Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Küçük Günahlar

Küçük Günahlar


Küçük Günahlar
Kur'an-ı Kerim'de lemem (53/Necm, 32) ve
seyyie kelimeleriyle ifade edilen küçük günahlar, tarifini şu ifadede
bulur: Kebîrenin alanı veya tarifi dışında kalan, yani hakkında bir ceza (hadd)
bulunmayan, cehennem ateşi ile de tehdit edilmeyen günahlardır. Tevbe ile veya
iyi amellerle silinebilen küçük günahlar, çeşitli nedenlerle büyük günaha
dönüşür. Nitekim Peygamberimiz (s.a.s.)'den: "Üzerinde ısrar edildikçe, küçük
günah yoktur." anlamında bir rivayet (İbn Ebi Şeybe, Musannef; Deylemi)
vardır. "Hiçbir küçük günah yoktur ki, küçük (önemsiz) görüldüğü halde
büyümesin; Hiçbir büyük günah yoktur ki, tevbe/istiğfar edilerek küçülmesin."
Başka bir hadis-i şerifte ise, göze önemsiz görünen günahlardan açıkça
sakındırılmaktadır: "Ey Âişe! Göze önemsiz gibi görünen günahlardan sakın!
Çünkü bu günahlar için, Allah tarafından görevlendirilmiş bir görevli vardır."
(İbn Mâce, Zühd 29) Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde (Müsned-i Ahmed, I/402,
V/331, VI/70) ise, mezkür hadisin devamı şöyle biter: "... Çünkü küçük
günahlar insanda bir araya gelince onu helak eder. Tıpkı çöl bir arazide bulunup
da, yanına kavmin işçileri gelen şu adamın hali gibi: O adam ve diğerleri odun
taşıyıp üstüste yığarlar ve bir yığın meydana getirirler. Derken odun yığınını
ateşe verirler ve (küçük küçük olan, ama bir araya gelince kocaman bir yığın
olan bu çalı çırpının ateşiyle) o çölde bulunan bütün canlıları yok ederler."

Küçük günahları önemsememek, bunlarda ısrar
etmek, insanı büyüklerini yapmaya hazır hale getiren psikolojik ve ruhî bir
değişikliğe uğratır. (15) Küçük günahlarla ilgili aşağıdaki tavırlar, bizi böyle
bir ruh haline yaklaştırırlar:

1-
Küçük günahlarda ısrar ve bunlara devam;

2-
Günahı önemsememe, zira günahı gözümüzde büyütmek, kalbin nefret ve
hoşnutsuzluğundan kaynaklanırken, aldırmamak da ona alışkanlık kesbetmeden ileri
gelir;

3-
Küçük günahtan haz duyup onunla şımarmak ve bunu bir nimet elde etmek sanıp,
bedbahtlık sebebi olduğundan gafil bulunmak;

4-
Allah'ın, kendisini cezalandırmamasına ve hilm göstererek mühlet tanımasına (istidrac)
aldanmak;

5-
Günahı işleyip, ondan sonra da bunu başkalarının yanında söylemek; Allah'ın bu
suçu örtmesine karşı aşırı bir duyarsızlık ve gaflet olduğu gibi, aynı zamanda
duyan kimseleri de suça teşvik olacaktır. (16)

Küçük günah hakkında sakındırıcı kesin bir
tehdit, lânet, cehennem ateşi gibi unsurların olmamasına bakarak
aldanılmamalıdır. Çünkü, sayılan sebeplerden ötürü, büyük günaha dönüşmesi
daima mümkündür. Bu bakımdan günahın küçüklüğüne değil, ama kendisine karşı
gelinen Allah'ın azamet ve kibriyasına bakarak, günahlardan sakınmamız lazımdır.
(17)

FISK VE FÂSIK ..
Fâsık Kime Denir? .
Fıskın Çeşitleri
1- İnançla İlgili Fısk
2- Dinî Emir ve Yasaklarda Gevşeklik ve İhmal
FISK ..
A- Fısk Sayılan Davranışlar
A1- Allah ve Peygamber İnancıyla İlgili Fısk Sayılan Tutum ve Davranışlar
a- Allah'ı İnkâr veya Şirk Koşma
b- Allah'ın Âyetlerini Yalanlama
c- Münafıklık
d- Allah'ı Unutma
e- Allah'ın İndirdiği Hükümlerle Hükmetmemek
f- Başka Bir Şeyi Cihada Tercih Etmek
A2- Diní Emir ve Yasaklar Konusunda Fısk
a- Şirk Koşmak, Fala Bakmak, Haram Olan Etleri Yemek
b- Alay Etmek, Kötü Lakap Takmak, Çirkin Söz
c- Yalancı Şahitlik ve Yalan Haberler Yaymak
d- Teref (Mal Varlığı İle Şımarma)
e- Ahde Vefa Göstermemek
f- Lût Kavminin Çirkin Fiili
g- İsrailoğullarının Bazı Tutum ve davranışları
B- Fısk'a Düşmenin (Fasık Olmanın) Sonuçları
1- Allah (cc) Fasıklardan Razı Değildir
2- Allah (cc) Fasıkları Hidayete (Doğru Yola) Eriştirmez
3- Dünyada Azap
4- Helâk Edilme
5- Ahiretteki Ceza
C- Fasıklığın Sembol Tipleri
D- Fısk'ın Çeşitleri
FISK - FASIK ..
Fıskın Tanımı ve Mâhiyeti
Fâsık Kime Denir? .
Fıskın Çeşitleri
1- İnançla İlgili Fısk .
2- Dinî Emir ve Yasaklarda Gevşeklik ve İhmal
Fıskın Sosyal Niteliği
Fısk Davranışlarının Sonucu .
a- Allah, Fâsıkları Hidayete Eriştirmez, Onlardan Râzı Olmaz .
b- Dünyevî Azap ve Helâk .
c-Uhrevî Azap ve Cehennem ..
Fıskın Sembol Tipleri
Büyük Günahlar
Büyük Günah İşlemenin Neticesi
Küçük Günahlar
Muhâtaba Göre Günahlar
a- Fasık Kime Denir? .
b- Fasık Kavramının Anlam Sahası
c- Kur'an'a Göre Fasıklar