359-418
İslami Terimler Sözlüğü, Hasan
Akay, İşaret Y. s. 417-420
Kur'an'a Göre Uzayda Hayat Var,
Rauf Pehlivan Gür, Gonca Y.
Uzay ve Dünya, Taşkın Tuna,
Yeni Asya Y.
Yıldızların Esrarı, Hüseyin
Demirkan, Yeni Asya Y.
Güneş Sistemi, Taşkın Tuna,
Yeni Asya Y.
Hayat Kaynağımız Güneş, Taşkın
Tuna, Yeni Asya Y.
Yaşayan Gezegen, Yılmaz Muslu,
Y. Asya Y.
Etrafımızdaki Hava, Taşkın
Tuna, Yeni Asya Y.
Allah'ın Kudreti, Atomlar,
Yıldızlar, İnsanlar, Rogers D. Rusk, Hikmet Y.
Allah ve Modern İlim, 1-2, A.
Nevfel, Hikmet Y.
İslam ve Astronomi, Şaban Döğen,
Gençlik Y.
Türk İslam Bilginleri ve
Gökyüzü Bilgileri, Lütfi Göker, M.E.B. Y.
Bektaşi Menâkıbnâmelerinde
İslâm Öncesi İnanç Motifleri, Ahmet Yaşar Ocak, Enderun Kitabevi Y.
Eski Türk Dini, İbrahim
Kafesoğlu, Kültür Bakanlığı Y.
Tarihte ve Bugün Şamanizm,
Abdülkadir İnan, Türk Tarih Kurumu Y.
İnanç Sözlüğü, Orhan
Hançerlioğlu, Remzi Kitabevi Y. s. 214
Türk Dili ve Edebiyatı
Ansiklopedisi, Dergâh Y. c. 3, s. 179-182, 349-350, 407
Ansiklopedik Divan Şiiri
Sözlüğü, İskender Pala, Akçağ Y. s. 90, 164-166, 253
Eski Türk Edebiyatında
Mazmunlar, Ahmet Talat Onay, T. Diyanet Vakfı Y. s. 166, 182