Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Tefrika; İhtilâfın Şiddetle Haram Olan Şekli

Tefrika

Tefrika; İhtilâfın Şiddetle Haram Olan Şekli


?Tefrika?, ?feraka' fiilinden
gelmektedir. Bu fiilin masdarı olan ?fark', ayrışmayı anlatan bir kelimedir.
Fark, iki şey arasını ayırmak, farklı olmak, ayrılmak, yol çatallı olmak gibi
anlamlara gelir. Tefrika ise, eşyayı birbirinden ayırmak, insanlar arasına
düşmanlık sokmak, parçalara, bölüklere ayırmak, parçalamak demektir. Aynı kökten
gelen ?fırka' ise, insanlardan ayrılan bir topluluk demektir. İslâm tarihinde
mezheplere ve cumhuriyetin ilk yıllarında siyasî partilere de ?fırka'
denilmiştir. Tefrika, bölüklere, fırkalara, partilere, parçalara ayrılmayı ve
böylece bir bütünü parçalamayı ifade eder ki Tevhid dini olan İslâm'ın izin
veremeyeceği bir şeydir.