Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Zâlim Firavun'un Cennetlik Hanımı; Âsiye.

Zâlim Firavun


Zâlim Firavun'un Cennetlik Hanımı; ÂsiyeHz. Âsiye, Hz. Musa'nın sebeb-i
hayatıdır. Ve Musa'ya en büyük hizmetlerde bulunan ve nihayet iman eden yüksek
irâdeli bir kadındır.

Bu suretle Musa'nın hayatını kurtaran
Âsiye, ileride Hz. Musa'ya iman etmiş olmakla, Hz. Musa gibi o da Firavun ile
karşı karşıya gelmiş ve bu şekilde Musa'nın hayatı, Musa'nın dini uğrunda kendi
hayatını fedâ etmiştir. Firavun'un çok acı işkenceleri altında vefat etmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de ondan adı verilmeksizin "Firavun'un karısı" diye söz
edilmektedir (28/Kasas, 9; 66/Tahrim, 11). Peygamberimiz ise "Firavun'un eşi
Âsiye" diyerek adını açıkça belirtmiştir (Buhâri, Enbiyâ 32, 46).

Kur'an-ı Kerim'de Âsiye'den, Hz.
Musa'nın dünyaya geldikten sonra Firavun'un sarayına yerleşmesinde oynadığı rol
ve onun dâvet ettiği dini kabul etmesi dolayısıyla bahsedilmektedir. (28/Kasas,
7). Rivayete göre, Hz. Musa ile sihirbazlar arasındaki mücadelede Hz. Musa'nın
galip geldiğini duyunca, "Musa'nın ve Hârun'un rabbine iman ettim" diyerek hak
dini kabul etmiştir. (Bkz. Taberî, Tefsir 28/110).

Âsiye, Allah'a iman ettiği için
ellerinden ve ayaklarından kazıklara bağlanmış, güneş altında bırakılarak ona
işkence edilmiştir. Üzerine büyük bir kaya parçası atılacağı sırada, "Rabbim!
Benim için yanında cennette bir ev yap, beni Firavun'dan ve onun kötülüklerinden
kurtar, beni şu zâlimler topluluğundan kurtar!" (66/Tahrim, 11) diye dua
etmiş, bunun üzerine kaya parçası altında ezilmeden önce Allah ruhunu
kabzetmiştir (Taberî, Tefsir 28/110).

İman ettiği için işkencelere mâruz
kalan Âsiye, Kur'an'da mü'minlere iman ve kararlılık örneği olarak
zikredilmiştir (28/Kasas, 9; 66/Tahrim, 11). Hadislerde de Âsiye'den övgüyle söz
edilmiş ve Hz. Meryem'le birlikte o da en yüksek kemâle ermiş bir kadın olarak
gösterilmiştir. (Bkz. Buhâri, Enbiyâ 32, 46, Müslim, Fezâilu's-sahâbe 70;
Tirmizî, Et'ıme 31; İbn Mâce, Et'ıme 14; Tecrid-i Sarih, 9/148). Bu övgüler
dolayısıyla Âsiye'nin Zâhiriyye ve Eş'ariyye'ye göre peygamber olduğu da ileri
sürülmüştür. (7)

Âsiye, kocası kâfir olup, kendisi
mü'mine olan ve mü'minlere misal olarak gösterilen bir hanımdır. Kocaları küfre
hizmet eden, fakat kendileri Allah'ın emirlerine göre yaşayıp iffetini koruyan
mü'mine hanımlar için Âsiye hanım güzel bir örnektir (66/Tahrim, 10-12).