Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

En Faziletli Amel

En Faziletli Amel

En Faziletli Amel

Allah'ın Rasûlü'ne soruldu:
"Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir?" "Vakti gelince kılınan namazdır"
buyurdu. (Buhârî, Namaz Vakitleri 6; Tirmizî, Salât 173) Birisi Rasûlullah'a
"İslâm nedir?" diye sordu. Peygamberimiz; "Bir gündüz ve gecede beş vakit
namazdır" buyurdu (daha sonra oruç ve zekâtı anlattı). (Buhârî, İman 39;
Müslim, İman 8). Bir başka hadis de şöyledir: "Kim emrolunduğu gibi abdest
alır ve emrolunduğu gibi namazları kılarsa, onun geçmişteki günahları
bağışlanır." (İbn Mâce, İkametu's-Salâh 1396). Namaz, cennetin anahtarı
olduğu gibi; namazı terketmek de cehenneme girme sebebidir: "Cennetin
anahtarı namazdır." (Müslim, İman10; Tirmizî, Zekât 2; Nesâi, Salât 4).
"Sizi cehenneme sevkeden nedir?" "Namaz kılanlardan değildik derler." (74/Müddessir,
42-43). Yine bir hadiste şöyle buyrulur: "Beş vakit namazı Allah, kullarına
farz kılmıştır. Eksiksiz olarak, erkân ve âdâbına riâyetle o namazlarını kılan
kimseyi, Allah Teâlâ'nın, cennete koyacağına dair va'di vardır. İstenildiği o
namazları kılmayan kimseye ise Allah'ın va'di yoktur. Dilerse onu azablandırır,
dilerse de cennete koyar." (Nes3ai, Salât 6) Yine Rasûlullah, namaz hakkında
şu tanımlamalarda bulunmuştur: "Namaz, gözümün nurudur." "Namaz, mü'minin
mi'racıdır."
Namaz, sürekli bir yükseliş ve
yüceliştir. Münker'den ma'ruf'a, kötülüklerden iyiliklere, zulumâttan nur'a,
tekebbür'den tezellül'e, dünyevîlikten uhrevîliğe, nefsin ve şeytanın
esâretinden ilâhî hürriyete ve özgürlüğe doğru bir yüceliş, bir geçiş ve bir
inkılabtır. Namaz, münker'e ve fahşâ'ya, küfre ve şirke, nefse ve şeytana,
dünyevî sevgi ve korkulara karşı büyük bir engel ve sağlam bir kalkandır. Allah
adına tağuta karşı, rüşd adına ğayy'a karşı, iman adına küfre karşı ve Hakk
adına batıla karşı kuşanılan çelikten bir bir zırhtır o. "Muhakkak ki namaz,
fahşâ (iğrenç şeyler) ve münker (kötülükler)den vazgeçirir." (29/Ankebût,
45)