Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

c- Münafıklık

c

c- Münafıklık:

Münafıklar, dinde iki yüzlü davranan
insanlardır. Müslümanların yanında müslüman olduklarını söylerler. Ama
içlerinden asla iman etmezler. Nitekim bazı münafıklar Hz. Peygambere gelip
müslüman oldukları hususunda Allah adına yemin etmişlerdir. Ancak Allah (cc)
onların bu sözlerinde yalancı olduklarını haber vermektedir.[1]
Halbuki onlar iyiliğe (ma'rufa) engel olan, kötülükleri (münkeri) ise
destekleyen fasıklardır.[2]

Allah (cc) münafıkların yaptığı hayırları kabul
etmez. Bunun sebebi onların fısk'a düşmeleri; Allah'ı ve elçisini inkâr
etmeleri, namaza üşene üşene gelmeleridir.[3][1]
Münafıkûn: 63/1-3.

[2]
Tevbe: 9/67.

[3]
Tevbe: 9/53-54; Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel Kavramları, Beyan Yayınları:
197.

FISK VE FÂSIK ..
Fâsık Kime Denir? .
Fıskın Çeşitleri
1- İnançla İlgili Fısk
2- Dinî Emir ve Yasaklarda Gevşeklik ve İhmal
FISK ..
A- Fısk Sayılan Davranışlar
A1- Allah ve Peygamber İnancıyla İlgili Fısk Sayılan Tutum ve Davranışlar
a- Allah'ı İnkâr veya Şirk Koşma
b- Allah'ın Âyetlerini Yalanlama
c- Münafıklık
d- Allah'ı Unutma
e- Allah'ın İndirdiği Hükümlerle Hükmetmemek
f- Başka Bir Şeyi Cihada Tercih Etmek
A2- Diní Emir ve Yasaklar Konusunda Fısk
a- Şirk Koşmak, Fala Bakmak, Haram Olan Etleri Yemek
b- Alay Etmek, Kötü Lakap Takmak, Çirkin Söz
c- Yalancı Şahitlik ve Yalan Haberler Yaymak
d- Teref (Mal Varlığı İle Şımarma)
e- Ahde Vefa Göstermemek
f- Lût Kavminin Çirkin Fiili
g- İsrailoğullarının Bazı Tutum ve davranışları
B- Fısk'a Düşmenin (Fasık Olmanın) Sonuçları
1- Allah (cc) Fasıklardan Razı Değildir
2- Allah (cc) Fasıkları Hidayete (Doğru Yola) Eriştirmez
3- Dünyada Azap
4- Helâk Edilme
5- Ahiretteki Ceza
C- Fasıklığın Sembol Tipleri
D- Fısk'ın Çeşitleri
FISK - FASIK ..
Fıskın Tanımı ve Mâhiyeti
Fâsık Kime Denir? .
Fıskın Çeşitleri
1- İnançla İlgili Fısk .
2- Dinî Emir ve Yasaklarda Gevşeklik ve İhmal
Fıskın Sosyal Niteliği
Fısk Davranışlarının Sonucu .
a- Allah, Fâsıkları Hidayete Eriştirmez, Onlardan Râzı Olmaz .
b- Dünyevî Azap ve Helâk .
c-Uhrevî Azap ve Cehennem ..
Fıskın Sembol Tipleri
Büyük Günahlar
Büyük Günah İşlemenin Neticesi
Küçük Günahlar
Muhâtaba Göre Günahlar
a- Fasık Kime Denir? .
b- Fasık Kavramının Anlam Sahası
c- Kur'an'a Göre Fasıklar