Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Firavun; Her Dönemde ve Her Yerdeki Câhiliyye Toplumunun Önderi

Firavun


Firavun; Her Dönemde ve Her Yerdeki Câhiliyye Toplumunun ÖnderiKur'an, tarihî olayları bir tarih kitabı gibi
belli bir olayı aktarma amacıyla değil; insanları uyarma, düşündürme, evrensel
gerçekleri kavratma gibi amaçlarla konu edinir. Hz. Musa ve Firavun kıssası,
bütün bu amaçların gerçekleştirildiği en kapsamlı kıssalardan birisidir. Kur'an
bu kıssa ile müslümanların imanını güçlendirme, İslâmî tebliğe karşı çıkan
müşrikleri uyarma gibi amaçlarının yanı sıra, İslâm dışı toplumsal
yapılanmaların, yönetim biçimlerinin, eşdeyişle Firavunî toplumların değişmeyen
özelliklerini de ortaya koymayı amaçlar. İslâm dışı toplum ve yönetim biçimleri,
tarihin hangi döneminde bulunursa bulunsun, hangi adla adlandırılırsa
adlandırılsın, Firavun'a ve onun temsil ettiği siyasal sisteme, bu sistemle
şekillendirilen topluma özgü inanç ve düşünceleri, özellikleri yansıtır. Bu
nedenle özü bakımından Hz. Muhammed (s.a.s.)'in karşısında yer alan kişilerle
kökten değiştirmeyi amaçladığı toplumsal yapı, Hz. Musa döneminin Mısır'ından
pek farklı olmadığı gibi, günümüzde dünyanın herhangi bir yerinde varlığını
sürdüren İslâm dışı bir toplumsal ve siyasal sistem de Mekke'dekinden çok farklı
değildir.