Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İNCİL

İNCİL.
İncil; Anlam ve Mâhiyeti
Kur'ân-ı Kerim'de İncil Kavramı
Dört İncil; Yazılışı ve Elde Mevcut En Eski Nüshaları
Dört İncilin Muhtevâsı
Kilise Tarafından Sahte (Apokrif) Sayılan İnciller ve Barnaba İncili
Barnaba İncili
Kur'ân'a Göre Hıristiyanların İslâm'a Zıt Olan Bazı Temel İnançları Hıristiyanlar, Dinlerinde Aşırı Giderler
Hıristiyanlar ?Allah İsa'dır' Dediler
?İsa Allah'ın Oğludur'  Dediler
Hıristiyanlar Teslisi (Üçlü İlâh Anlayışını) Kabul Etmekle Kâfir Oldular
Hz. İsa'yı ve Annesi Meryem'i İlâh Edindiler
Din Adamlarını Ta ı Edindiler
Hıristiyanlıkta İbâdet
Muharref İncillerin Karanlık Yüzleri
Muharref İncillerdeki Yüzlerce Çelişkiye Örnekler
Muharref İncillerde Hz.İsa'nın Nesebi Konusunda Görülen Çelişkiler
Hz. İsa'nın Ataları
Hz. İsa (hâşâ) Lânetli miydi?.
Muharref İncillerde Havârilerle İlgili Çelişkiler
Havarilerin Kimler Olduğu Konusunda Bile İttifak Yoktur
Hz. İsa'nın ?İnsanoğlu? ve ?Allah'ın Oğlu? Olarak Anılması Konusundaki Çelişkiler
Hz. İsa'nın Tutuklanma Gecesinde Meydana Gelen Olaylarla İlgili Olarak Görülen Çelişkiler
Hz. İsa'nın Muhakeme Edilmesi, Çarmıha Gerilmesi ve Yeniden Dirilmesiyle İlgili Çelişkiler
Hz. İsa'nın Kudüs'e Giderken Bindiği Hayvanın Mâhiyeti Konusundaki Çelişkiler
Lânetlenen İncir Ağacı Konusunda Görülen Çelişkiler
Hz. İsa'nın Kendi Nefsi İçin Şehâdeti Konusunda Çelişkiler
Hz. Yahya ile ilgili Çelişkiler
Dans Sahneleri
Yunus'un Alâmeti
Muharref İncillerde Görülen Diğer Çelişkilere Birkaç Örnek. Hz. İsa, Hz. Dâvud'un Oğlu mu, Değil mi?.
Davud'un Hangi Oğlu Hz. İsa'nın Atasıdır?.
Davud'un Tahtı İsa'ya Verildi mi, Verilmedi mi?.
İsa'nın Dedesi Yakub mu, Heli mi?.
Unutulan Nesil
Kim Yardım İstedi, Yüzbaşı mı, İhtiyarlar mı?.
Çıkarken mi, Yaklaşırken mi? İki Kör mü, Bir Kör mü?.
Sıpa ile Beraber Eşek Var mıydı?.
Kızı İçin Yardım İsteyen Kadının Milliyeti ve Memleketi Neydi?
Zebedi'nin Oğullarının Anası mı Rica Etti, Oğulları mı?.
Haydutların Âkıbeti
Kabirlerden Çıkan Cinliler Kaç Kişiydi?.
İsa'yı Kaç Kişi Kefenledi ve Kabre Koydu?.
Kurtarıcı Allah mı, İsa mı?.
Mezarda Kaç Melek Gördüler?.
Yahûdi Şeriatı (Eski Ahit'teki Hükümler, Emir ve Yasaklar) Geçerli mi, Değil mi?.
Hükmetmek
Barış-Kılıç
Ana-Babaya Hürmet mi Gerekir, Buğz mu?.
İsa'nın Bir Cüzzamlıyı İyileştirmesi
Ölü Kızın Diriltilmesi
İsa, Havârilerinin Değnek Almalarına İzin Veriyor mu, Vermiyor mu?
Murdar Ruhun (Cinlerin) Domuzlara Girmesi
İsa'ya Ölürken Sirke mi Verdiler, Şarap mı?.
Yusuf'un Sülâlesi Kaç Kişi İdi?.
İsa, Kendisi mi Vaftiz Ediyordu, Şakirtleri mi?.
Baba ile Oğul Bir mi, Değil mi?.
Galile'den mi, Galile'ye mi?.
Yakup Var mı, Yok mu?.
Sağır ve Peltek Birini mi Getirdiler, Kalabalığı mı?.
İbrâhim ile Âdem Arasında Kaç Nesil Vardı? 19 mu, 20 mi? Kainan Fazla mı, Unutuldu mu?.
Hadımlık İyi mi, Kötü mü?.
Şarap İyi mi, Kötü mü?.
Muharref İncillere Göre Barış ve Savaş Anlayışı
Muharref İncillere Göre Hz. İsa'nın Kölelik Anlayışı
Muharref İncillere Göre Hz. İsa'da Irk Ayrımı
Muharref İncillere Göre Hadım Olmak ve Evlenmenin Güzel Görülmemesi
Muharref İncillere Göre Kadın Hakları ve Boşanma.
Ana-Babaya Buğz.
Servet Düşmanlığı ve Tembellik.
Muharref İncillerde Sömürü ve Faiz Anlayışı
Muharref İncillere Göre Hz. İsa'nın Suyu Şaraba Çevirmesi
Bir İslâm Peygamberi; Hz. İsa.
İncillere ve Hıristiyanlara Göre Hz. İsa.
Hz. İsa'nın Çarmıha Gerilmesiyle İlgili İncillerdeki Kuşkular
İncillere Göre Hz. İsa'nın Beşerî Yönleri
Hz. İsa'nın ilâhlığı
Körlerin Kör Kılavuzu Pavlus.
Pavlus Bir Ferisîdir
Pavlus Tarafından Hıristiyanlığa Geçen Hususlar
Hıristiyanlıkta Aslî Günah ve Bunun Keffâreti İçin Oğul'un Çarmıha Gerilmesi Anlayışı
Tefsirlerden İktibaslar
İncil ve Hıristiyanlıkla İlgili Bazı Kavramlar Ahd-i Atik
Ahd-i Cedid
Apokryphos İnciller
Ariusçuluk-Arianizm
Aslî Günah
Aziz (sint, saint)
Barnaba
Bible
Cizvitlik
Communion âyini
Ehl-i kitap
Ekanim-i selâse
Emmanuel
Engizisyon
Evlilik
Haç
Haramlar
Havârî
İncil(ler)
Katolik
Keşiş
Kilise
Kitab-ı Mukaddes
Konsil
Kutsal Perşembe
Kutsal kabir
Kutsal Cumartesi
Luka
Markos
Matta
Mesih
Misyoner
Nasârâ
Nasrânî
Noel, Noel Baba
Ortodoks
Papa
Papalık
Papaz
Paskalya
Patrik
Pavlus (Paulus, Paul, Saint Paul -Sen Pol-)
Paulcanien'ler
Petrus
Piskopos
Protestanlık
Râhip
Ruhbanlık
Rûhu'l-Kudüs
Sinoptik İnciller
Tahrif
Tecessüd
Tekfir (Keffâret, Fidye ?Redemption)
Teslis
Uknum-akanim
Vaftiz
Yahuda
Yahova
Yahova şâhitleri
Yuhanna
Yusuf
İncil ve Hıristiyanlıkla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar