Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

A1- Allah ve Peygamber İnancıyla İlgili Fısk Sayılan Tutum ve Davranışlar

A1

A1- Allah ve
Peygamber İnancıyla İlgili Fısk Sayılan Tutum ve Davranışlar:


?Fısk' kelimesi bazı âyetlerde imanın karşıtı
olarak kullanılmaktadır.[1]

?Fısk' kelimesiyle ?dalâlet-sapıklık' kelimesi
arasında da yakın bir ilişki vardır. Bir kimse Kur'an'ın ?fısk' dediği
davranışları yaparak Din'in sınırlarından dışarı çıkar, dalâlete düşer.[2]
Allah'ın âyetler'ini derinlemesine düşünenler ve gereğini yapanlar hidayete
kavuşurlar. Bunun tersini yapanlar ise dalâlete düşen fasıklardır (fısk
sahipleridir).[3]

Allah ve Peygamber inancıyla ilgili fısk
davranışları şöylece sıralayabiliriz;

[4]


[1]
Bakara: 2/99; Âli İmran: 3/110; En'am: 6/49.

[2]
Tevbe: 9/80; Hadid: 57/26.

[3]
Bakara: 2/26.

[4]
Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel Kavramları, Beyan Yayınları: 196.

FISK VE FÂSIK ..
Fâsık Kime Denir? .
Fıskın Çeşitleri
1- İnançla İlgili Fısk
2- Dinî Emir ve Yasaklarda Gevşeklik ve İhmal
FISK ..
A- Fısk Sayılan Davranışlar
A1- Allah ve Peygamber İnancıyla İlgili Fısk Sayılan Tutum ve Davranışlar
a- Allah'ı İnkâr veya Şirk Koşma
b- Allah'ın Âyetlerini Yalanlama
c- Münafıklık
d- Allah'ı Unutma
e- Allah'ın İndirdiği Hükümlerle Hükmetmemek
f- Başka Bir Şeyi Cihada Tercih Etmek
A2- Diní Emir ve Yasaklar Konusunda Fısk
a- Şirk Koşmak, Fala Bakmak, Haram Olan Etleri Yemek
b- Alay Etmek, Kötü Lakap Takmak, Çirkin Söz
c- Yalancı Şahitlik ve Yalan Haberler Yaymak
d- Teref (Mal Varlığı İle Şımarma)
e- Ahde Vefa Göstermemek
f- Lût Kavminin Çirkin Fiili
g- İsrailoğullarının Bazı Tutum ve davranışları
B- Fısk'a Düşmenin (Fasık Olmanın) Sonuçları
1- Allah (cc) Fasıklardan Razı Değildir
2- Allah (cc) Fasıkları Hidayete (Doğru Yola) Eriştirmez
3- Dünyada Azap
4- Helâk Edilme
5- Ahiretteki Ceza
C- Fasıklığın Sembol Tipleri
D- Fısk'ın Çeşitleri
FISK - FASIK ..
Fıskın Tanımı ve Mâhiyeti
Fâsık Kime Denir? .
Fıskın Çeşitleri
1- İnançla İlgili Fısk .
2- Dinî Emir ve Yasaklarda Gevşeklik ve İhmal
Fıskın Sosyal Niteliği
Fısk Davranışlarının Sonucu .
a- Allah, Fâsıkları Hidayete Eriştirmez, Onlardan Râzı Olmaz .
b- Dünyevî Azap ve Helâk .
c-Uhrevî Azap ve Cehennem ..
Fıskın Sembol Tipleri
Büyük Günahlar
Büyük Günah İşlemenin Neticesi
Küçük Günahlar
Muhâtaba Göre Günahlar
a- Fasık Kime Denir? .
b- Fasık Kavramının Anlam Sahası
c- Kur'an'a Göre Fasıklar