Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Çeşitli Küfür Suçlarına Örnekler a) Allah (cc) İle İlgili Yanlış Düşüncelerden Kaynaklanan Küfür Suçları

Çeşitli Küfür Suçlarına ÖrneklerÇeşitli Küfür
Suçlarına Örnekler:
a) Allah (cc) İle
İlgili Yanlış Düşüncelerden Kaynaklanan Küfür Suç­ları:* Allah Teâlâ'nın varlığı veya birliği hakkında
kuşku duymak ve bunu sözle ifade etmek,

* Allah Teâlâ'nın sıfatlarından en az birine
inanmamak,

Örneğin: Allah Teâlâ, sonsuzdan sonsuza sağdır;
Görür ve bilir; Öncesi ve sonrası yoktur; Her şeye gücü yeter; Tüm kâinât
üzerinde mut­lak bir egemenliğe sahiptir. Binaenaleyh eğer bir kimse onun bu
ni­telikle­rinden en az birine inanmazlık veya saygısızlık eder, ya da ona karşı
kuşku duyarsa ka­fir olur. Bu cümleden olarak eğer bir kimse için­den ge­çen bir
düşüncenin Allah tarafından bilinemeyeceğini tahmin bile ederse İslam Dini'nden
çı­kar.

* Her şeyin Allah tarafından yaratılmış
bulunduğuna inanmakla bir­likte O'nun, insanlara sınırsız bir irâde özgürlüğü
tanıdığını, bina­enaleyh insanları artık söz ve eylemlerinden dolayı
sorgulamayacağını ya da yargı­lamayacağını sanan kimse bu kanaatini sözle açığa
vurursa İslam Dini'nden çıkmış sayılır.


[1]


* Allah Teâlâ'yı cisim veya madde olarak
düşünen; O'nu, yarattık­la­rın­dan herhangi bir kimseye, herhangi bir nesneye,
herhangi bir şeye benzeten; doğmuş veya doğurulmuş olduğuna, nesil bıraktığına,
(yani ço­cuğu olduğuna), üzerinden zaman geçebileceğine, bir yer tarafından
taşı­nabileceğine, başlangıcı veya sonu olabileceğine; hastalanmak, öl­mek,
unutmak, uyumak, yorulmak, herhangi bir şeyi bilmemek, her­hangi bir olaydan
haberdar ola­mamak, insanların içindeki gizli düşün­celeri bil­memek, bir
kimseye veya bir şeye gereksinim duymak, bir şeyi var veya yok etmek zorunda
bulun­mak, bıkmak ve usanmak gibi tüm eksikliklerden her­hangi biri du­ru­munda
kalabileceğine ina­nan ve bunu sözle ifade eden kimsenin, İslam Dini ile hiç bir
ilişkisi kal­maz.

* Allah Teala'nın isim ve sıfatlarına, emir ve
yasaklarına öğüt ve ya­sa­larına saygısızlık eden, onları alay konusu yapan,
Örneğin: ?Şu si­neğin var olmasında hiç bir fayda ve hikmet yoktur, Allah bunu
niçin yaratmış ?!? di­yen, ya da öfkesinden,

?Allah bile bana emretse bu işi yapmam.?
şeklinde tepki gösteren kimse imanını o an için kaybeder.

* Bazı kimseler çok hissi oldukları için
suçluluk duygusuyla derin mo­ral çöküntüsüne uğrarlar. Bu duruma düşen bir insan
bilinçli olarak -affedilemeyeceğine ilişkin- Allah'dan umudunu tamamen keserse
ka­fir olur. Keza aşırı umutla Allah tarafından hiç bir hesaba ve cezaya tabi
tu­tul­mayacağına inanan kimse de yine kâfir olur.

* Ayrıca Allah hakkında sarfedileceği takdirde
kesinlikle küfre ne­den olacak çeşitli ifadelerden bazıları şöyledir:

?Allah'ın adaletinden kuşkulanıyorum.?

?Filan adam üçkağıtçının Allah'ıdır.?

?Allah'ın s...tir ettiği yer.?

?Allah'ın oğlu bile olsa metelik vermem.?

?Allah istemese bile bu işi yaparım.?

?O kadar seviyorum ki ona Allah gibi tapıyorum.?

?Allah bile onunla başa çıkamıyor, ben nasıl
başa çıkayım !?

?O kadar güzel ki Allah onu özene bezene
yaratmış.?[2][1]
Hicr: 15/91, 92; Nahl: 16/93; Ankebut: 29/2, 3, 4; Mücadele: 58/8; Cuma:
62/8
[2]
Ferit Aydın, İslam'da İnanç Sistemi, Kahraman Yayınları: 110-112.