Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Akîde Yönünden İnsanlar

Akîde Yönünden İnsanlarAkîde
Yönünden İnsanlarAkîde ve İslâm yönünden insanlar
gruplandırılırken, temel olarak iki grup insan karşımıza çıkar: a) Mü'minler
(müslümanlar), b) Kâfirler topluluğu.

Akide ve temel eylem açısından
insanları kısaca tanımlamaya çalışalım:

Mü'min:
İnanmış anlamına gelen mü'min, Rasülullah (s.a.s.)'in Allah'tan getirdiği dini
(İslam'ı) kalple tasdik, dille ikrar eden ve erkânını (gereklerini) yaşamaya
çalışan insanlara denir.

Müslüman:
Teslim olmuş anlamına gelen müslüman, Rasülullah (s.a.s.)'in Allah'tan getirdiği
dine (İslam'a) kalple, lisanla ve âzâlarla teslim olmuş kimsedir. Kalbî yönü
(imanı) diğer insanlarca bilinmediğinden dolayı, lisan ve vücut organlarıyla
teslim olan kimse de müslümandır.

Fâsık:
İtaatten çıkan veya herhangi bir anlamda itaatsizlikte bulunan kimse demektir.
Fâsık, Kur'an'da daha çok kâfir ve münafık anlamında kullanılmıştır (9/Tevbe,
8; 5/Mâide, 81; 3/Âl-i İmran, 110 gibi). Bazan müblümanlar da fısk
işleyebilirler, yani fâsık, günahkâr müslümana da denir. (bkz. 2/Bakara, 282) O
halde fısk; küfür, nifak, şirk ve günah anlamlarına gelip geniş anlamlıdır.
Bununla birlikte ıstılahta daha çok açıktan günah işlemekten çekinmeyen günahkâr
müslümana denilmesi âdet haline gelmiştir.

Kâfirler topluluğuna gelince; kafirler
de temelde üç gruba ayrılırlarsa da, bunlar da netice itibarıyla pek farklı bir
durum arzetmezler.

Kâfir:
Yalanlayan ve inkâr eden anlamına gelen kâfir, İslam Dininin tümünü veya bir
cüzünü inkâr edip yalanlayan kimsedir.

Müşrik:
Ortak koşan anlamına gelen müşrik, Allah'ın zatına, isimlerine ve sıfatlarına
başka bir şeyi şirk koşan, yani ortak eden kimsedir. Başka bir ifadeyle Allah'ı
kabullenmekle beraber, O'na ait hakları, başkasının kendisinde görmesi veya bu
hakları başkasına vermesi şirk; bunu yapan kimse de müşriktir.

Münafık:
Gizli bir özellik olarak nifaka sahip olan kimseye denir. Kalbiyle İslam'a
inanmadığı halde, müslümanların yanında müslüman görünmek isteyen kimseye
münafık denir. Yani münafıklar, mü'minlerin yanında mü'min, müşriklerin yanında
müşrik görünen iki yüzlü riyakâr insanlardır.


[1]
[1]
Ahmed Kalkan, İslam Akaidi: 194-195; Ahmed Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri.