Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

?Firavun? Kimliği; Hz. Musa'nın Fir'avn'ı ve Her Tâğutun Ünvanı

Yeni Sayfa 1

?Firavun? Kimliği; Hz. Musa'nın Fir'avn'ı ve Her Tâğutun Ünvanı


Kur'an, Hz. Musa ile ilişkisi nedeniyle sık sık
andığı Firavun'un kimliğinden söz etmez. Buna karşılık Cevherî gibi bazı İslâm
bilginleri, Kur'an'da geçen Firavun'un Velid bin Mus'ab olduğu görüşündedirler.
Fakat söz edilen Firavun, gerçekte iki ayrı hükümdardır. Bunlardan ilki, Hz.
Musa'nın doğduğu sırada Mısır'ı yöneten ve Hz. Musa'yı sarayında büyüten
Firavun; diğeri de Hz. Musa'nın risâletle görevlendirildiği sırada iş başında
olan Firavun'dur. Çağdaş tarih araştırmacılarına göre bu ilk Firavun, M.Ö.
1292-1225 yılları arasında hüküm süren II. Ramses; ikincisi ise II. Ramses'in
oğlu Meneftah'tır. Ne var ki, Hz. Musa'nın dönemi kesin olarak tesbit
edilemediği için bu görüşün yanlış olması da mümkündür. Kaldı ki tarihsel
kişiliklerin tesbit edilip edilmemesi fazla bir önem taşımaz. Çünkü Kur'an,
kimlikler üzerinde durmayarak, ilâhî mesaj karşısında yer alan evrensel Firavun
tipinin özelliklerini vurgular.

Fir'avn, diliyle veya hal diliyle tanrılık
iddiasına kalkışan her tağutun ünvanı olabilecek şekilde prototiptir. Fir'avn,
Keyhüsrev'in Mısır'ı ele geçirip İran'a katmasından önce, Mısır'da hüküm süren
hükümdarlara verilen ünvandır. Milattan önce 3000 ilâ 525 yılları arasındaki
2500 yıllık zaman parçasında Mısır'da egemen olan hükümdarların ünvanıdır.
Özellikle tanrılık iddiasında bulunduğu için Hz. Musa'nın mücadele ettiği azgın
Mısır hükümdarının adı yerine geçmiştir. O yüzden bu tarihî şahsiyete ?Fir'avn-ı
Musa? da denir.