Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Tevhidden So a En Önemli Emir Namaz.

Tevhidden Sonra En Önemli Emir

Tevhidden Sonra En
Önemli Emir: Namaz

İslâm'ın ilk farzı "iman",
ikinci farzı da "namaz"dır. Rasûlullah'a gelen ilk hüküm, tevhid'den sonra namaz
olmuştur. "Oku" şeklinde başlayan ilk vahiy, 96/Alak sûresinin birinci
âyetidir. Sûrenin sonu ise "Secde"yi emreder. İlk vahiyden sonra, ikinci
olarak inzal olunan Müddessir sûresinin ilk beş âyetinden üçüncüsü "ve
Rabbeke fe-kebbir" emridir. Bu; "Rabbini tekbir et, yani O'nu büyük
tanı ve büyüklüğünü bildir, söyle" demektir. İşte namazın temeli ve esası
bu cümledir.
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
"Onlar ki, Kitab'a sımsıkı sarılırlar ve namazı dosdoğru kılarlar;
elbette Biz, salih olanların ecrini zayi etmeyiz." (7/A'râf, 170) Tevbe
edip mü'min olanlar için şöyle denilir: "Eğer tevbe ederler, namazı
kılarlar ve zekatı verirlerse, dinde sizin kardeşlerinizdirler." (9/Tevbe,
11) "İman eden kullarıma söyle: Namazı kılsınlar."
(14/İbrahim, 31)
Kur'an-ı Kerim'in pek çok
âyetinde ve yine çoğu hadis-i şeriflerde, mü'mine; tevhidin ardından ilk önce
namaz, sonra zekat ve daha sonra da diğerleri emredilmiştir: "İslâm beş şey
üzerine binâ edilmiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın
Rasûlü olduğuna şehadet etmek, namazı ikame etmek, zekatı vermek, Beyt'i
haccetmek ve Ramazan orucu." (Buhârî, Müslim)
"Tevhid'den sonra, namazdan
daha sevimli bir ibâdeti Allah Teâlâ kullarına farz kılmamıştır. Eğer namazdan
daha çok sevdiği bir ibâdet olsaydı, şüphesiz melekler onunla ibâdet ederlerdi.
Halbuki, meleklerin kimisi râki' (rükû edici), kimisi sâcid (secde edici),
kimisi kaaim (kıyam edici), kimisi kaaid (ka'dede durucu)dir."
Rasûlü Ekrem, ashabından, önce
"namazı ikame etmeleri" , sonra "zekâtı vermeleri" , daha sonra da "bütün
müslümanlara nasihat etmeleri" konusunda biat almıştı. Âyet ve hadislerde,
tevhid'den hemen sonra namazın emredilmesinin hikmeti üzerinde iyice düşünmek
lazımdır. Namaz, tevhid'in pratiğidir. İmandan aksiyona geçiştir. Tevhid'in
temel ilkelerini hem dilimizle, hem kalbimizle ve hem de hareketlerimizle tekrar
edip iman ve ikrarımızı tazelemektir. Namaz, imanın varlığını kanıtlayan en
önemli belirtidir.