Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Maymunlaşmanın, Taklidin Uzantısı Bâtıllara Benzemek.

Maymunlaşmanın

Maymunlaşmanın,
Taklidin Uzantısı: Bâtıllara Benzemek

İslâm bir bütündür. Bütün
halinde yaşanması zarûrî olan İslâm Dini'nin tatbik edilmesi gereken ana
prensiplerinden biri de ferdî, ailevî ve sosyal hayatın her safhasında bâtıl din
ve ideoloji mensuplarına teşebbühden/benzemekten sakınmaktır. İslâm, bütün
hayatı kuşatmıştır; çizdiği çerçevenin dışına çıkılmasına, bâtıl din ve
ideolojilerin bağlılarına benzenilmesine ruhsat vermez. Ruhsat vermediği içindir
ki, mü'minlerin yahudi, hıristiyan, materyalist, komünist, dinsiz gibi
bâtılperestlerle kaynaşmaya vesile olacak taklitten, benzeşmeden kaçınmaları
gerekir. Çünkü basitinden mühimine, âdetlerden itikad esaslarına kadar herhangi
bir noktada benzeşme daha büyük benzeşme ve problemlere sebep olmaktadır. Bâtıl
zihniyettekileri taklit edip onlara benzemenin doğuracağı önemli sonuçlara
dikkatimizi çekmek için Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: ?(Arzu ederek) Bir
topluluğa benzemeye çalışan kişi, benzemeye çalıştığı toplumdandır.? (Mişkâtu'l-Mesâbih,
hadis no: 4347) ?(İnançta ve amelde) Bizden başkasına benzeyenler, bizden
değildir.? (Tirmizî, hadis no: 2696) Bu benzeme ve dolayısıyla gâvurlaşmanın
ne kadar büyük ve korkunç boyutlara ulaşacağını açıklamak için de şöyle
buyurmuştur: ?Onlardan biri kadınıyla yolda cinsî münasebette bulunsa, siz de
aynısını yapacaksınız.? (El-Câmiu's-Sağîr, 2/122)
İsviçre, İtalya, Almanya ve
Fransa'dan ithal edilmiş kanunları; materyalist kökenli okul ve üniversiteleri;
faiz, içki ve fuhuş yuvaları ile dolu sokak ve caddeleri; bâtıl mesajlarla yüklü
gazete, dergi, radyo ve televizyon programları; gayr-ı İslâmî kıyafetler içinde
yarı açık insanları ile toplumumuz gerçekten Peygamberimiz'in bildirdiği ölçüde
gâvurlara benzeme felâketine uğramıştır. Ancak, bütün bu olumsuz gelişmelere
rağmen mü'minler olarak biz, İslâmî esas ve ilkelere dönerek, bâtılperestlere
benzeme akımına reaksiyon göstermeye, kendi kimliğimizi şerefle gösterip
taşımaya mecburuz.