Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

a- Allah'ı İnkâr veya Şirk Koşma

a

a- Allah'ı İnkâr veya
Şirk Koşma:

Genel anlamda ?fısk' Allah'ın emrinin dışına
çıkmak olduğuna göre ?fısk'a düşme tavrı öncelikli olarak kafirlerin veya
müşriklerin sıfatıdır. Çünkü onlar, Allah'ın hiç bir emrini dikkate almazlar,
kendilerine emredilen hiç bir şeyi yerine getirmezler. Bu anlamda ?fısk' ile
?küfr' arasında bir benzerlik vardır. Daha doğrusu ?fısk', ?küfr'ün anlam sahası
içerisindedir. Ancak ondan daha geniş bir manası vardır. Bu yüzden denir ki, her
kâfir fasıktır ama her fasık kafir olmayabilir.

Bilindiği gibi Rabbinin emrinden dışarı çıkan
ilk yaratık İblis'tir. Kur'an, onun bu itaatsizliğini ?fısk' kelimesinin
fiiliyle anlatıyor.[1]
İblis, bu tavrıyla kafirlerden olmuştur.[2]
Demek ki Allah'ın emrini tanımayarak, O'na itaatten yüz çevirmek, bu emirden
dışarı çıkmak ?fısk'tır ve bu itaatsizliği tıpkı şeytanın mantığı ile yapanlar
da küfre düşerler.

Hem Allah'a şirk koşup, hem de yeryüzünde
bozgunculuk çıkaran ve kendilerine gönderilen elçileri dinlemeyen müşrikler
cezalandırılmışlardır. Kur'an, bu şekilde davrananları iman etmeyen ve ?fısk'a
düşmüş kimseler olarak anıyor.[3]

Peygamberimizin sağlığında iman ettiğini
söylediği halde Peygambere ve İslâma ihanet etmekten, zarar vermekten geri
durmayan Abdullah b. Selûl gibi münafıklar aynı zamanda fıska düşüp kafir
olmuşlardır.[4]

Anlamsız bir biçimde uyduruk tanrılara (putlara)
ibadet edenlerin tavrı da fısk'tır. Böylesine bir dalâlete (sapıklığa) düşenler
de gerçeği kabul etmekten yüz çeviren fasıklardır.[5]

Hz. İsa'ya (as) indirilen dini daha iyi yaşamak
için ruhbanlık uyduranlar, sonra da bırakın bu uydurdukları ruhbanlığın gereğini
yapmayı; onların bir çoğu yoldan çıkmış fasıklar oldular.[6]

Doğru yoldan çıkmış pek çok Kitap Ehlinin[7],
Allah'ı ve Peygamberini inkâr etmiş münafıkların[8],
Peygamberlerin soyundan geldikleri halde doğru yoldan ayrılmış kimselerin[9]
tutumları fısk'tır.

Allah (cc) kendisine inanıp salih amel
işleyenleri, kendilerinden önce gelenlerin yerine halef kılar (onların yerine
geçirir). Onlara yeryüzünde iktidar ve çeşitli ni'metler verir. Onların
korkularını emniyete çevirir. Buna rağmen onlardan kim küfre saparsa, Rabbinin
âyetlerine karşı gelirse, o fasıklardan olur.[10]

Kur'an, şirk koşanlara, küfre sapanlara ve
korkusuzca günâh işleyenlere ?zalim' demektedir. Zulme sapmak, zalim olmak ta
bir ?fısk'tır. Allah'ın emirlerine karşı gelenler, dinin çizdiği sınırları
taşanlar şüphesiz zulme düşerler.[11][1]
Kehf: 18/50.

[2]
Bakara: 2/34; Sâd: 38/74.

[3]
İsra: 17/16.

[4]
Tevbe: 9/84.

[5]
Yunus: 10/33.


[6]
Hadid: 57/27.

[7]
Âli İmran: 3/110.

[8]
Tevbe: 9/80.

[9]
Hadid: 57/26.

[10]
Bakara: 2/98-99.

[11]
A'raf: 7/165; Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel Kavramları, Beyan Yayınları:
196-197.

FISK VE FÂSIK ..
Fâsık Kime Denir? .
Fıskın Çeşitleri
1- İnançla İlgili Fısk
2- Dinî Emir ve Yasaklarda Gevşeklik ve İhmal
FISK ..
A- Fısk Sayılan Davranışlar
A1- Allah ve Peygamber İnancıyla İlgili Fısk Sayılan Tutum ve Davranışlar
a- Allah'ı İnkâr veya Şirk Koşma
b- Allah'ın Âyetlerini Yalanlama
c- Münafıklık
d- Allah'ı Unutma
e- Allah'ın İndirdiği Hükümlerle Hükmetmemek
f- Başka Bir Şeyi Cihada Tercih Etmek
A2- Diní Emir ve Yasaklar Konusunda Fısk
a- Şirk Koşmak, Fala Bakmak, Haram Olan Etleri Yemek
b- Alay Etmek, Kötü Lakap Takmak, Çirkin Söz
c- Yalancı Şahitlik ve Yalan Haberler Yaymak
d- Teref (Mal Varlığı İle Şımarma)
e- Ahde Vefa Göstermemek
f- Lût Kavminin Çirkin Fiili
g- İsrailoğullarının Bazı Tutum ve davranışları
B- Fısk'a Düşmenin (Fasık Olmanın) Sonuçları
1- Allah (cc) Fasıklardan Razı Değildir
2- Allah (cc) Fasıkları Hidayete (Doğru Yola) Eriştirmez
3- Dünyada Azap
4- Helâk Edilme
5- Ahiretteki Ceza
C- Fasıklığın Sembol Tipleri
D- Fısk'ın Çeşitleri
FISK - FASIK ..
Fıskın Tanımı ve Mâhiyeti
Fâsık Kime Denir? .
Fıskın Çeşitleri
1- İnançla İlgili Fısk .
2- Dinî Emir ve Yasaklarda Gevşeklik ve İhmal
Fıskın Sosyal Niteliği
Fısk Davranışlarının Sonucu .
a- Allah, Fâsıkları Hidayete Eriştirmez, Onlardan Râzı Olmaz .
b- Dünyevî Azap ve Helâk .
c-Uhrevî Azap ve Cehennem ..
Fıskın Sembol Tipleri
Büyük Günahlar
Büyük Günah İşlemenin Neticesi
Küçük Günahlar
Muhâtaba Göre Günahlar
a- Fasık Kime Denir? .
b- Fasık Kavramının Anlam Sahası
c- Kur'an'a Göre Fasıklar